Tajribakorlik va kaltabinlik haqida maqollar to‘plami

Tajribakorlik va kaltabinlik haqida maqollar to‘plami

Tajribakorlik va kaltabinlik haqidagi maqollarni qabul qiling.

Avval iqtisod, keyin siyosat.

Avval kuzat, keyin tuzat.

Ayoz, o‘tgan kuningni unutma,
Xom chorig‘ingni quritma.

Ayron — achchiq, sut — chuchuk.

Aytmasa, kim bilar,
Ochmasa, kim ko‘rar.

Ayg‘ir qochsa, uyurdan top,
Biya qochsa — beshadan.

Ariq loyqalanmay tinmas.

Arig‘ingni novday qil,
Xirmoningni tovday qil.

Arpa qiltiqsiz bo‘lmas,
Navkar — miltiqsiz.

Arpaning kesagi bor.

Arqog‘ini ko‘rib bo‘zini ol,
Onasini ko‘rib — qizini.

Achchiq bilan chuchukni totgan bilar,
Uzoq bilan yaqinni — yurgan.

Baqqolning burni — shayin,
Ko‘zi — palla.

Bilgandan ham o‘tar, bilmagandan ham.

Bilib solsang qushingni,
Har solganda g‘oz olar.

Chuya bilmasang qushingni,
Shunqor bo‘lsa ham oz olar.

Bilmaganga bit o‘ldirish qiyin.

Bir aylantirganni chir aylantir,
Chir aylantirganni ming aylantir.

Bir kerak bo‘lgan narsa
Ikki ham kerak bo‘lar.

Bir sinalgan tajriba
Yetti kitobdan afzal.

Birovning yerini pishirma,
Ho‘kizning bo‘ynini shishirma.

Bolam sevsin desang, bolasini sev.

Bosh toshga tegsa,
Aql boshga kelar.

Boshidan o‘tmaganning qoshidan o‘tma.

Buzoqning turqi tuqqaniga ma’lum.

Buzoqning yugurgani — somonxonagacha.

Butamasang, meva oz,
Butasang yeysan qish-u yoz.

Bo‘yoqchining bo‘yoqchiligi qo‘lidan ma’lum.

Bo‘ri bor bo‘lsin desang,
Qo‘y but bo‘lmas.

Gapiiganning adashmog‘i,
Yurganning qoqilmog‘i bor.

Gapning onasi — quloq,
Suvning onasi — buloq.

Go‘sht olishni bilmayman,
Yog‘-yog‘idan kesib ber.

Dard ko‘rgan — tabib.

Dard ko‘rmagan avliyoga sig‘inmas.

Dard tortmagan dard bilmas.

Daryo bo‘yida quduq qazima.

Daryo suvi oqa-oqa tozarar.

Devonaga el ber,
Qo‘liga katta bel ber.

Doshqozonning oshi xom bo‘lmas.

Do‘sting kimligini ayt,
Sening kimligingni aytaman.

Yeganni ham ko‘r, yedirganni ham.

Yer tuzi eldan,
Suv xatari yildan.

Yetilmagan xamir tandirda turmas.

Yovga borsang, baring bor,
Ovga borsang, hiring bor.

Yovni kichik ko‘rsang, boshing ketar.

Yoz yopinchig‘ingni qo‘yma,
Qishda o‘zing bilasan.

Yoz kelishini laylak bilar,
Qish kelganin — olaqarg‘a.

Yoz ketar, qish kelar,
Shoshmay turing, ish kelar.

Yozga yetsang, qish kuningni unutma.

Yozligingni unutsang ham, qishligingni unutma.

Yosh yigitning ko‘zi bilan qiz olma.

Yog‘och kessang, uzun kes, kessa bo‘lar,
Temir kessang, qisqa kes, cho‘zsa bo‘lar.

Jinnini jinni desang,
Arpa bo‘yi o‘sar.

Joydan joyning farqi bor,
O‘n ikki xil narxi bor.

Jo‘jani sanab bil,
Kuchni — sinab.

Zamon seni o‘qitar,
Tayoq bilan so‘qitar.

Sabog‘ingni bilmasang,
Do‘konda bo‘z to‘qitar.

Zardoli ye-da, suv ich,
Zirillamasang, menga kel.

Zarhal ko‘rinar soxta,
Rosa bilib, so‘ng maqta.

Ikki xo‘roz xirmon sochar,
O‘z ketini o‘zi ochar.

Yigit ko‘pni ko‘rsa, odam bo‘lar,
Qa’da-qoyimni bilmasa — nodon.

Yo‘l — kattadan, ergashish — kichikdan.

Yo‘ldan adashsang, shamolga ergash.

Yo‘lni bilgan qoqilmas.

Kal o‘zini ovutar,
Qo‘ltig‘ini sovutar.

Kelbati kelishmagandan kengash so‘rama.

Kelmaganning ketidan borma.

Kengasharing bo‘lmasa,
Bo‘rking bilan kengash.

Kengashganga — keng dunyo,
Talashganga — tor dunyo.

Kiyik quvgan quyonni payqamas.

Kim tabib, boshidan o‘tgan tabib.

Kiradigan eshigingni qattiq yopma.

Kishi yanglishib qo‘lga tushar,
Qush yanglishib — to‘rga.

Kosa, kosaning tagida nimkosa.

Kuzda yig‘sang, qishda yeysan.

Ko‘p bilganga ergashma,
Ko‘p ko‘rganga ergash.

Ko‘p ko‘rgan ko‘p bilar.

Ko‘p yuguigan bir qoqilar,
Ko‘p kulgan bir yig‘lar.

Ko‘p yurgandan so‘rama,
Ko‘p ko‘rgandan so‘ra.

Ko‘p yashagan bilmas,
Ko‘p ko‘rgan bilar.

Ko‘p yashaguncha, ko‘p bil.

Ko‘r o‘r bo‘lar.

Ko‘r qo‘yganini sog‘ topmas.

Ko‘ra-ko‘ra ko‘z pishar,
Qila-qila qo‘l pishar.

Ko‘rib yurganning ko‘zi — tarozi.

Ko‘rmagan yerda olato‘g‘anoq ham adashar.

Ko‘rmaganning ko‘chasi ko‘p.

Ko‘rning ko‘zi barmog‘ining uchida.

Laylakning ketishiga emas, kelishiga boq.

Men kirmagan eshik yo‘q,
Men tegmagan qoshiq yo‘q.

Moy xumchasi tashidan ma’lum.
Moysiz arava o‘q yer.

Mol egasiz bo‘lmas,
Qo‘y oqsoqsiz bo‘lmas.

Molni boqsang, qo‘shib boq,
Yemni yemga qo‘shib boq.

Molni qishda qumga hayda,
Yozda chimga hayda.

Mulla bobdan o‘tmas,
Eshak — yopdan.

Musofir bo‘lmay, musulmon bo‘lmas.

Musofir itning dumi qisiq.

Nojo‘ya o‘yin — sindirar bo‘yin.

Ovul obodligi yo‘lidan ma’lum.

Odamning aftiga qara,
Havoning — taftiga.

Oyoq yerga tegmasa — ulov,
Tish tishga tegmasa — ovqat.

Oz so‘zlagan boz so‘zlar,
Boz so‘zlagan soz so‘zlar.

Oz ekib, ko‘p olganni dehqon derlar,
Ko‘p ekib, oz olganni hammol derlar.

Oy minmay, otingni maqtama,
Yil turmay — xotiningni.

Oy tug‘ilishidan belgili,
Odam — yurishidan.

Ola tovuq somon sochar,
O‘z aybini o‘zi ochar.

Ola tozining ovidan ham kech, dovidan ham.

Olam kezsang, odam bo‘lasan.

Olding — bitding, sotding — yitding.

Olish o‘rgatmas, sotish o‘rgatar.

Olmoqning bermog‘i bor,
Yemoqning — qusmog‘i.

Oltin tuproqdan olinar,
Taryok — ilondan.

Ona kulfatin ona bilar,
Ota kulfatin ota bilar.

Oriq qo‘yni orqaga qo‘yma.

Ortingni kuzatmay, oldinga ketma.

Ot minsang o‘ylab uzoqni,
Bilib yur yo‘ldagi tuzoqni.

Ot olma piyodaning maslahati bilan,
Xotin olma bo‘ydoqning maslahati bilan.

Ot olsang, minib ol,
Xotin olsang, ko‘rib ol.

Ot olsang, oriqdan ol,
Qiz olsang, qallochdan ol.

Ot olsang, otasini surishtir.

Ot olsang, uying bilan kengash,
Ot sotsang — ovuling bilan.

Ot surinib yo‘l tank,
Er surinib — el.

Otga boqma, to‘nga boq,
Ichidagi jonga boq.

Oting oriq bo‘lsa, to‘rvadan ko‘r.
Och to‘ng‘izdan, qoch to‘ng‘iz.

Oshiq o‘ynagan ozar,
To‘piq o‘ynagan to‘zar.

Og‘izga solgan oshni yuta bilmoq kerak,
Qo‘lga kiritgan davlatni tuta bilmoq kerak.

Sabab bilan ziyorat,
Balchiq bilan imorat.

Sabab bilan savat aravaga chiqar.

Sababsiz oyoqqa tikan kirmas.

Sirka so‘rashga ham usul kerak.

So‘zlay-so‘zlay gapchil bo‘larsan,
Ishlay-ishlay epchil bo‘larsan.

Tikan zahrini tortgan oyog‘ini bilib bosar.

Toy qoqilmay yo‘l topmas,
Er qoqilmay — do‘st.

Toy qoqilib ot bo‘lar,
Ot bo‘lguncha lat yeyar.

To‘rga tushgan baliq qarmoqdan qo‘rqmas.

To‘qay kezgan ovchi bo‘lar,
Ko‘p kezgan sinchi bo‘lar.

Umrim uzun bo‘lsin desang,
O‘z ishingni puxta qil.

Xatosiz mergan bo‘lmas.

Xom kallada xom xayol,
Kal kallada ming xayol.

Chakki barakat — behuda harakat.

Chiniqmagan xo‘roz bir cho‘qishda qochar.

Chiniqqanga chang yuqmas.

Cho‘ldagi cho‘pondan yo uydagi qizdan so‘ra.

Cho‘lqurbaqaning ko‘ngli oqqush go‘shtini tusar.

Elga kulgu bo‘lguncha,
Erga tulki bo‘l.

Eski yilning hisobi —
Yangi yilning sabog‘i.

Eshitganga ishonma, ko‘rganingga ishon.

Eshitgandan ko‘rgan yaxshi,
O‘zini ko‘rib bilgan yaxshi.

Eshishni bilmasang, qayiqda o‘tirma.

Yanglishmaydigan og‘iz yo‘q,
Qoqilmaydigan — tuyoq.

Yaxshi-yomonning farqini bilmagan,
Arzon-qimmatning narxini bilmas.

Yaxshi ish bitirar,
Yomon ish yitirar.

Yaxshi ish ulgi bo‘lar,
Yomon ish kulgi bo‘lar.

O‘zga mushtini yemagan o‘z mushtini botmon der.

O‘zi bilmas, kishidan so‘ramas.

O‘zi qilolmagan qilganni ko‘rolmas.

Qaynoq sut ichib og‘zi kuygan
Qatiqni ham puflab ichar.

Qalovini topsang, qor yonar.

Qari bilganni pari bilmas.

Qari bor uyda pari bor.

Qari ot ko‘p yo‘l bilar.

Qari tovuq qarchig‘aydan qo‘rqmas.

Qari qiz qozi bo‘lar,
Sari itga rozi bo‘lar.

Qarining ham qarisi bor,
Parining ham parisi bor.

Qariyali uyda qo‘y ham omon, bo‘ri ham yo‘q.

Qarg‘ani qo‘rqitsang, botir bo‘lar.

Qirqqa davr qirq yo‘ldan,
Qirq birdan bir yo‘ldan.

Qirqqa kirmay, narxga kirmas.

Qush qanoti bilan uchadi,
Quyrug‘i bilan qo‘nadi.

Qo‘l qo‘lni tanir,
Ko‘r — yo‘lni.

Qo‘lga o‘rgangan qush qirda adashar.

Qo‘li singanning dardini qo‘li singan biladi.

Hayt desa, it yugurar,
Itdan avval — qiz.

Har kim ham chaqilar,
Yaxshi ot ham qoqilar.

Yuklab olish — Tajribakorlik va kaltabinlik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishTajribakorlik va kaltabinlik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Принимайте статьи об опыте и недальновидности.

Сначала экономика, потом политика.

Сначала наблюдай, потом исправляй.

Мороз, не забывай былое,
Не сушите сырую обувь.

Железо — горькое, молоко — сладкое.

Если нет, то кто знает,
Если не откроется, кто увидит.

Если жеребец сбежит, найди его в конюшне,
Если Бийя сбежит — с пяти.

Поток не останавливается без размытия.

Сделайте свою кожу липкой,
Сделай свой гумно.

Ячменя без меча не будет,
Навкар — без ружья.

У ячменя есть стебель.

Взгляните на его спину,
Увидев свою мать — свою дочь.

Он умел смаковать сладкое с горечью,
Долго и близко — пешком.

Нос бакалейщика шаин,
Глаз бледный.

Оно проходит как знание, так и незнание.

Если ты знаешь птицу,
Каждый раз, когда он летит, он получает гуся.

Если ты не умеешь летать,
Даже если вы жадный, вы получите меньше.

Трудно убить вшей, не зная об этом.

Преврати спиннер в белку,
Включите грязь в тысячу раз.

Одна вещь, которая вам нужна
Вам понадобятся оба.

Испытанный опыт
Предпочтительнее семи книг.

Не готовь чье-то место,
Не раздувайте шею быка.

Если вы хотите, чтобы мой ребенок любил, любите своего ребенка.

Если голова коснется камня,
Ум приходит в голову.

Не стремитесь к меньшему, чем ваш полный потенциал.

Известно, что тип теленка рождается.

Теленок побежал на сеновал.

Бутамасан, маленький фрукт,
Бутасанг едят зимой и летом.

Окраска красителя известна по руке.

Если хочешь волка,
Овцы не будут идолами.

заблуждение Гапигана,
У ходячего есть камень преткновения.

Мать речи – ухо,
Мать воды – родник.

Я не знаю, как получить мясо,
Срежьте жир.

Пациент — врач.

Он не поклоняется святому, который не страдает.

Кто не страдает, тот не знает боли.

Выкопать колодец на реке.

Речная вода течет чисто.

Девонага эль бер,
Дайте вашей руке большую талию.

Желудок не сырой.

Скажи мне, кто твой друг,
Я скажу тебе, кто ты.

Посмотрите, что вы едите и что вы едите.

Земная соль теряется,
Так как риск воды.

Несозревшее тесто не выдерживает в духовке.

Если ты идешь в поле, ты идешь,
Если вы идете на охоту, у вас есть наем.

Если ты увидишь, что зверь маленький, у тебя голова закружится.

Не надевай свое летнее одеяло,
Зимой, знаете ли.

Аист знает, что скоро лето,
Зима приближается.

Приближается лето, приближается зима,
Не торопитесь, работа идет.

Когда вы доберетесь до лета, не забудьте свой зимний день.

Даже если ты забудешь свое лето, не забудь свою зиму.

Девушка-яблоко глазами молодого человека.

Рубить дерево, резать длинно, резать,
Если обрезать железо, обрезать коротко, может растянуться.

Джиннини Джинни Десанг,
Ячмень растет высоким.

Есть разница от места к месту,
Есть двенадцать различных цен.

Считай цыплят,
Прочность — испытание.

Время научит тебя,
Удары палкой.

Если вы не знаете свой урок,
Магазин серый.

Кушайте абрикосы, пейте воду,
Зирилламасанг, подойди ко мне.

Зархал выглядит фальшиво,
Знай Розу, тогда хвали.

Два петуха разбегаются,
Он открывает свою спину.

Когда молодой человек много видит, он становится мужчиной,
Если он не знает правил, он невежественен.

Путь большой, путь маленький.

Если вы заблудились, следуйте за ветром.

Кто знает путь, тот не споткнется.

Кал трется,
Охлаждает подмышки.

Не спрашивайте совета, если вы не согласны.

Не следуй за тем, кто не приходит.Если у вас нет совета,
Доска с шляпой.

Кенгашганга — широкий мир,
Споры — это узкий мир.

Олень не замечает преследующего его кролика.

Кто врач, опытный врач.

Не закрывайте входную дверь плотно.

Одного поймают по ошибке,
Птица неправильная — сеть.

Чашка, половина чашки на дне чашки.

Если собираешь урожай осенью, будешь есть зимой.

Не следуй тому, что знаешь,
Следите за тем, что вы видите много.

Кто много видел, тот много знает.

Много камней преткновения,
Смех, который много плачет.

Не проси слишком много ходить,
Спросите, что вы видите много.

Многие живущие не знают,
Он многое знал.

Пока ты жив, много знай.

Будет слепое пятно.

Слепой не исцелится.

Согласно с
Рука созрела.

Глаз смотрящего — весы.

Везде, где он не увидит, он потеряется.

Улиц невидимых много.

Глаз слепого находится на кончике его пальца.

Посмотрите, как аист идет, не уходит.

Нет двери, в которую бы я не входил,
У меня нет ложки, к которой я не прикасался.

Масло известно из камня.
Безмасляная автомобильная пуля.

Ты не останешься без хозяина,
Овца не будет хромой.

Если вы кормите скот, добавьте,
Добавьте приманку к приманке.

Загони скот зимой на песок,
Выезжайте на траву летом.

Мулла не проходит главу,
Осел накрыт.

Нельзя быть мусульманином, не будучи иностранцем.

Хвост иностранной собаки узкий.

Игра Nojoya — сломанная шея.

Деревня известна своим благополучием.

Посмотрите на лицо человека,
Воздух — к тафту.

Если нога не касается земли — животное,
Если зуб не касается зуба — ешьте.

Меньше сказанных серых слов,
Слова, сказанные Бозом.

Тех, кто мало сеет, а получает много, называют земледельцами,
Те, кто сеют много и мало получают, называются плодоносцами.

Хвалите своего коня, не оседлав луну,
Меньше года — твоя жена.

Луна известна с рождения,
Человек — от ходьбы.

Ола цыпленок посыпает соломой,
Обнажает собственную вину.

Слишком поздно для охоты Ола Този, и слишком поздно.

Когда вы путешествуете по миру, вы становитесь человеком.

Купил — продал, продал — проиграл.

Он не учит покупать, он учит продавать.

Есть подарок, который нужно взять,
Рвота пищей.

Золото добывают из земли,
Тарёк — от змея.

Он знал свою беду,
Отец знал беду.

Не кладите тощую овцу обратно.

Не идите вперед, не оглядываясь назад.

Думай долго и упорно,
Знай ловушку на дороге.

По совету лошадиного яблочного пешехода,
По совету женщины-яблочного холостяка.

Если у тебя есть лошадь, поезжай,
Если у тебя будет жена, посмотри.

Если берешь коня, бери у тощего,
Если получишь девушку, бери девушку.

Если у тебя будет лошадь, попроси отца.

Если возьмешь коня, садись со своим домом,
Если продашь коня — со своей деревней.

Дорожный танк лошадиных сил,
Эр суриниб — рука.

Не смотри на лошадь, смотри на осла,
Посмотрите на душу внутри.

Если ваша лошадь худая, см. сумку.
От голодной свиньи, убегающей свиньи.

Боль от влюбленности,
Пятка играет чисто.

Вы должны быть в состоянии проглотить суп, который вы положили в рот,
Вы должны быть в состоянии держаться за состояние, которое вы завоевали.

Посетите по причине,
Здание с грязью.

Причина положить корзину в корзину.

Шипы не входят в ногу без причины.

Вам также нужен способ попросить уксус.

Поговорим с вами в ближайшее время и продолжайте в том же духе.
Вы будете подвижны во время работы.

Он знает ногу, укушенную шипом.

Свадьба не споткнется,
Место не спотыкается — друг.

Лошадь споткнется,
Лошадь ест лат, пока он есть.Рыба, пойманная в сеть, не боится крючка.

Он будет охотником,
Будет много путешествующих критиков.

Пожелай мне долгой жизни
Тщательно выполняйте свою работу.

Снайпера без ошибок не бывает.

Сырое воображение в сырой голове,
Тысяча снов в моей голове.

Чакки баракат — тщетное усилие.

Необученный петух убегает одним махом.

Отсутствие пыли на отвердителе.

Спросите пастуха в пустыне или девушку в доме.

Сердце лягушки падает на лебединую плоть.

Пока Эльга не засмеется,
Будь лисой на земле.

Счет за старый год —
Новогодний урок.

Не верь тому, что слышишь, верь тому, что видишь.

Лучше видеть, чем слышать,
Приятно видеть себя.

Если вы не умеете плавать, не садитесь в лодку.

Нет непогрешимых уст,
Кто не спотыкается, тот и копыто.

Он не знал разницы между добром и злом,
Он не знает цены дешевизне.

Молодец,
Плохая работа проигрывает.

Будет хорошим примером,
Плохая работа будет смехом.

Тот, кто не ест чужой кулак, называет свой кулак денщиком.

Он не знает, он никого не спрашивает.

Он не может видеть то, что он не сделал.

Он выпил кипящего молока и обжег рот
Он также пыхтит и пьет йогурт.

Если найдешь остальные, снег сгорит.

Старик не знает того, что знает.

В старом доме живет фея.

Старый конь знал много способов.

Старая курица не боится ворон.

Старушка будет судьей,
Сари соглашается на собаку.

У старика есть старик,
У Пари тоже есть пари.

В доме старика нет ни овец, ни волков.

Если ты напугаешь ворону, ты будешь смелым.

Сорок раз сорок способов,
Сорок один способ.

Это не входит в цену, это не входит в сорок.

Летит птичьим крылом,
Приземляется хвостом.

Рука узнает руку,
Слепой путь.

Пойманная птица бродит по степи.

Он знает боль сломанной руки.

Хайт деса, ит югурар,
Перед собакой — девочка.

Все звонят,
Хорошая лошадь тоже спотыкается.

Скачать — Статьи о неопытности и недальновидности

Скачать Статьи — Сборник статей об опыте и недальновидности

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: