Do‘stlik va dushmanlik haqida maqollar to‘plami

Do‘stlik va dushmanlik haqida maqollar to‘plami

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, yuklab oling va zavqlaning!

Do‘stlik tuyg‘usi va dushmanlik oqibatlari haqidagi maqollarni qabul qiling.
Ablah do‘st dushmandan yomon,
Ne hiyla bilsa, ishlatar oson.

Ajal olib kelsa yov,
O‘ldir, berma hech ayov.

Aybsiz do‘st izlagan do‘stsiz qolar.

Arpa-bug‘doy bir kuningga yaraydi,
Sodiq do‘sting o‘lguningcha yaraydi.

Ash dushman do‘st bo‘lmas,
Qaynab qoni qo‘shilmas.

Asli dushman el bo‘lmas,
Etakni kessang, yeng bo‘lmas.

Ash dushman yon bermas,
Yon qoziqdan son bermas.

Ash qora oqarmas.

Aqh ko‘pni dov olmas,
Do‘sti ko‘pni yov olmas.

Bahq suvsiz yashamas,
Inson — do‘stsiz.

Bilagi alp birni yiqar,
Do‘sti ko‘p — mingni.

Bir ko‘rgan — tanish,
Ikki ko‘rgan — bilish.

Bostirmadan ayvon yaxshi,
Yomon do‘stdan hayvon yaxshi.

Burgut kuchi — oyog‘ida,
Odamniki — do‘stlikda.

Bo‘rining bolasini bo‘rkingda boqsang ham,
El bo‘lmas.

Bo‘rining topgani bo‘riga.

Vafoli do‘st yo‘lga solar,
Ig‘vogar do‘st paydan olar.

Gadoning dushmani — gado,
Shohning dushmani — shoh.

Galga solgan do‘st emas.

Ginah do‘st — adovatli dushman.

Davlating — do‘sting.

Daraxt — ildizi bilan,
Odam — do‘stlari bilan.

Daraxtni tomiri saqlar,
Odamni — do‘sti.

Duch kelsa, dushman yer.

Dushman bitsa ham, dushmanlik bitmas.

Dushman ba’zan kuldirar,
O‘ng‘ay topsa, o‘ldirar.

Dushman do‘st orasidan chiqar.

Dushman nima demas,
Tushga nima kirmas.

Dushman oshingni yer,
So‘ngra boshingni yer.

Dushman siringni o‘g‘irlar,
Do‘st xatongni to‘g‘rilar.

Dushman tegi — poy,
Do‘st toji — sir.

Dushman terisidan do‘sting uchun po‘stin bich.

Dushman uyida yashagandan
Do‘st uyida o‘lgan yaxshi.

Dushman chaqirsa borma,
Do‘st chaqirsa qolma.

Dushman — shod, do‘st — poymol.

Dushman eshigini qoqqandan ko‘ra,
Do‘st uyini qoqlagan yaxshi.

Dushman o‘lar, do‘st qolar,
O‘sma ketar, qosh qolar.

Dushman o‘ldirib oftobga tashlar,
Do‘st o‘ldirib — soyaga.

Dushman qo‘ydi loy tuzoq,
Ilinsang, bo‘lding cho‘loq.

Dushmanga joningni bersang ham,
Siringni berma.

Dushmanga choh qaziguncha,
Do‘stingga uy solib ber.

Dushmanga o‘t ber,
Do‘stingga — sut.

Dushjmanimning do‘sti — mening dushmanim,
Dushmanimning dushmani — mening do‘stim.

Dushmaningdan qo‘rqma, munofiqdan qo‘rq.

Dushmaningni dushman tanir.

Dushmaningni paxta bilan bo‘g‘izla.

Dushmaningni qarg‘ama, do‘stingga tegar.

Dushmaningning o‘limini tilaguncha,
Joningning sog‘ligini tila.

Dushmanni bos,
Ziyon bersa, os.

Dushmanning donidan,
Do‘stning somoni yaxshi.

Dushmanning sovg‘asidan qo‘rq.

Dushmanning suyganidan,
Do‘stning urgani yaxshi.

Dushmanning tashida bo‘lguncha, ichida bo‘l.

Dushmanning o‘zi qildek,
Kuchi fildek.

Do‘st achitib gapirar,
Dushman — kulib.

Do‘st bilan sirdosh bo‘l,
Ishiga doim qo‘ldosh bo‘l.

Do‘st boshga boqar,
Dushman — oyoqqa.

Do‘st bo‘lsang, do‘stingning aybini tuzat.

Do‘st gilaga chopar,
Dushman — hiylaga.

Do‘st do‘stga boqar,
Suv soyga oqar.

Do‘st do‘stga — qalqon.

Do‘st do‘stni kulfatda sinar.

Do‘st do‘stlikda toblanar,
Bilim — tortishuvda.

Do‘st — do‘stning oynasi.

Do‘st ziyonkor bo‘lmas,
Ziyonkor do‘st bo‘lmas.

Do‘st yig‘latar, dushman kuldirar.

Do‘st kengashda bilinar,
Semiz — toboqda.

Do‘st kuydirib aytar,
Dushman — suydirib.

Do‘st kuyunar,
Dushman suyunar.

Do‘st ming bo‘lsa ham — oz,
Dushman bir bo‘lsa ham — ko‘p.

Do‘st oldingda gapirar,
Dushman — orqangdan.

Do‘st — oltining,
Dushman — qotiling.

Do‘st otgan tosh bosh yormas.

Do‘st otini minib yur, manzilingga yetasan.

Do‘st — oshkor, dushman — yashirin.

Do‘st og‘ir kunda bilinar.

Do‘st sirini dushmandan pinhon tut.

Do‘st suyganning tusiga boqma.

Do‘st so‘zini tashlama,
Tashlab boshing qashlama.

Do‘st uzoqda bo‘lsa ham, ko‘ngli yaqin.

Do‘st — egiz,
Dushman — sakkiz.

Do‘st yuzidan bilinar,
Dushman — izidan.

Do‘st yuzingga boqar,
Dushman — izingga.

Do‘st hisobi — dilda.

Do‘stga aytdim so‘zimni,
Dushman bildi sirimni.

Do‘stga dushman bo‘lish oson,
Dushmanga do‘st bo‘lish qiyin.

Do‘stga yolg‘on, dushmanga chin gapirma.

Do‘stga lola bo‘l,
Yovga jala bo‘l.

Do‘stga xiyonat qilma,
Dushmanga — shafqat.

Do‘stda dushmanning qulog‘i bor.

Do‘sti ko‘p bilan siylash,
Do‘sti oz bilan sirlash.

Do‘sti nodondan dushmani dono yaxshi.

Do‘sting — boyliging.

Do‘sting bo‘lsa, bog‘ing chamandir,

Do‘sting bo‘lmagani — fe’ling yomondir.

Do‘sting kelsa, dolonda kut,
Dushman kelsa — ayvonda.

Do‘sting uchun zahar yut.

Do‘stingga otilgan kesakning changi
Sening ko‘zingga tushar.

Do‘stingga rost gapir,
Dushmaningga — maqtanib.

Do‘stingning oshini qasdingdan ich.

Do‘stlarimdan o‘zing saqla,
Dushmanlarimni o‘zim bilaman.

Do‘stlik — barcha boylikdan afzal.

Do‘stlik oltinga sotilmas,
Mehmon — pulga.

Do‘stni og‘ritsang, dushman shod bo‘lar.

Do‘stning ko‘ngli qolguncha,
Dushmanning bo‘yni uzilsin.

Do‘stning so‘zi singandan,
Shaytonning bo‘yni sinsin.

Do‘stsiz boshim — tuzsiz oshim.

Er talashganni yer yutar.

Yovlashmoq — oson, yarashmoq — qiyin.

Yomon do‘st — ko‘lanka.

Yomon do‘st — qora bulut soyasi.

Yomon do‘stdan qirda yotgan tosh yaxshi.

Yot — yeb to‘yguncha, do‘st — o‘la-o‘lguncha.

Yot oshingga qaraydi,
Do‘st — boshingga.

Jon og‘ritgan do‘st bo‘lmas.

Jonga kuygan jonday do‘st,
Jonga kuymas qanday do‘st.

Ikki haramza do‘st bo‘lmas.
Ish bilganni oqil deydilar,

Do‘stlikni uzganni qotil deydilar.

Ishkambadan go‘sht bo‘lmas,
Dushman aslo do‘st bo‘lmas.

Kezangan yovdan qaytmas.

Kiyimning yangisi — yaxshi,
Do‘stning — eskisi.

Ming yovdan bir dushman yomon.

Ming so‘ming bo‘lguncha, bitta do‘sting bo‘lsin.

Mushukning qasdi sichqonda,
Elning qasdi — dushmanda.

Nojinsning sirli mehmonxonasidan,
Do‘stingning somonxonasi yaxshi.

Nomardni jang sinaydi,
Do‘stni — muhtojlik.

Odam ichini bilish qiyin,
Do‘st ustidan kulish qiyin.

Oz qayg‘uni osh bosar,
Ko‘p qayg‘uni do‘st bosar.

Olisdagi dushmandan, angnib yurgan do‘st yomon.

Olov kuydirar tushgan yerini,
Dushman kuydirar tutgan yerini.

Onangni otangga yomonlama,
Do‘stingni — dushmanga.

Orqangdagi dushman — oldingdagi do‘st.

Otasi boshqa ot bermas.

Otasi yov ot bermas.

Piyon ulfat — ziyon ulfat.

Pul orttirma, do‘st orttir.

Rabot solma, do‘st orttir.

Sinalgan yov urushga yaxshi.

Sinalmagan yov yomon,
Elanmagan dov yomon.

Suv to‘xtar, dushman to‘xtamas.

Tikan zahri uchida,
Dushman zahri ichida.

Tirik bo‘lsak — bir yerda,
O‘lik bo‘lsak — bir go‘rda.

Tomchi sel bo‘lmas,
Dushman el bo‘lmas.

Tor yer do‘stlar bilan maydon bo‘lur,
Keng yer dushman bilan — zindon.

Xalq do‘stligi — yurt boyligi.

Chin do‘st boringni oshirar,
Yo‘g‘ingni yashirar.

Chin do‘st tug‘ishganing bilan teng.

Chin do‘st yuz xizmatchidan yaxshi.

Choyning so‘ngini do‘stingga ber.

El omonlik tilar,
Yov — yomonlik.

Eldoshingning oti o‘zguncha,
Qurdoshingning iti o‘zsin.

Eski paxta bo‘z bo‘lmas,
Asli dushman do‘st bo‘lmas.

Eshak eti go‘sht bo‘lmas,
Savdogar hech do‘st bo‘lmas.

Yuguruk itni tulki suymas,
Yuguruk tulkini — it.

Yuz so‘m puling bo‘lguncha,
Yuzta do‘sting bo‘lsin.

Yulg‘unning o‘ti bo‘lmas,
Savdogarning — do‘sti.

Yangining nodonligi bor,
Eskining — qadrdonligi.

Yaxshi do‘st yuz qarindoshdan yaxshi.

Yaxshi do‘sting kuldirar,
Yomon do‘sting kuydirar.

Yaxshi ko‘rgan do‘stingga
Yaxshi ko‘rgan molingni ber.

Yaxshi so‘zla oshnoga,
Yuz o‘girgin ro‘shnoga.

O‘pka, yurak go‘sht emas,
Hisoblashgan do‘st emas.

O‘rtada burun bo‘lmasa,
Ko‘z ko‘zni o‘yar.

O‘rtog‘ing boyo‘g‘li bo‘lsa,
Turishing — vayrona.

O‘tni kovlasang, o‘char,
Do‘stni kavlasang, kechar.

Qadim do‘stlik zanglamas.

Qaytib kelgan qiz yomon,
Qaytalab kelgan yov yomon.

Qarz bersang, do‘st ko‘payar,
Talab qilsang — dushman.

Qirda bo‘ri yo‘q emas,
Orada dushman yo‘q emas.

Qovunni dushmaningga kestir,
Go‘shtni — do‘stingga.

Qorin go‘sht bo‘lmas,
Sipohi — do‘st.

Quyosh havoni isitar,
Do‘st — qalbni.

G‘amingni do‘stingga aytma, kuyunadi,
Dushmaningga aytma, suyunadi.

Har kimni do‘stim dema,
Tandagi po‘stim dema.

Hisobdan adashsang ham, do‘stdan adashma.
Hisobli do‘st ayrilmas.

Yuklab olish — Do‘stlik va dushmanlik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishDo‘stlik va dushmanlik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Примите пословицы о дружбе и вражде.
Аблах друг хуже врага,
То, что он знает, легко использовать.
Когда приходит смерть,
Убей, не сдавайся.
Тот, кто ищет невинного друга, останется без друга.
Ячмень и пшеница хороши для дня,
Ваш верный друг продержится, пока не умрет.
Пепельный враг не станет другом,
Кипящая кровь не добавляется.
Настоящий враг — это рука,
Если обрезать юбку, рукавов не будет.
Аш душман йон бермас,
С боковой стопки не считается.
Ясень не чернеет.
Ааа многого не может,
Его друг не может много охотиться.
Сад без воды не живет,
Человек без друзей.
Запястья должны вращаться, а локти должны быть согнуты, а головка клюшки отведена назад.
Друзей много — тысяча.
Один увидел — знакомство,
Два видел — знаю.
Тент хороший,
Животное лучше плохого друга.
Сила орла у его ног,
Мужское в дружбе.
Даже если ты покормишь волчонка в седле,
Без рук.
Волк находит волка.
Отправится верный друг,
Провокационный друг пойдет на пользу.
Гадо враг Гадо,
Враг короля — король.
Не тот друг, который устроил гала-вечеринку.
Грешный друг – заклятый враг.
Ваша страна — ваш друг.
Дерево — с корнями,
Мужчина — с друзьями.
Корень дерева защищает,
Мужчина — друг.
При встрече противник приземляется.
Даже если враг кончится, вражда не кончится.
Враг иногда смеется,
Он находит нужного и убивает его.
Изгнать врага из друга.
Что говорит враг,
Что не входит во сне.
Посадить врага,
Затем опустите голову.
Враг крадет твой секрет,
Друг исправляет ошибку.
Метка врага — пой,
Корона друга — тайна.
Скин бич для друга из кожи врага.
С тех пор, как я живу во вражеском доме
Лучше умереть в доме друга.
Не уходи, когда враг зовет,
Не оставайся, когда звонит друг.
Враг — радость, друг — разрушение.
Вместо того, чтобы стучать в дверь врага,
Лучше постучаться в дом друга.
Враг умирает, друг остается,
Опухоль исчезает, а брови остаются.
Убей врага и брось его на солнце,
Убить друга — в тени.
Грязевая ловушка, расставленная врагом,
Если ты повесишь трубку, ты хромой.
Даже если жизнь свою отдашь врагу,
Плевать.
Пока враг не выроет яму,
Постройте дом для своего друга.
Поджечь врага,
Другу — молоко.
Друг моего врага — мой враг,
Враг моего врага — мой друг.
Не бойся врага твоего, бойся лицемера.
Враг узнает твоего врага.
Убей своего врага хлопком.
Не проклинай врага, коснись друга.
Пока не пожелаешь смерти своему врагу,
Пожелайте здоровья вашей душе.
Остановить врага,
Зион берса, ос.
Из зерна врага,
Соломинка друга хороша.
Бойтесь дара врага.
От любви врага,
Хит друга хорош.
Оставайтесь внутри, пока не окажетесь на вражеском камне.
Как и сам враг,
Его сила как у слона.
Друг говорит горько,
Враг смеется.
Подружись с другом,
Всегда поддерживайте.
Друг смотрит на другого,
Враг на ногах.
Если ты друг, исправь вину друга.
Друг бежит к Гиле,
Враг хитер.
Друг смотрит на друга,
Вода течет в ручей.
Друг другу — щит.
Друг испытывает друга в беде.
Друг дружбой лечится,
Знания спорны.
Друг — это зеркало друга.Друг не неудачник,
Проигравший не будет другом.
Друг плачет, враг смеется.
Друг известен на доске,
Сало — на тарелку.
Друг горит,
Враг редеет.
Друг горит,
Враг радуется.
Даже если другу тысяча — мало,
Даже если враг один — много.
Друг говорит перед тобой,
Враг сзади.
Друг — из золота,
Враг — убийца.
Камень, брошенный другом, не разбивает голову.
Оседлайте лошадь своего друга, и вы доберетесь до места назначения.
Друг открыт, враг скрыт.
Друг познается в трудный день.
Скрыть тайну друга от врага.
Не похож на друга.
Не выбрасывай слово друг,
Не выбрасывайте это.
Даже если друг далеко, сердце близко.
Друг — близнецы,
Врагу восемь.
Это известно от лица друга,
Враг идет по следу.
Друг смотрит тебе в лицо,
Враг идет по следу.
Аккаунт друга в сердце.
Я сказал своему другу,
Враг знал мой секрет.
Легко быть врагом другу,
Трудно дружить с врагом.
Ври другу, не говори правду врагу.
Будь тюльпаном для друга,
Льет как из ведра.
Не предавай друга,
Врагу — сострадание.
У друга есть ухо врага.
Подарив другу много,
Тайна с маленьким другом.
Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.
Твой друг — твое богатство.
Если у тебя есть друг, твой сад — мешок,
Отсутствие друга — это плохо.
Если твой друг придет, жди в долоне,
Если придет враг — на крыльцо.
Проглотить яд для вашего друга.
Пыль от ножа, брошенного в друга
Это привлечет ваше внимание.
Скажи правду своему другу,
Вашему врагу — хвастовство.
Пейте устрицы вашего друга.
Спасайся от моих друзей,
Я сам знаю своих врагов.
Дружба предпочтительнее всякого богатства.
Дружба не продается за золото,
Гость — за деньги.
Если обидишь друга, враг обрадуется.
Пока друг не разочаруется,
Пусть отрубят шею врагу.
Когда слово друга сломано,
Пусть сломается шея Сатаны.
Моя голова без друга — моя голова без соли.
Земля поглощает ссору.
Уживаться легко, уживаться трудно.
Плохой друг — это тень.
Плохой друг — тень черной тучи.
Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.
Ять — пока не сыт, друг — пока не умрешь.
Яхта смотрит на тебя,
Друг — тебе в голову.
Не будет друга, который причинит боль Джону.
Дорогой друг,
Какой друг.
Два ублюдка не будут друзьями.
Говорят, что мудрый знает, что делает.
Нарушитель дружбы называется убийцей.
Не будет мяса из Ишкамбы,
Враг никогда не будет другом.
Он не вернется из пустыни.
Новая одежда хороша,
Друг старый.
Один враг из тысячи — зло.
Имей одного друга, пока у тебя не будет тысячи рублей.
Кошка мстит мышке,
Эль мстит врагу.
Из таинственного отеля Ноджинс,
Сеновал вашего друга хорош.
Номар пытается бороться,
Друг — это потребность.
Трудно узнать человека изнутри,
Трудно смеяться над другом.
Маленькая печаль задушит,
Много горя приходит от друга.
Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.
Место, где горит огонь,
Место, где горит враг.
Не клевещи на мать перед отцом,
Твой друг — твой враг.
Враг сзади — друг спереди.
Отец не даст ему еще одну лошадь.Отец не дает ему дикую лошадь.
Пион сульфат — потеря сульфата.
Не зарабатывай деньги, заводи друзей.
Не пропадай, дружи.
Испытанный враг хорош для войны.
Непроверенный зверь плохой,
Нетронутый великан — это плохо.
Вода остановится, враг не остановится.
На кончике шипа яд,
В яде врага.
Если мы живы — где-то,
Если мы мертвы — в пещере.
Потопа не будет,
Враг не будет побежден.
Узкое место будет полем с друзьями,
Широкая земля с врагом — темница.
Дружба народов – богатство страны.
Верный друг поднимает планку,
Он скрывает ваш жир.
Настоящий друг равен родственнику.
Настоящий друг лучше сотни слуг.
Отдайте конец чая другу.
Руки мира,
Зло есть зло.
Лошадь Элдошинга другая,
Пусть собака вашего друга будет его.
Старый хлопок не будет серым,
Настоящий враг не будет другом.
Ослиное мясо не мясо,
У торговца не будет друзей.
Лиса не любит бегущую собаку,
Югурук лиса — собака.
Пока у тебя нет ста рублей,
Иметь сотню друзей.
Не будет огня,
Торговец — друг.
Новое имеет невежество,
Старое дорого.
Хороший друг лучше сотни родственников.
Хороший друг смеется,
Твой плохой друг горит.
Другу, которого ты любишь
Подарите любимую недвижимость.
Доброе слово другу,
Поверни лицо к свету.
Легкие, сердце не мясо,
Не расчетливый друг.
Если посередине нет носа,
С глазу на глаз.
Если твой друг сова,
Встать — разориться.
Если ты погонишься за травой, она погаснет,
Если вы откопаете друга, все кончено.
Старая дружба безупречна.
Девушка, которая вернулась, плохая,
Враг, который возвращается, плохой.
Если дашь взаймы, друзей прибавится,
Если требовать — враг.
Нет волков в поле,
Между ними нет врага.
Режь дыню своему врагу,
Мясо — к другу.
Нет мяса живота,
Сипохи — друг.
Солнце согревает воздух,
Друг — это сердце.
Не рассказывай другу о своем горе, оно больно,
Не говори врагу, он обрадуется.
Не называй всех моими друзьями,
Не говори, что я худая.
Даже если вы заблудитесь в аккаунте, не теряйтесь в друге.
Ответственный друг неразлучен.
Скачать — Статьи о дружбе и вражде
Скачать Пословицы — Сборник пословиц о дружбе и вражде
использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 8
 1. Аноним

  Juda katakon rahmat ;-)

 2. Iqbolidinova Mubinaxon

  Menga bu maqollar juda ham asqotdi ;-)

 3. Sarimsoqv Sardorbek

  Zor maqollar ekan bu menga juda foydasi tegadi

 4. VvAaRrYyAa

  menga juda ham kerak bo‘lgandi. Juda ma’noli maqollar ekan.Rahmat! ;-)

 5. VvAaRrYyAa

  :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:

 6. Behruz

  Voy kotta rahmat

 7. Shirin

  Menga juda ham yoqdi.Sõzlari ma’noli va tushinarli maqollar ekan.

 8. Аноним

  Bu maqollar menga juda yoqdi

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: