Amaldorlar va avom din vakillari haqida maqollar to‘plami

Amaldorlar va avom din vakillari haqida maqollar to‘plami

Amaldorlar va avom din vakillari xususidagi maqollarni qabul qiling.

Azizlarning ko‘ngli qurtova tilar.

Baxshi to‘rda yaxshi,
Mulla — go‘rda.

Baxshiniki «hay» bilan,
Mullaniki «voy» bilan.

Baqa eti go‘sht bo‘lmas,
Sipohidan do‘st bo‘lmas.

«Begim» deguncha beling sinar.

Bek gapirsa, bekniki ma’qul,
Xon gapirsa — xonniki.

Bek qursin,
Bek kelib qo‘ngan uyning sho‘ri qurisin.

Bekka yetguncha, beling sinar.

Bekka yetib bezillaguncha,
Qulga tegib qutulgan yaxshi.

Bekniki — bejog‘lik,
Boyniki — tejog‘lik.

Bekning kosasidan suv ichma.

Betkay ketar, bel qolar,
Beklar ketar, el qolar.

Boy bilan boy quda bo‘lsa,
O‘rtada yo‘ig‘a yurar.

Kambag‘al kambag‘al bilan quda bo‘lsa,
O‘rtada to‘rva yurar.

Boy boyga boqar,
Suv soyga oqar.

Boy bolasi boydakkina,
Egarlab qo‘ygan toydakkina.

Boy bor bo‘lsa ham bermas,
Yo‘q yo‘q bo‘lsa ham qarab turmas.

Boy buvaning oshi bor,
Ichi to‘la toshi bor.

Boy bo‘lib bezillaguncha,
Qul bo‘lib qo‘porib yur.

Boy ham boyga,
Xudo ham boyga.

Boyga yollangan molli bo‘lmas,
Molli bo‘lsa ham, holli bo‘lmas.

Boyga ishonsang, boring ketar,
Xonga ishonsang — boshing.

Boyning bo‘yni yo‘g‘on.

Boyning ishi — voy.

Boyning oshi — ko‘zning yoshi.

Boyning og‘zi qiyshiq bo‘lsa ham, so‘zi to‘g‘ri.

Boyning tuyachisi bo‘lsang, quv bo‘lasan,
Qo‘ychisi bo‘lsang, qui bo‘lasan.

Boyning xo‘rozi o‘rdak olar.

Boyning xo‘rozi ham tug‘ar.

Butoqda xo‘roz qichqirar,
Mezanada — so‘fi.

Buqaning molga sonligi yo‘q,
Xo‘janing — elga.

Goh — xudo-yu rasul,
Goh — nag‘mayi usul.

Da’vo qilma domladan,
Qarzdor bo‘lma so‘fidan.

Domla-imom och qolsa, bozor kezar,
So‘fi och qolsa — mozor.

Yer — boyniki,
Suv — soyniki.

Yer og‘asi — xudo,
Suv og‘asi — sulton.

Yerning yirtig‘i yo‘q,
Boyning — tirtig‘i.

Yog‘i yo‘q, qaymog‘i yo‘q, choyi qursin,
Xayri yo‘q, ehsoni yo‘q, boyi qursin.

Yog‘ochning yomoni — so‘qi,
Odamning yomoni — so‘fi.

Zolim oshi osh bo‘lmas,
Yomon yig‘ilib bosh bo‘lmas.

ZoUmdan vafo tilama.

Zolimdan panoh tilama,
Fosiqdan — vafo.

Zolimning joyi — jahannam.

Zo‘r bilan ko‘rning aqli bo‘lmas.

Zo‘r — zo‘rniki,
Tomosha — ko‘rniki.

Zo‘ravonda hayo yo‘q.

Zo‘ravonlik — oxiri vayronlik.

Zo‘rlik bor yerda zo‘ravon ko‘payar.

Zo‘rlikning so‘nggi — xo‘rlik.

Ikki mulla — bir kishi,
Bir mulla — yorti kishi.

Mingboshiga ming bersang, ming‘irlar,
Yuzboshiga yuz bersang, yuz urar.

Mol ko‘paysa, barakat ortar,
Mulla ko‘paysa — oyat.

Mulla bilganin o‘qir,
Qarg‘a ko‘rganin cho‘qir.

Mulla-imom xotin bilan o‘ynar,
Illatini qavmi tortar.

Mulla, mullaning ishi — hiyla.

Mulla palovga o‘ch,
Bangi — olovga.

Mulla soqoliga oro berar,
Lo‘li — zulfiga.

Mulla folbinni ko‘rolmas,
Eshon — ikkalasini ham.

Mulla holvani ko‘rsa,
Qur’onni unutar.

Mullaga bersang, oldim demas,
Ko‘rga bersang, ko‘rdim demas.

Mullani mozorda ko‘r,
Dallolni — bozorda.

Mullaning aytganini qil,
Qilganini qilma.

Mullaning sallasi oq,
Yuragi — qora.

Mullaning saxiyligi — tilida.

Mullaning semizidan qo‘rq,
Tabibning — orig‘idan.

Mullaning qorni ochsa, nomozi tugar.

Mullasi ko‘p elning to‘qlisi haromga chiqar.

Muttahamdan gap so‘rasang, berasi ko‘p,
To‘radan gap so‘rasang, ertasi ko‘p.

«Nun» — mullaga chanoq un.

Odamning buzug‘i ham qozi,
Buzg‘unchisi ham.

Odamning to‘rasi xushmas,
Otdan tushsa ham, egardan tushmas.

Oy botsa ham, boy yotmas.

Oy chiqsa ham, boyga chiqsin,
Kun chiqsa ham, boyga chiqsin.

«01ing-oling» deganda,
Haromi yo‘q eshonning.

«Bering-bering» deganda,
Oromi yo‘q eshonning.

Olio berganni mullo bermas.

Og‘zi qiyshiq bo‘lsa ham,
Boyning o‘g‘li gapirsin.

Pirim,
Pirimda qoldi bir mirim.

Piringning ham piri bor.

Podsho zolim bo‘lsa, yurt to‘zar,
Podsho odil bo‘lsa, yurt o‘zar.

Podsho taxtidan toysa,
Vaziri gado bo‘lar.

Podsho fuqaro bilan podsho.

Podshoning kuragi uzun.

Podshoning qo‘ltig‘i keng.

Podshoning holi tang bo‘lsa,
Gadoni axtarar.
Gadoning holi tang bo‘lsa,
Xudoni axtarar.

Savodsiz mullaning sallasi katta.

Sallaga boqma, kallaga boq.

So‘fi kavush o‘g‘irlar,
Eski choponni o‘g‘ri qilar.

So‘fi so‘g‘on yer,
Topilsa, yo‘g‘on yer.

Taassub qilma boyga,
Keting tegadi loyga.

Tekin sharobni qozi ham ichar.

Tuyaning dumi yerga tegar,
Xo‘janing qizi erga tegar.

To‘raga ishing tushsa, chaynamay yutar.

To‘g‘ri gap eshon-u qoziga yoqmas.

Xon bor yerda qon bor.

Xon boqdi — xudo boqdi.

Xon ko‘p bo‘lsa, yov ko‘p bo‘lar,
Bek ko‘p bo‘lsa, dov ko‘p bo‘lar.

Xon odillik qilmasa,
Xonumondan ayrilar.

Boy xayrlik qilmasa,
Bor molidan ayrilar.

Xon xonga yig‘lar,
Xon — xotiniga.

Xon xondan qo‘rqar,
Xon — xotinidan.

Xon qoshida qorang bo‘lsa,
Qora kemang qirda yurar.

Xonni odil dedilar,
Xonumondan ayrildik.

Boyni xayrh dedilar,
Bor-u yo‘qdan ayrildik.

Xo‘ja, mulla el buzar,
Cho‘p-chor yer buzar.

Xo‘ja ochdan o‘lar,
To‘ra — tomoqdan.

Xo‘jadan qiz ohsh —
Patirdan qil olish.

Xo‘jam dedim, belim sindi,
Belimgina emas, qo‘lim sindi.

Xo‘jamning qorni to‘q,
Quli bilan ishi yo‘q.

Xo‘janing aqli tushdan keyin kirar.

Chorakor choraklab olar,
Boy akam — botmonlab.

Shariatda sharm yo‘q.

Shariatning yo‘li ko‘p.

Erkin qo‘ysang xo‘jani,
Yotib ichar go‘jani.

Eshak Makkaga borib hoji bo‘lmas.

Yangi boyda tinim yo‘q,
Eski boyda — uyqu.

Yantoqning yog‘i yo‘q,
Qozi, eshonning — sog‘i.

O‘ynashmagin amir bilan,
Amir urar temir bilan.

O‘ynashmagin arbob bilan,
Arbob urar har bob bilan.

O‘lanli yerda ho‘kiz semirar,
O‘limli yerda — mulla.

O‘likning ko‘zidan yosh chiqmas,
Eshonning uyidan osh chiqmas.

Qiyshiq arava yo‘l buzar,
Qozi, mulla el buzar.

Qing‘ir og‘iz bo‘lsa ham,
Boyning qizi er tanlar.

Qozi rishvasiz bo‘lmas.

Qoziga bora berma, pora ber.

Qoziga borsang, qozi pulini tugib bor.

Qor boshiga qor yetar,
Xon boshiga xon yetar.

Qor yog‘di deb sevinma,
Ayozlari bor.
Xo‘ja keldi deb sevinma,
Niyozlari bor.
Qor yog‘di deb suyunma,
Qirovlari bor.
So‘fi keldi deb suyunma,
So‘rovlari bor.

Qulluq qilsang to‘raga,
Yiqilasan o‘raga.

Qulni qui desang, o‘lgisi kelar,
Bekni bek desang, kulgisi kelar.

Qo‘ziqorin go‘sht bo‘lmas,
Domla-imom — do‘st.

Qo‘l qo‘lni bilar,
Shariat — yo‘lni.

Hayvon o‘lsa, qarg‘a shod,
Odam o‘lsa, mulla shod.

Hamma hamma bilan,
Mulla g‘umma bilan.

Hokim bo‘lsang, xalqni bil.

Holingni hokimga ayt,
Bor-yo‘g‘ingni tashlab ket.

Yuklab olish — Amaldorlar va avom din vakillari haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishAmaldorlar va avom din vakillari haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Получайте статьи о чиновниках и представителях общей религии.

Святые убиты горем.

Хорошо в сети,
Мулла — в могилу.

С бахшинским «сеном»,
С «вау» муллы.

Мясо лягушки не мясо,
Не будет друга из армии.

Талия будет проверяться, пока вы не скажете «Бегим».

Если бек говорит, бек доволен,
Если хан говорит, то это принадлежит хану.

Проклятье,
Пусть высохнет соль дома, куда пришел и приземлился Бек.

К тому времени, когда Бекка прибудет, ее талия сломается.

Пока Бекка не придет и не украсит,
Лучше спастись, прикоснувшись к рабу.

Бекники — невинность,
Шея спасает.

Не пейте воду из чашки Бека.

Беткай идет, талия остается,
Охранники ушли, рука осталась.

Если богатый человек богат,
Он ходит посередине.

Если бедняк женится на бедняке,
Посередине есть сумка.

Посмотрите на богатого человека,
Вода течет в ручей.

Богатый мальчик — мальчик,
Просто игрушка в седле.

Даже если он богат,
Нет, это не имеет значения.

У богатого деда есть устрицы,
Он имеет полный камень внутри.

Пока ты не станешь богатым,
Будь рабом.

Богатый и богатый,
Бог тоже богат.

У богатых не будет наемного скота,
Даже если это Молли, это будет не Холли.

Если ты веришь в богатых, уходи,
Если вы верите в Хана — вперед.

Шея толстая.

Горе богатому.

Высота шеи – возраст глаз.

Несмотря на то, что рот мальчика кривится, его слово верно.

Если ты верблюд богатого, ты будешь погоней,
Если вы пастух, вы будете qui.

Член богача получает утку.

Член богача тоже рождается.

Петух кукарекает на ветке,
Мезанада — суфий.

У быка нет числа скоту,
Мастер — к реке.

Гох — бог и апостол,
Го — это метод нагмайи.

Не судитесь с учителем,
От суфия не быть в долгу.

Если учитель голоден, рынок пойдет,
Если суфий голоден, это могила.

Земля — ​​это шея,
Вода его.

Бог есть бог,
Водный владыка — султан.

В земле нет трещин,
Шея поцарапана.

Ни масла, ни сливок, ни чая,
Ничего хорошего, никаких пожертвований, черт возьми.

Худшее из дерева — это смола,
Худший из людей — суфий.

У угнетателя супа не будет,
Плохого сбора головы не будет.

Зумдан вафо тилама.

Не ищи убежища у угнетателя,
От нечестивого — верность.

Ад — обитель угнетателя.

Не бывает совершенного слепого ума.

Отлично — отлично,
Шоу впечатляющее.

В насилии нет ничего постыдного.

Насилие — это конец разрушения.

Где насилие, там насилие.

Конец насилия — унижение.

Два муллы — один человек,
Мулла — это полчеловека.

Если дать тысячу тысяче, тысяче,
Если вы столкнетесь с центурионом, он встретится с вами.

По мере увеличения богатства растет и благосостояние,
Если количество мулл увеличивается, это аят.

Прочтите то, что знает мулла,
Что увидела ворона.

Мулла-Имам играет со своей женой,
Его люди будут страдать.

Мулла, работа муллы — это фокус.

Месть мулле рису,
Банги — в огне.

Мулла вплетает бороду,
Лоли — Зульфига.

Мулла не может видеть гадалку,
Эшан — оба.

Когда мулла увидел халву,
Он забывает Коран.

Если отдашь мулле, он не скажет, что получил,
Если вы даете это слепому, это не значит, что я это видел.

Увидеть муллу в могиле,
Брокер — на рынке.

Делай то, что говорит мулла,
Не делай того, что он сделал.

У муллы чалма белая,
Его сердце черное.

Щедрость муллы в его языке.

Бойтесь жира муллы,
Из оригами доктора.

Мулла открывает живот,молитва заканчивается.

Плетение многих мулл является харамом.

Если ты спросишь обвиняемого, он тебе многое даст,
Если вы спросите Тору, на следующий день это много.

«Нун» — чаша с мукой для муллы.

Коррумпированный человек также является судьей,
Спойлер тоже.

Сеть человека уродлива,
Даже если он спешится, он не спешится.

Даже если луна зайдет, он не будет спать богатым.

Даже если взойдет луна, пусть взойдет,
Пусть солнце взойдет, даже если солнце взойдет.

Когда ты говоришь «возьми»,
Не верьте, что это нечисто.

Когда я говорю «давать и брать»,
Нет покоя.

Olio bergenni mullo bermas.

Даже если его рот кривится,
Пусть говорит сын богача.

Пирим,
У меня болит горло.

Пиринг также имеет пири.

Если царь тиран, земля очистится,
Если король справедлив, земля будет поделена.

Когда король восходит на трон,
Министр будет гадо.

Король — это король с гражданином.

Королевский рог длинный.

Подмышка короля широкая.

Если король в беде,
Гадони ищет.
Если состояние Гадо критическое,
Он ищет Бога.

Чалма неграмотного муллы велика.

Не смотри на тюрбан, смотри на голову.

Суфийские кавушские воры,
Вор крадет старое пальто.

Суфийская луковая земля,
Если найдется, темное место.

Не ревнуй,
Кетинг касается грязи.

Судья также пьет бесплатное вино.

Хвост верблюда касается земли,
Дочь хозяина касается земли.

Если вы попадете в ловушку, он проглотит, не жуя.

Честно говоря, судье это не нравится.

Где хан, там и кровь.

Хан посмотрел — бог посмотрел.

Если будет много ханов, будет много и врагов,
Чем больше беков, тем больше великанов.

Если хан не вершит правосудие,
Они покидают даму.

Если богатый не делает добра,
Они теряют свое имущество.

Хан плачет,
Хан – к жене.

Хан боится хана,
Хан — от жены.

Если хан темный,
Твой черный корабль плывет.

Называли хана прекрасным,
Мы потеряли даму.

Они попрощались,
Мы потеряли все.

Ходжа, мулла эль-бузар,
Трава испорчена.

Хозяин голодает,
Тора — из горла.

Девушка от мастера охш —
Получение мяса от Патыра.

Я сказал, мой хозяин, моя спина сломана,
Я не только сломал руку.

Желудок моего хозяина полон,
Это не имеет ничего общего с рабом.

Ум мастера входит во второй половине дня.

Четверть может занять четверть,
Мой богатый брат тонет.

В шариате нет стыда.

Есть много способов шариата.

Если вы отпустите мастера на свободу,
Он спит и пьет.

Осёл не отправится в паломничество в Мекку.

Мне нет покоя в новом мальчике,
В старину — спать.

В сковороде нет масла,
Судья, молоко Эшана.

Не играй с Амиром,
Амир бьет железом.

Не играй с человеком,
Человек поражает с каждой главой.

Вол толстеет на траве,
На месте смерти — мулла.

В глазах мертвых нет слёз,
В доме Эшана суп не варится.

Кривая машина ломает дорогу,
Судья, мулла, ломает руку.

Даже если у тебя упрямый рот,
Дочь богача выбирает себе мужа.

Судья не может быть без взятки.

Не ходи к судье, давай взятку.

Если вы пойдете к судье, судья заплатит вам.

Снега хватает на голову,
На хана хватает ханов.

Не радуйся, когда идет снег,
Бывают морозы.
Не радуйся, что хозяин пришел,
У них есть потребности.
Не радуйся, что идет снег,
У них есть обиды.
Не радуйся, что пришел суфий,
У них есть запросы.

Если ты служишь,
Вы упадете.

Если вы говорите раб, он хочет умереть,
Когда говоришь бек бек, хочется смеяться.

У грибов нет мяса,
Учитель — друг.Рука знала руку,
Шариат – это путь.

Когда животное умирает, ворона радуется,
Когда человек умирает, мулла счастлив.

Все со всеми,
Мулла с гуммой.

Если ты губернатор, знай людей.

Скажи Холингу губернатору,
Оставь все, что у тебя есть.

Скачать — Статьи о чиновниках и представителях общей религии

Скачать Притчи — Сборник статей о чиновниках и религиозных деятелях

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 1
  1. sofiya

    Rus va o’zbek birgalikda chiqaring malol kilmasa

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: