Variativ o‘quv rejani tashkil etish bo‘yicha savollarga javoblar

Variativ o‘quv rejani tashkil etish bo‘yicha savollarga javoblar

2019-2020 o‘quv yilining III choragidan boshlab yuqori sinflarda variativ o‘quv rejasini tashkil etish joriy etilgan edi.

Bu borada ko‘plab savollarga oydinlik kiritish maqsadida Xalq ta’limi vazirligining rasmiy saytida savol-javoblar e’lon qilindi. E’tiboringizga ushbu ma’lumotlarni havola etamiz.

1-savol: Variativ o‘quv rejada tanlov sinfini tashkil etish uchun 5 ta yo‘nalish tavsiya etilgan. Maktab ushbu 5 ta yo‘nalishning barchasini tashkil etishi kerakmi?
Javob: Umumta’lim maktabida barcha yo‘nalishlarda tanlov sinflari ochilishi talab etilmaydi. Maktabda bitta yo‘nalishda tanlov sinfi ochilishiga ham yo‘l qo‘yiladi.
Yo‘nalishlarni ochishda bu maktabning imkoniyati, o‘quvchilarning xohishi va yuqori malakali, tajribali o‘qituvchilarning mavjudligi inobatga olinadi.
2-savol: Tanlov sinfi va oldingi an’anaviy sinfning farqi nimada?
Javob: 2019-2020 o‘quv yili uchun mo‘ljallangan tayanch o‘quv reja asosida o‘qitiladigan sinflar – bu an’anaviy sinflar, variativ o‘quv reja asosida o‘qitiladigan sinflar – tanlov sinflari hisoblanadi.
An’anaviy sinf 15 ta majburiy fanni o‘qiydi, tanlov sinfi 8 ta majburiy fanni o‘qiydi.
3-savol: Maktabda o‘quvchilar tomonidan tanlanmagan, tanlov faniga kirmagan fan o‘qituvchilari norozi bo‘lsa, bunday holatda ham variativ o‘quv rejani joriy qilish mumkinmi?
Javob: Avvalo, maktabda variativ o‘quv rejani joriy qilish -ixtiyoriy. Quyidagi hollarda umumiy o‘rta ta’lim maktablarida variativ (o‘zgaruvchan) o‘quv reja joriy qilinishiga yo‘l qo‘yilmaydi:
• umumiy o‘rta ta’lim maktablari tanlov fanidan dars berish uchun yetarli malaka va tajribaga ega o‘qituvchi bilan ta’minlanmagan bo‘lsa;
• o‘quvchilar, o‘qituvchilar va ota-onalar tomonidan yetarlicha qo‘llab-quvvatlanmasa.
Variativ o‘quv rejani maktabda joriy qilish yoki qilmaslik masalasi maktabning pedagogika kengashida muhokama qilinadi va tegishli qaror qabul qilinadi. Bunda pedagogik kengashda ishtirok etgan pedagoglarning ovozi bilan tegishli qaror qabul qilinadi. Ovozlar teng bo‘lib qolgan taqdirda pedagogik kengash raisi hal qiluvchi ovozga ega bo‘ladi.
4-savol: Maktabda variativ o‘quv reja qaysi yo‘nalishda joriy etilishini kim belgilaydi?
Javob: Maktabda variativ o‘quv rejaning yo‘nalishi avvalo o‘quvchilar o‘rtasida o‘tkaziladigan so‘rovnoma asosida aniqlanadi. So‘rovnoma natijasida, o‘quvchilar tanlovi asosida ma’lum bo‘lgan yo‘nalish pedagogika kengashida muhokama qilinadi va bu holat qo‘llab-quvvatlansa, variativ o‘quv rejasi yo‘nalishi pedagogika kengashi qarori bilan belgilanadi va maktab direktorining buyrug‘i bilan tasdiqlanadi. Pedagogika kengashi qaror qabul qilishda o‘quvchilar tanlagan yo‘nalishdagi fan bo‘yicha maktabda yuqori malakali va tajribali o‘qituvchilar bor yoki yo‘qligi ham inobatga olinadi.
5-savol: Agarda o‘quvchi tanlagan yo‘nalishdagi fan bo‘yicha maktabda yuqori malakali va tajribali o‘qituvchi bo‘lmasa, shu yo‘nalish bo‘yicha variativ o‘quv rejani joriy qilish mumkin bo‘lmaydimi?
Javob: Agar maktabda o‘quvchi tanlagan yo‘nalishdagi fan bo‘yicha yuqori malakali va tajribali o‘qituvchi bo‘lmasa, bunda ushbu yo‘nalishda variativ o‘quv rejani joriy qilish yoki tanlov sinfini tashkil etish masalasi vaqtincha to‘xtatiladi. Toki, maktab direktori tomonidan ushbu yo‘nalishdagi fan bo‘yicha yuqori malakali va tajribali o‘qituvchi jalb qilinguniga qadar to‘xtatib turiladi.
6-savol: Maktabda variativ o‘quv rejani joriy qilish yo‘nalishi va fanlari aniq bo‘lsa, ushbu fanlarga necha soatdan berilishini kim hal qiladi, maktab direktorimi?
Javob: Maktabda variativ o‘quv rejani joriy qilish yo‘nalishi va fanlari aniq bo‘lsa, ushbu fanlar bo‘yicha yuqori malakali va tajribali o‘qituvchilar bo‘lsa, pedagogika kengashida tegishli fan metod birlashmalari rahbarlari ishtirokida tanlov fanlariga ajratiladigan soatlar miqdori belgilanadi va maktab direktorining buyrug‘i bilan tasdiqlanadi.
7-savol: Tanlov sinfida tegishli fan bo‘yicha kim dars berishini, ushbu sinfga kim rahbar bo‘lishini maktab direktori belgilaydimi? Chunki tanlov fani sifatida aniqlangan fan bo‘yicha o‘qituvchilar maktabda bir-nechta bo‘lishi mumkin-ku.
Javob: Bu masala maktabning pedagogika kengashida muhokama qilinadi va kengash qarori bilan tanlov fanidan dars beradigan fan o‘qituvchisi, tanlov sinfi rahbari belgilanadi va maktab direktorining buyrug‘i bilan tasdiqlanadi.
8-savol: Maktabda tanlov sinfida o‘quvchilar soni nechta bo‘lishi kerak?
Javob: Tanlov sinfidagi o‘quvchilar soni Vazirlar Mahkamasining
2017 yil 15 martdagi 140-son qarori bilan tasdiqlangan Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risida Nizomga muvofiq 35 nafargacha bo‘lishi lozim.
9-savol: Maktabda bitta 10-sinf yoki 11-sinf bo‘lsa, bunday sinflarga ham variativ o‘quv reja joriy qilinadimi?
Javob: Maktabda bitta 10-sinf yoki 11-sinf bo‘lsa va sinfdagi o‘quvchilar 100% bitta yo‘nalishni tanlasa, bunday sinflarda ham variativ o‘quv rejani joriy qilish mumkin. Agarda 100% o‘quvchi tanlamasa, bu sinfga variativ o‘quv rejani joriy qilib bo‘lmaydi.
Sababi, bitta sinfdagi 80% bola bitta yo‘nalishni tanlasa, qolgan 20% foiz o‘quvchi o‘zi qiziqqan fanlarini o‘qish imkoniyatidan mahrum bo‘lishi mumkin. Qolgan 20% o‘quvchi odatdagi, an’anaviy sinfda o‘qishni davom ettiradigan sinf yo‘q bo‘lib qoladi.
Agar 10-sinflar soni 2 ta bo‘lganda, bunday holda bitta sinfni an’anaviy sinf sifatida tashkil etib, yo‘nalishi kam foizni tashkil etgan o‘quvchilar ushbu sinfda o‘qishni davom ettirgan bo‘lardi.
10-savol: Maktabda 10-sinf soni ikki va undan ortiq bo‘lsa, undagi o‘quvchilar 5 ta yo‘nalishni tanlasa, har bir yo‘nalishni teng miqdorda (20%) o‘quvchilar xohlasa, qaysi yo‘nalish ochiladi?
Javob: Agarda o‘quvchilar tanlovi yo‘nalishlar bo‘yicha bir xil foizni tashkil etsa, bu holatda mazkur sinflarda tanlov sinfi tashkil etilmaydi.
11-savol: Maktabda 10-sinflar soni 4 ta bo‘lsa, variativ o‘quv rejadagi yo‘nalishlar tashkil etilishida yangi sinf ochiladimi? 10-sinflar soni bittaga ko‘payadimi?
Javob: 10-sinflar soni ko‘paymaydi. Misol uchun, oldin maktabda
10-sinflar soni 4 ta bo‘lsa, tanlov sinfi o‘sha 4 ta sinf ichidan qayta tashkil etiladi. Natijada maktabda 10-sinflar uchun 1 ta tanlov sinfi va 3 ta oddiy, an’anaviy sinf bo‘ladi.


С третьей четверти 2019-2020 учебного года внедрена организация разнообразного учебного плана в старших классах.
вопросы и ответы были опубликованы на официальном сайте Министерства народного просвещения . Предлагаем вашему вниманию эту информацию.
Q1: Вариативный учебный план предлагает 5 областей для организации отборочного класса. Должна ли школа организовать все эти 5 направлений?
Ответ: Не требуется открывать в общеобразовательной школе факультативные занятия по всем направлениям. Также допускается открытие в школе отборочного класса по одному направлению.Чем отличается традиционный класс?Ответ: Занятия, проводимые на основе основного учебного плана на 2019-2020 учебный год, являются традиционными занятиями, занятия, преподаваемые на основу разнообразного учебного плана составляют факультативные занятия.В традиционном классе преподается 15 обязательных предметов, в факультативном классе преподается 8 обязательных предметов.Возможно ли введение учебного плана?Ответ:Во-первых, введение разнообразного учебного плана в школе является добровольным . Введение вариативного учебного плана в общеобразовательных средних школах не допускается в следующих случаях: • общеобразовательные средние школы имеют достаточную квалификацию и опыт для преподавания предметов по выбору • недостаточная поддержка со стороны учащихся, учителей и родителей Вопрос о введении или не введении альтернативный учебный план в школе обсуждается педагогическим советом школы и принимается решение. В этом случае соответствующее решение принимается голосом педагогов, принимавших участие в педагогическом совете. В случае равенства голосов решающим является голос председателя педагогического совета, который определяется на основании опроса, проведенного среди обучающихся. В результате опроса выбранное учащимися направление обсуждается на педагогическом совете, и в случае его поддержки, решением педагогического совета и приказом директора школы определяется направление альтернативной учебной программы. я В решении Педагогического совета также учитывается наличие или отсутствие в школе высококвалифицированных и опытных преподавателей по предмету, выбранному учащимися.Без высококвалифицированного и опытного педагога нельзя было бы ввести разнообразную учебную программу в В случае отсутствия фасилитатора введение вариативного учебного плана по данному направлению или организация конкурсного занятия будет приостановлено. Пока не приостановлено директором школы, пока не привлечен высококвалифицированный и опытный преподаватель по предмету.Кто решает, сколько часов будет отведено на эти предметы, директор школы?Ответ: Если направление и предметы введения разнообразны учебные программы в школе ясны, при наличии высококвалифицированных и опытных преподавателей по этим предметам, с участием руководителей соответствующих научно-методических объединений количество часов, отводимых на факультативные предметы, определяется и утверждается приказом директор школы. Ответ: Этот вопрос обсуждается на педагогическом совете школы, и решением совета назначается учитель естествознания, заведующий факультативным классом и Вопрос 8: Каково количество учащихся в факультативном классе в школе? : Количество учащихся в факультативном классе утверждено постановлением Кабинета Министров от 15.03.2017 № 140. Вопрос 9: Если в школе только один 10-й или 11-й класс, будет ли для таких Ответ: Один 10 класс в школе или если это 11 класс и учащиеся в классе выбирают 100% одно направление, то возможно введение разнообразной учебной программы и в таких классах. Если 100 % учащихся не выберут, ввести разнообразную программу обучения в этом классе невозможно. У оставшихся 20% учащихся не будет класса, который продолжит обучение в обычном, традиционном классе.Учащиеся с низким процентом учащихся продолжат обучение в этом классе.Какое направление будет открыто, если равное количество учащиеся (20%) хотят направления?Вопрос: Если количество 10 классов в школе 4, будет ли открываться новый класс в организации направления в вариативном учебном плане? Увеличится ли количество 10-классников на одного?Ответ: Увеличится количество 10-классников. Например, если раньше количество 10-х классов в школе было 4, класс отбора будет реорганизован из этих 4-х классов. В результате в школе будет 1 факультативный класс для 10-классников и 3 простых, традиционных класса.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: