Qadr-qimmat haqida maqollar to‘plami

Qadr-qimmat haqida maqollar to‘plami

Qadr-qimmat va qadrsizlik haqidagi maqollarni qabul qiling.

Avval — xesh, keyin — darvesh.

Ajragan ajriqqa zor.

Ajragan bir-birini izlar.

Aytgan yerdan qolma,
Aytmagan yerga borma.

Aytilmagan yerga — yo‘nilmagan tayoq.

Arava sinsa — o‘tin,
Ho‘kiz o‘lsa — go‘sht.

Arzimaydi shavlasi,
Kuydiradi g‘alvasi.

Arzon beillat bo‘lmas,
Qimmat — behikmat.

Arzon oldim — armon oldim.

Arzonning sho‘rvasi tatimas.

Arpa-bug‘doy osh bo‘lar,
Oltin-kumush tosh bo‘lar.

Asl parchaning bahosi bo‘lmas,
Ota-onaning — qarisi.

Baliq — oyda, kalla — yilda.

Baxmal bilan banotning ko‘hnaligi bo‘lmas,
Ota bilan onaning — qariligi.

Baqa botqog‘ini qo‘msar,
Baliq — ko‘lini.

Baqiroq tuya — noring,
Baqiroq ota — madoring.

Baqiroq tuyaning bori yaxshi,
Baqirib turgani yana yaxshi.

Bedananing ham o‘ziga yarasha botmoni bor.

Bemaza qovunning urug‘i ko‘p.

Bemor bemorning qadriga yetar.

Boylik murod emas,
Yo‘qlik uyat emas.

Bol ham bol,
Bahosi ham bol.

Bolni bol deydi,
Bolni tanigan yeydi.

Borar yerga kechikma,
Bormas yerga ichikma.

Bosh — boshqa, bo‘rk — boshqa.

Bosh ketdi, tana — hayron.

Boqmasang moling ketar,
Xo‘rlasang — xotining.

Bog‘bon bo‘lmay bilmas gulning qadiini,
Ari boqmay bilmas bolning qadrini.

Bog‘da bitgan gilosim,
Otamdan qolgan merosim.

Bulbul uchgandan so‘ng
Oltin qafasni o‘t olsin.

Gavhar balchiqqa tushgan bilan
Qimmati o‘zgarmas.

Gavhar yerda yotmas.

Gavhar ko‘p bo‘lsa, qadri qolmas.

Gavhar qadrini ko‘r bilmas.

Gugurt arzon bo‘lsa ham, o‘ti — qirnmat.

Gul qadrini bulbul bilar.

Gul g‘unchaligida xordir,
Ochilsa, o‘zgalarga yordir.

Davlat ketgandan keyin
O‘zingni somonxonada ko‘r.

Davlatingni sinasang, kunjut ek,
Obro‘yingni sinasang, ko‘makka ayt.

Dam — g‘animat, diydor — g‘animat.

Dard chekmagan dori qadrini bilmas.

Dardlining dardini dardsiz na bilar.

Dunyo moli — qo‘lning kiri.

Yer ovloq bo‘lsa, to‘ng‘iz tepaga chiqar.

Yetim bo‘lmay, ota qadrini bilmas.

Yetti yashar safardan kelsa,
Yetmish yashar ko‘rgani kelar.

Yo er bo‘l,
Yo ering xizmatida bo‘l.

Yoli qalin eshakdan
Yag‘ir bo‘lsa ham ot yaxshi.

Qadr bilmas qarindoshdan
Yaqindagi yot yaxshi.

Yomonning o‘zi nima-yu, so‘zi nima.

Jafo chekmagan safo qadrini bilmas.

Jon-jon, o‘zimning jonim.

Jon jonga kuyar,
Bejon kimga kuyar.

Zamona oxir bo‘lsa,
Pir muridini izlar.

Zamona oxir bo‘lsa,
Echkining oti — Abdukarim.

Zamonani xo‘rladilar,
O‘tib ketgach maqtadilar.

Zar qadrini zargar bilar,
Dur qadrini — savdogar.

Zar qadrini zargar bilar,
Chilangar neni bilar.

Zargar ishini misgar o‘ng‘ay sezar.

Zarrani qadr etmagan
Zarni ham qadr etmas.

Zimiston ko‘rmagan bulbul
Guliston qadrini bilmas.

It izzatga arzimas,
Eshak — tarbiyaga.

It iskagan suvni yo‘lbars ichmas.

Itdan bo‘lgan qurbonlikka yaramas.

Itli mehmon ovulga sig‘mas.

Itning ovqati — yuvindi.

Ich yog‘i yog‘ o‘rniga o‘tmas.

lchkuyovdan it afzal.

Yo‘l uzoq, ko‘ngil yaqin.

Yo‘rg‘aning qadri yelganda bilinar,
Yaxshining qadri o‘lganda bilinar.

Yo‘qolgan bisot topilar,
Yo‘qolgan baxt topilmas.

Yo‘qolgan buzoqning arqoni — qimmat.

Yo‘qolgan molning egasi — vali.

Yo‘qolgan pichoqning sopi — oltin.

Yo‘qotganingni yo‘qlab topasan.

Karvonsiz yo‘l xarob,
Oqsoqolsiz el xarob.

Kelishiga yarasha ketishi.

Kerakli molning bahosi yo‘q.

Kerakli toshning og‘iri yo‘q.

Kimxob to‘ning bo‘lguncha,
Oltin beshiging omon bo‘lsin.

Kichikni yosh dema,
Kesakni — tosh.

Ko‘lda yurgan qo‘ng‘ir g‘oz
Cho‘l qadrini na bilsin.

Cho‘lda yurgan tuvaloq
Ko‘l qadrini na bilsin.

Ko‘lmak suvning qadri yo‘q.

Ko‘ngil pulga topilmas.

Ko‘rlikka ko‘ngan xo‘rlikka ko‘nmas.

Ko‘tara sumbat — bir pulga qimmat.

Ko‘chada qolgan suyakni qaysi it g‘ajimas.

Maydonda sinalgan elda aziz.

Marvarid igna emas.

Mast keldi — past keldi.

Mastlik — pastlik.

Men — aziz, otam — mendan aziz.

Ming ignani yig‘nasang, tugma bo‘lmas,
Ming ammani yig‘nasang, ona bo‘lmas.

Minnat yerda qolsa ham,
Mehnat yerda qolmas.

Minnatli asaldan beminnat kasal yaxshi.

Minnatli tuyadan beminnat to‘qli afzal.

Minnatli tilladan beminnat chaqa yaxshi.

Moy sasimas, qiz qarimas.

Mol-dunyo topilar, odam topilmas.

Mol topguncha, qadr top.

Moldan molning farqi bor,
O‘ttiz ikki narxi bor.

Moling ketsa-ketsin, qadring ketmasin.

Molingga achinma, qadringga achin.

Mulla bo‘lding — tilla bo‘lding.

Muqaddas joy bo‘sh yotmas.

Nimani qilsang xor,
O‘shanga bo‘lasan zor.

Noz qil bardoringga,
Xarid qil xaridoringga.

Nozni ko‘targanga qil.

Non bolasi — non ushoq.

Non bo‘lsa bas,
O‘zgasi havas.

Non qadrini och bilar,
Kiyim qadrini — yalang‘och.

Non qon bo‘lsa, qon — jon.

Non ham non, ushog‘i ham non.

Nonvoyga non aziz,
Tegirmonchiga — un.

Nonga e’tibor — elga e’tibor.

Nonga hurmat — elga hurmat.

Ovloq ko‘lda baqa — xon.

Odam bolasi — elning lolasi.

Odam bordir, odamlarning naqshidur,
Odam bordir, hayvon undan yaxshidur.

Odam — odam bilan,
Yer — suv bilan.

Odam odamga g‘animat,
Jon — gavdaga.

Odam — omonat, diydor — g‘animat.

Odamning kuyugi bo‘lguncha,
O‘rmonning kiyigi bo‘l.

Oladigan mol oltin bo‘lib ko‘rinar.

Oldingdan oqqan suvning qadri yo‘q.

Olmos yerda qolmas.

Oltin — balchiqda ham oltin.

Oltin boshli xotindan
Chelak boshli er yaxshi.

Oltin yerda qolmas,
Yaxshilik — yo‘lda.

Oltin yerda qolsa ham,
Bilimli yo‘lda qolmas.

Oltin yerda, hunar cho‘lda qolmas.

Ona — olam faxridir.

Ona tilim — dono tilim.

Ot otdan qolsa, qulog‘ini kesar.

Ot xo‘rlagan toy minar,
Toy xo‘rlagan — tayoq.

Ot qadrini bilmagan yayov o‘tar,
Yor qadrini bilmagan — yesir.

Ot qadrini bilmasa, yayov ko‘rar jazosin,
El qadrini bilmasa, yovlar berar jazosin.

Ot qarisa, devonaga tushar.

Ota bo‘lmay, ota qadrini bilmas,
Ona bo‘lmay, ona qadrini bilmas.

Ota-ona — davlating,
Farzandlaring — savlating.

Ona-onang o‘lsa-o‘lsin,
Qadrdoning o‘lmasin.

Otangning mol-dunyosi bilan qolguncha,
Onangning pilta-savati bilan qol.

Otini ayagan yo‘lda qolmas,
Elini siylagan — cho‘lda.

Ochlik azobini chekmagan,
Non qadrini bilmas.

Osh — avliyo, non — payg‘ambar.

Osh har yerda bor,
Kayvoni bir yerda bor.

Og‘il to‘la eshakdan
Oriq bo‘lsa ham ot yaxshi.

Og‘riq qadrini sog‘ bilmas,
Och qadrini — to‘q.

Og‘riqsiz bosh yer ostida kerak.

Puli borning nozi bor.

Pulni odam topar,
Odamni pul emas.

Sepli kelib kerildim,
Sepsiz kelib sidrildim.

Somon-u xashakning bozori bor,
Lola-yu gulning xaridori bor.

Sonda bor, sanoqda yo‘q.

Sog‘ sog‘ning qadriga yetmas.

Sulton suyagini xo‘rlamas.

Sutsiz sigir — siysiz sigir.

So‘z qadrini bilmagan o‘z qadrini bilmas.

So‘zi o‘lganning o‘zi o‘lar.

So‘zing qaytar joydan o‘zing qayt.

Talabing bo‘lmasa-da, talabgoring bo‘lsin.

Tashlaganga tosh tegmas.

Tez kelgan davlatning qadri yo‘q.

Tezakchining tengi bor,
O‘roqchining o‘rni bor.

Teshik munchoq yerda qolmas,
Yerda qolsa, kirnlar olmas.

Tirigiga kuyguncha, o‘ligiga kuy.

Tirigini siylagan biy bo‘lar,
O‘ligini siylagan boy bo‘lar.

Tirik ilon insiz qolmas,
Po‘lat pichoq — qinsiz.

Toshdan toshning farqi bor,
La’1-yoqutning narxi bor.

Tulkining o‘zi emas, terisi pul.

Uvol bilmasning uvoli yo‘q.

Umr qarzga berilmas,
Oltinga sotilmas.

Ustoz — otangdan ulug‘.

Fil o‘lsa ham, tishi o‘lmaydi.

Xo‘rlik o‘limdan yomon.

Chaqirilgan yerning uzog‘i yo‘q.

Chaqirmasa, boruv yo‘q,
Chaqirilsa, qoluv yo‘q.

Chiroq ko‘targan to‘dadan orqada yunnas.

Shoqolga yem bo‘lguncha,
Bo‘rining og‘ziga tush.

Shoh-gadoning farqi yo‘q,
Inson — ulug‘, narxi yo‘q.

Egasi urgan it kechasi sanqir.

El olmasa ellik yil yotar.

El siylagan eshikda o‘tirmas.

El qadrini bilmagan,
O‘z qadrini bilmas.

El qadrini el bilar,
Suv qadrini — yer.

El qadrini er bilar,
O‘rmon qadrini sher bilar.

El qaramasa, er qaramas.

Elda obro‘ying bo‘lsa,
Yo‘lda yuking qolmas.

Er aytilgan joyda aziz.

Er yigitni el suyar.

Er yigitning so‘zi o‘lguncha,
O‘zi o‘lgani yaxshi.

Er tilagan yerda aziz.

Er elida aziz,
Gul — yerida.

Er qadrini og‘asi emas, el bilar.

Er qadrini er bilar,
Er bilmasa, el bilar.

Erlik ko‘rsatganni el unutmas.

Eski choponni it qopar.

Eski shoyi eshakka ham to‘qim bo‘lmas.

Echki egasiga qo‘ton yo‘q.

Echkining boshi bo‘lguncha,
Qo‘yning quyrug‘i bo‘l.

Yuk ko‘targan yuzaga chiqar.

Yuk ko‘targanning yuzi — yorug‘.

Yaxshilik — yog‘och boshida,
Yomonlik — oyoq ostida.

O‘z qadrini bilmagan,
O‘zga qadrini na bilsin.

O‘zi yo‘qning ko‘zi yo‘q.

O‘zing topmagan molning qadri yo‘q.

Uyida hazi yo‘qning
Tuzda salobati yo‘q.

O‘ligida azasi yo‘q,
Tirigida — mazasi.

O‘lik bo‘lib go‘rda yo‘q,
Tirik bo‘lib to‘rda yo‘q.

O‘lik bo‘rini it tishlamas.

O‘tin ayirgan bolta maydonda qolar.

Qadr-qimmat sotilmas.

Qadr qomatga qaramas.

Qadrdon — qirq yillik,
Qimmatdon — qirq kunlik.

Qadring qochgan joydan qoch.

Qadringga yetganni bil,
Qadrlabdi, hurmat qil.

Qadrlasang qadring oshar,
Qadrsizdan hamma qochar.

Qaytgan so‘zning qadri yo‘q.

Qamish bosh ko‘tardi — bo‘yro bo‘ldi.

Tuproq bosh ko‘tardi — to‘tiyo bo‘ldi.

Qarshining arpasini yegan eshak,
Samarqanddan hangrab kelar.

Qarg‘a qafasda boqilmas.

Qatorda noring bo‘lsa,
Yuking yerda qolmaydi.

Qiz qalini — qirq yilda.

Qiz qalinsiz bo‘lsa ham,
Qa’dasiz bo‘lmas.

Qizi borning nozi bor,
O‘g‘li borning — o‘rni.

Qizni so‘raganga ber,
Qimizni — suvsaganga.

Qopning gardi ketsa-ketsin,
Odamning burdi ketmasin.

Qornimga yig‘lamayman,
Qadrimga yig‘layman.

Qulonga qoqning qadri o‘tar.

Qumdan qo‘rg‘on bo‘lmas,
Kuyovdan — o‘g‘il.

Qo‘ldagi oltinning qadri yo‘q.

G‘arib bo‘lmay, bilmas elning qadrini,
Mehnat qilmay, bilmas pulning qadrini.

Har narsa o‘z yerida qadrli.

Har narsa o‘z yerida qadrsiz.

Yuklab olish — Qadr qimmat haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishQadr-qimmat haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Принимайте статьи о достоинстве и никчемности.

Сначала — гашиш, потом — дервиш.

Трудно отделить.

Разделенные следуют друг за другом.

Не оставайся там, где говоришь,
Не ходи туда, куда не говоришь.

В негласное место — ненаправленная палка.

Автомобиль синса — дерево,
Когда бык умирает, это мясо.

Не стоит,
Оно горит.

Не дешевый бейлат,
Дорого — глупо.

Получил дешево — получил желание.

Дешевый суп невкусный.

Будет ячнево-пшеничный суп,
Там будут золотые и серебряные камни.

За оригинал цены не будет,
Родители старые.

Рыба — в луну, голова — в год.

Бархат и банат не состарятся,
Отец и мать — старость.

Лягушка тоскует по болоту,
Рыба — озеро.

Кричащий верблюд — норинг,
Кричащий отец — обожаю.

Кричащий верблюд хорош,
Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.

У Беданы тоже есть свой бэтмен.

Есть много семян дыни.

Пациент ценит пациента.

Богатство не желание,
Отсутствие не стыдно.

Бол Бол Бол,
Будь и цена.

Болни Бол говорит,
Он съел мяч, который знал.

Не опаздывай к месту назначения,
Не пей там, куда нельзя.

Голова другая, голова другая.

Головы нет, тело поражено.

Если вы не посмотрите, ваше имущество уйдет,
Если оскорбишь — твою жену.

Ценность цветка, которую не может знать садовник,
Ценность пчелы, которая не умеет кормить пчелу.

Мои вишни растут в саду,
Мое наследие от отца.

После прилета соловья
Пусть золотая клетка горит.

С жемчужиной, падающей в грязь
Значение не меняется.

Гавхар не лежит на земле.

Чем больше жемчужин, тем они менее ценны.

Гавхар не знает цены слепым.

Хотя спички дешевы, трава — это деликатес.

Соловей знает цену цветку.

В бутонах — шипы,
Когда он открывается, он помогает другим.

После ухода государства
Увидеть себя на сеновале.

Если вы попробуете свою страну, добавьте семена кунжута,
Если вы проверяете свою репутацию, попросите о помощи.

Дам это добыча, дийдор это добыча.

Он не знает ценности безболезненных лекарств.

Он знает боль боли без боли.

Мирские блага — грязь с рук.

Если земля охотится, свинья заберется наверх.

Будучи сиротой, отец не знает себе цену.

Когда семилетний ребенок возвращается из поездки,
Ему семьдесят лет.

Будь мужем,
Или быть на службе у своего мужа.

Путь от толстой задницы
Лошадь хороша, даже если идет дождь.

От неблагодарного родственника
Рядом яхта хорошая.

Что такое зло и каково его слово.

Кто не страдает, тот не знает ценности чистоты.

Моя душа, моя душа.

Джон плачет,
Кому поет Бейон.

В конце времени,
Пир следует за мюридом.

В конце времени,
Лошадь козла — Абдукарим.

Они презирали время,
Когда он проходил, они хвалили его.

Ювелир знает цену игральным костям,
Хватит ценить — купец.

Ювелир знает цену игральным костям,
Чилангар знал что.

Работа ювелира легко чувствуется медником.

Не оценил частицу
Он даже не ценит кости.

Зимующий соловей
Он не знает цены Гулистану.

Это иззатга арзимас,
Осел — разведение.

Тигр не пьет воду, которую кусает собака.

Не подходит для жертвоприношения от собаки.

Собака-гость не вписывается в деревню.

Корм собаки моют.

Жир на животе не заменяет жир.

Собака предпочитает лчкуёв.

Дорога длинна, сердце близко.

Ценность одеяла познается, когда его дуют,
Ценность добра познается, когда оно умирает.

Потерянный бисот найден,
Потерянное счастье не найти.Веревка потерянного теленка стоит дорого.

Хозяином утерянного имущества является опекун.

Рукоять потерянного ножа золотая.

Вы найдете то, что потеряли.

Дорога без караванов испорчена,
Бессмертная рука разоряется.

Выезд по приезду.

Нет цены на товар, который вам нужен.

Нет веса искомого камня.

Пока не родился Кимхоб,
Да здравствует твоя золотая колыбель.

Не называй малютку юной,
Кесакни — камень.

Коричневый гусь гуляет по озеру
Пусть он знает цену пустыне.

Тувалу гуляет по пустыне
Пусть он знает ценность озера.

Вода из пруда бесполезна.

Сердце не в деньгах.

Кто привык к слепоте, тот не привык к унижению.

Подъемный сумбат — дорого на копейки.

Какая собака не грызет оставленную на улице кость.

Святой в руке проверен на поле.

Не жемчужная игла.

Пьяный пришел — пришел низкий.

Опьянение — это неполноценность.

Я дорог, мой отец дороже меня.

Соберешь тысячу иголок, не будет пуговиц,
Если ты соберешь тысячу теток, ты не будешь матерью.

Хотя благодарность остается на земле,
Труд не останется на земле.

Благодарный пациент лучше благодарного меда.

Благодарный верблюд лучше благодарного верблюда.

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.

Нефть не воняет, девушка не стареет.

Богатство найдется, человека не найдется.

Уважайте, пока не найдете товар.

Есть разница между быдлом и быдлом,
Есть тридцать две цены.

Отпустите свое богатство, отпустите свою ценность.

Не жалей своего имущества, жалей свою ценность.

Ты стал муллой — ты стал золотым.

Святилище не пустует.

Что бы ты не делал,
Тебе трудно это сделать.

Флиртуй со своим братом,
Покупайте своему клиенту.

Сделайте это тому, кто поднимает ноз.

Ребенок хлеба — это буханка хлеба.

Если есть хлеб,
Другое — похоть.

Он знал цену хлебу,
Значение одежды — голая.

Если хлеб — это кровь, то кровь — это жизнь.

Хлеб есть хлеб, а хлеб есть хлеб.

Дорогой пекарь,
Мельнику — мука.

Сосредоточьтесь на хлебе — сосредоточьтесь на ветре.

Уважение к хлебу — это уважение к ветру.

Лягушка в охотничьем озере — хан.

Дитя человека — тюльпан народа.

Есть человек, есть узор людей,
Есть человек, и зверь лучше его.

Мужчина — с мужчиной,
Земля — ​​с водой.

Человек портит человека,
Иоанн — гавдага.

Человек — залог, дийдор — добыча.

Пока человек не выздоровеет,
Будь лесным оленем.

Товары, которые вы получаете, выглядят как золото.

Вода, которая течет перед вами, ничего не стоит.

Алмаз не останется на земле.

Золото в грязи тоже золото.

От златоголовой женщины
Ведроголовая земля хороша.

Золото не останется на земле,
Добро уже в пути.

Даже если золото останется на земле,
Он не останется на пути знания.

В стране золота ремесло не останется в пустыне.

Мать – гордость мира.

Мой родной язык — мой мудрый язык.

Если лошадь останется вне лошади, она отрежет ей ухо.

Игрушечный минарет, запряженный лошадьми,
Игрушка униженная — палка.

Конь, не знающий цены коню, пройдет,
Кто не знает цену другу, тот пленник.

Если он не знает ценности лошади, он будет наказан.
Если он не знает цены руке, пусть враги накажут его.

Когда лошадь стареет, она сходит с ума.

Без отца отец не знает себе цену,
Не будучи матерью, мать не знает себе цену.

Родители — твое состояние,
Ваши дети прекрасны.

Когда твоя мать умрет,
Не дайте любимому умереть.

Пока ты остаешься с богатством своего отца,
Оставайтесь с плетеной корзиной вашей мамы.

Он не останется на дороге,
Протянул руку — в пустыне.

Он не страдал от голода,
Он не знает цены хлебу.

Суп — святой, хлеб — пророк.

Суп повсюду,
Каяк стоит на одном месте.Мальчик полон задниц
Лошадь хороша, даже если она худая.

Он не знает цены боли,
Голод того стоит.

Безболезненная голова должна быть под землей.

В Пули-боре есть нози.

Люди делают деньги,
Человек — это не деньги.

Я пришел с венком,
Я пришел без приданого.

Есть рынок соломы и сена,
У Лолы-ю есть покупатель на цветок.

Есть номера, нет номеров.

Здоровье не стоит здоровья.

Султан не пренебрегает костью.

Корова без молока — это корова без молока.

Кто не знает цены слова, тот не знает себе цену.

Кто скажет слово, тот умрет.

Вернись оттуда, где твое слово.

Даже если у вас нет спроса, имейте спрос.

Камень неприкасаемый.

Быстро меняющееся состояние ничего не стоит.

Есть аналог,
Есть место жнеца.

Бусина с отверстием не останется на земле,
Если он останется на земле, грязи не будет.

Пой мертвым, живым.

Он будет танцором, уважающим живых,
Кто почитает мертвых, тот будет богат.

Живая змея без присмотра не останется,
Стальной нож есть нож.

Есть разница между камнем и камнем,
Ла’1-рубин имеет цену.

Не сама лиса, шкура — деньги.

Невежества не существует.

Жизнь не взаймы,
Не продается в золоте.

Учитель выше твоего отца.

Даже если слон умрет, его зубы не умрут.

Унижение хуже смерти.

Некуда звонить.

Если он не позвонит, то никак,
При вызове нет пребывания.

Юннас позади банды с лампой.

Пока шакал не накормлен,
Упасть в волчью пасть.

Неважно, какой король,
Человек велик, бесценен.

Собака, которую сбил хозяин, — сова.

Пятьдесят лет лежат без рук.

Он не сидит у двери, где лежит рука.

Не зная цены руке,
Он не знает себе цену.

Он знает цену руке,
Цена воды – земля.

Он знает цену руке,
Лев знает цену лесу.

Если рука не смотрит, земля не смотрит.

Если у тебя есть репутация,
В дороге не останется багажа.

Место считается священным.

Муж целует молодого человека.

Пока слово юноши не умрет,
Хорошо, что он умер.

Святой везде, где пожелает земля.

Дорогая на земле,
Цветок лежит на земле.

Цена земли известна не брату, а руке.

Земля знает себе цену,
Если муж не знает, рука знает.

Рука не забудет, что проявила смелость.

Старое пальто порвало собакой.

Старый шелковый ослик даже ткать не будет.

У хозяина козы нет киосков.

До козлиной головы,
Будь хвостом овцы.

Возникает несущая поверхность.

Лицо носителя светлое.

Добро — на вершине дерева,
Зло под ногами.

Не зная себе цену,
Пусть он знает цену другим.

У кого ничего нет, у того нет глаз.

Товары, которые вы не найдете, бесполезны.

Вы не дома
В соли нет силы.

Нет траура по умершим,
Тиригида — вкус.

У мертвых нет могилы,
Не в сети живьем.

Мертвый волк не укушен собакой.

Топор, рубящий дрова, остается в поле.

Достоинство не продается.

Достоинство не зависит от роста.

Дорогой — сорок лет,
Дорого — сорок дней.

Избегайте мест, где ускользает ваше достоинство.

Знай, что ты ценишь,
Ценю, уважаю.

Если ты оценишь, ты оценишь,
Все бегут от никчемных.

Обратное слово ничего не стоит.

Трость подняла голову — стала циновкой.

Земля подняла голову — это был попугай.

Осёл, что ел ячмень Карши,
Родом из Самарканда.

Ворон в клетках не кормят.

Если есть строка в строке,
Груз не останется на земле.

Девушка толстая — в сорок лет.Даже если девушка толстая,
Без правил не получится.

У дочери есть нос,
Место его сына Борн.

Отдай девушку тому, кто просит,
Наша дочь хочет пить.

Отпусти сумку,
Не отпускай мужчину.

Я не плачу на животе,
Я плачу за свое достоинство.

Значение ведомого будет передано ведомому.

Не будет крепости на песке,
От жениха — сын.

Золото на руках ничего не стоит.

Не будь чужим, не знай цену людям,
Вы не знаете цену деньгам, не работая.

Все дорого на своих местах.

Все бесполезно на своих местах.

Скачать — Статьи о Достоинстве Дорого

Скачать Статьи — Сборник статей о достоинстве

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: