Kamtarlik va manmanlik haqida maqollar to‘plami

Kamtarlik va manmanlik haqida maqollar to‘plami

Kamtarlik va manmanlik hukmidagi maqollarni qabul qiling.

Adandan joy topilsa to‘rga o‘tma.

Azlarning ko‘ngli qurtova tilar.

Amal yetdi ko‘rga,
Yugurib o‘tdi to‘rga.

Amal o‘zdirar,
Amalga mag‘rur bo‘lsang, to‘zdirar.

Amal tegdi hunduga,
Boshini suqdi mo‘nduga.

Amal tegsa nodonga,
O‘zini urar har yonga.

Arg‘umog‘im jirtak otdi,
Loyni ko‘rib tappa yotdi.

Baq-baq etgan takani
Yomg‘ir yoqqanda ko‘r.

Shaq-shaq etgan kelinni
Sigir soqqanda ko‘r.

Baq-baq etgan takani
Qor bosganda ko‘r.

Manman degan yigitni
Yov bosganda ko‘r.

Baqiroq sigir sutsiz bo‘lar.

Bilgan kishi bildim demas,
Bildim desa, bilgan emas.

Bilmaganni bildim dema,
Qilmaganni qildim dema.

Bir ko‘zi ko‘r,
Haybati zo‘r.

Bir oshganga bir toshgan.

Birni bilgan birni bilmas.

Birov bilganini maqtar,
Birov — ko‘rganini.

Boyib ketsang bo‘kirma,
Yo‘l yurganda so‘kinma.

Bor bo‘lsang, oshma,
Yo‘q bo‘lsang, shoshma.

Borlikda maqtanma,
Yo‘qlikda qayg‘urma.

Boshing osmonga yetsa ham
Yerga qarab yur.

Boqqaning ikki echki,
O‘shqirganing yer tebratar.

Bo‘sh tegirmon guldirar.

Gavdasiga mag‘rur tuya
Muchalga kirmay qolibdi.

Gapni katta gapirma,
Nonni katta tishlama.

Davlat bitsa yomonga
O‘zin sanar xoqonga.

Daraxt qancha baland bo‘lsa ham,
Mevasi quyida bo‘ladi.

Dahsar — tariq, sesar — hayqiriq.

Dong tortganning to‘yini ko‘r,
Mang urganning uyini ko‘r.

Do‘stingga sir ayt,
Manmanlikdan qayt.

Yerni suv buzar,
Odamni — pul.

Yomg‘ir o‘zin sel sanar,
Ko‘lmak o‘zin — ko‘l.

Yonida bir puli yo‘q,
Tuyaning tishini ko‘rar.

Yonida bir puli yo‘q,
Qiz saylaydi boyvachcha.

Yonida bir puli yo‘q,
G‘irvonga hokim.

Yog‘ yonar pilik bahona.

Jangal o‘zini bog‘ sanar.

Jom qozonning toti chiqar,
Maqtanchoqning — moti.

It uyasida o‘zini yo‘lbars sanar.

It qutursa, egasini qopar,
Chumchuq qutursa, buigutga chopar.

Itning ajali yetsa, mehrobga o‘tirar.

Ichgani oshi yo‘q,
Itining oti «Boytevat».

Ish boshlaganda maqtanma,
Ish bitganda maqtan.

Ishni Ismat qiladi,
Lofni Toshmat uradi.

Ishni qiladi asbob,
Egasi uradi lof.

Yirtiq og‘iz tirtiq og‘izga kular.

Yo‘l ko‘rgan ot yo‘lga sig‘mas.

Yo‘q narsa bor bo‘lar, kamtar bo‘lsang,
Bor narsa yo‘q bo‘lar, manman bo‘lsang.

Kal tegdi, ko‘r noz qildi.

Kalning nimasi bor,
Temir tarog‘i.
Ko‘rning nimasi bor
Eski tayog‘i.

Kamlikning kamoli bor.

Kamtar bo‘lding — gavhar bo‘lding.

Kamtar bo‘lsang, obro‘ ortar,
Manman bo‘lsang, ensa qotar.

Kamtar bo‘lsang, osh ko‘p,
Manman bo‘lsang, tosh ko‘p.

Kamtar yetar murodga,
Manman qolar uyatga.

Kamtar kamolga yetar,
Besabr oyoqdan yitar.

Kamtar kerilmaydi,
Mol-dunyoga berilmaydi.

Kamtarga — kamol,
Manmanga — zavol.

Kamtarga egil,
Manmanga keril.

Kamtarlik — katta davlat.

Kamtarlik ko‘kka ko‘tarar,
Manmanlik yerga kiritar.

Katta yesang ham, katta gapirma.

Kekkayganga kekkaygin,
Boshing ko‘kka yetguncha.
Egilganga egilgin,
Boshing yerga tekkuncha.

Kekkayganga kekaygin,
Enkayganga enkaygin.

Kekkayish terakka yarashar.

Kelinni kelar yilda ko‘r.

Kelinni kelganda ko‘r,
Sepini yoyganda ko‘r.

Kerilgan ko‘chaga sig‘mas.

Kerilganning to‘yiga bor,
Maqtanganning — uyiga.

Kerilma g‘oz,
Hunaring oz.

Kishnagan ayg‘irning uyurin ko‘r,
Chirangan yigitning — uyin.

Kun ko‘rmagan kun ko‘rsa,
Kunduz chiroq yoqtirar.

Ko‘z-ko‘z qilma, ko‘z tegar,
Maqtanchoqqa so‘z tegar.

Ko‘kka boqqan yiqilar.

Manmanga — balo, yugurukka — tumor.

Manmanga — zavol, yomonga — ajal.

Manmanlagan xotinni beshikligida sina.

Manmanlik tuqqan onangga ham yoqmas.

Manmanlikni netarsan,
Obro‘yingdan ketarsan.

Maqtangan pand yeydi,
Kamtarin qand yeydi.

Maqtangan qiz to‘yda buzilar.

Maqtanganning burdi ketar,
Asl niyatiga kamtar yetar.

Maqtanchoq — quruq po‘choq.

Mahmadanadan maslahat kutma.

Mevali daraxt yerga engashar,
Mevasiz daraxt ko‘kka tirmashar.

Mevasiz daraxt egilmas.

Mevasiz daraxtning boshi — tuman.

Men-men deganning manglayi qora.

Moling ko‘p bo‘lsa, maqtanma,
Boshing ko‘p bo‘lsa, to‘planma.

Mullaning oldida tilingni tiy,
Ustaning oldida — qo‘lingni.

Nomi — ulug‘, suprasi — quruq.

Nog‘oraning ichi po‘k, ovozi — baland.

Oyog‘ida xinasi bor
Yerni bosib yurmaydi.

Oldin o‘zingga boq,
So‘ngra nog‘ora qoq.

Oldin o‘zingni tuzat,
Keyin birovni kuzat.

Ot ko‘rmagan ot ko‘rsa,
Otxonada ot chopar.

Ot mingan otasini tanimas,
Toy mingan — og‘asini.

Otasiz o‘g‘ilning og‘zi — katta.

Och nima yemas,
To‘q nima demas.

Oqsoq tek turmas,
Soqov — jim.

Oqsoqning oxiriga boq,
Maqtanchoqning — ma’rakasiga.

Og‘zi bilan o‘roq o‘rgan,
Oyog‘i bilan mashoq terar.

Og‘irlikni yer ko‘tarar,
Semizlikni qo‘y ko‘tarar.

Pismiq yotib put ko‘tarar,
Shaldir-shuldir ot ko‘tarar.

Pishiqman deb kerilma,
Sodda yetar boshingga.

Podachining qizini ko‘r,
Ayab bosgan izini ko‘r.

Sayoz daryo shovqin oqar,
Chuqur daryo sokin oqar.

Siz turibsiz tikkayib,
Biz turibmiz tikkayib,
Yerga tushgan qamchini
Kim oladi enkayib.

Sirli sandiqning ichi bo‘sh.

Sirti yaltiroqning — ichi qaltiroq.

Sichqon sig‘mas iniga,
G‘alvir bog‘lar dumiga.

Sochib maqtanma, yig‘ib maqtan.

Soqov ko‘p gapirar,
Cho‘loq ko‘p yugurar.

Suprasida uni yo‘q,
Tom boshida qo‘sh tandir.

Sutsiz sigir ko‘p ma’rar.

So‘rab bilgan — kamtarlik,
So‘ramagan — xumpariik.

So‘qir ko‘p ko‘rar,
Cho‘loq ko‘p yurar.

Tevadan so‘radilar:
Kasbing nima?
— Attorlik.

Toza yasovul ko‘z chiqarar.

Tovuqning uchgani tomgacha.

Tuya bo‘ynim uzun deb, karrakdan quruq qolibdi,

Tug‘ilmagan Tilovga tilla beshik.

To‘la yo‘g‘on po‘la bo‘lar.

To‘qol taka suzishda yengilar.

Uyida ishton bicholmagan
Dalada to‘n bichar.

Uyida bir osh uni yo‘q,
Itining oti — Marjongul.

Uyida yo‘q ugralik,
O‘zganikida qilar to‘ralik.

Uyida umoch kesmagan,
Ko‘chada ugra kesar.

Ulug‘ bo‘lsang kekkayma,
O‘z elingga chekchayma.

Ulfating novcha bo‘lsa, past bo‘l,
Past bo‘lsa, xas bo‘l.

Ustasi — salmoqchi,
Shogirdi — sayroqchi.

Xashak oqar yuzida,
Qumi qolar tagida.

Chaqimchi yetkazar, maqtanchoq o‘ldirar.

Chillasi chiroq ko‘rmagan
Mum shamni kamsitar.

Sher qutursa, oyga sapchir.

Shuhratparast — hamisha pastkash.

Shuhratparast el bo‘lmas,
Ko‘lmak suvdan koi bo‘lmas.

El seni aqlli desa,
Sen eldan aql o‘rgan.

Erib aytgan eritar,
Kerilib aytgan horitar.

Erim urmaydi dema,
Bolam siymaydi dema.

Eshak maslahatlashib hangramas.

Eshak maqtanib, tulpor bo‘lmas,
Qarg‘a maqtanib, shunqor bo‘lmas.

Eshak hangraydi soyda,
Ma’lum bo‘ladi loyda.

Eshakka muguz bitsa,
Ot qornini yorar.

Eshakka muguz bitsa,
Egasini suzar.
Tuyaga qanot bitsa,
Tomingni buzar.

Yuvosh yo‘g‘onlasa, eshikka sig‘mas.

Yurishni bilmasang, sakrashga urinma.

Yantoq o‘zini bog‘ aylar,
Ahmoq o‘zini tog‘ aylar.

Yapaloqqush maqtansa,
Jardan quyon oldim der.
Yomon kishi maqtansa,
Yaxshining yoqasidan oldim der.

Yasanchoq mardona bo‘lmas,
Kapalak parvona bo‘lmas.

Yaxshi epi bilan so‘zlar,
Yomon — sepi bilan.

O‘zgaga kulguncha, o‘zingga kul.

O‘zgada nuqson ko‘rsang,
O‘zingni benuqson dema.

O‘zgani bug‘doy bilsang,
O‘zingni somon bil.

O‘zi pasmondaning ko‘ngli osmonda.

O‘zim bilaman degan o‘lar,
Ko‘p bilaman degan qular.

O‘zim bilaman degan o‘rga tushar.

O‘zing osmonda bo‘lsang ham,
Oyog‘ing yerda bo‘lsin.

O‘zingga qarama, olamga qara.

O‘zingni oy bilsang,
O‘zgani soy bil.

O‘zingni er bilsang,
O‘zgani sher bil.

O‘zingni o‘zing maqtama,
Seni birov maqtasin.

O‘zingcha ko‘rmasang, ko‘zingcha ko‘r.

O‘zini aka degan
Echkisini taka der.

O‘zini maqtagan — o‘limning qorovuli.

O‘zinikida jinchiroq yoqmagan
Birovnikida shamchiroq yoqar.

O‘zinikida qirmoch yegan
Birovnikida quyruq so‘rar.

O‘zlari — xon,
Ko‘lankalari — maydon.

O‘lanni to‘y ko‘tarar,
Semizlikni — qo‘y.

O‘larmonning joni sabil.

O‘rdak yo‘q ko‘lda loyxo‘rak — xon.

O‘tgan kuningni unutma,
Xom chorig‘ingni quritma.

O‘tmas pichoqqa — oltin sop.

O‘tmas tesha o‘tkir bo‘lsa,
Bolta dastasini qirqar.

Qarg‘a qanot yozib qarchig‘ay bo‘lmas.
Qaqillagan xotinni qiz berganda ko‘r.

Qizil etiklidan kelmaydi,
Ko‘n etikliga bermaydi.

Qizim bor deb kerilma,
Zeb-ziynatga berilma.

Qilishi bitta tuxum-u
Qa-qalashi yurt buzar.

Qora tovuq qaqillaydi,
Oq tovuq shaqillaydi.

Qui yeganini maqtar,
Bachcha — kiyganini.

Qul qutursa, Qo‘ng‘irotdan top.

Qulni maqtansin desang, olisga sot.

Qulon quduqqa qulasa,
Qulog‘ida quibaqa qurillar.

Qurol ishlar, qo‘l maqtanar.

Quruq yerdan yel chiqar.

Quruq yog‘och egilmas.

Quruq savlatdan quruq savat yaxshi.

Quruqning o‘tiga ho‘l kuyar.

Quyun o‘zin sel sanar,
Qo‘rqoq o‘zin er sanar.

Quyushqondan ziyod kuchanma.

Qo‘rqoqning oti — maqtanchoq.

G‘urur — g‘urbat,
Kamtarlik — hurmat.

G‘urur g‘urbatga solar.

Haddidan oshsa kishi,
Maqtanish bo‘lar ishi.

Har qush o‘z ovozidan xush bo‘lar.

Yuklab olish — Kamtarlik va manmanlik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishKamtarlik va manmanlik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Прими пословицы на суд смирения и гордости.

Если вы найдете место в Адане, не заходите в сеть.

Языки немногих убиты горем.

Слепой,
Он побежал в сеть.

Действие меняется,
Если вы гордитесь своей работой, она пройдет.

Амаль Тегди Хундуга,
Он кивнул.

Амаль Тегса Нодонга,
Каждый раз бьет себя.

Моя веревка оборвалась,
Увидев грязь, он лег на таппу.

Коза, которая сделала сад
Слепой, когда идет дождь.

трясущаяся невеста
Слепнет при доении коровы.

Коза, которая сделала сад
Слепой, когда идет снег.

Парень по имени Манман
Ослепляет, когда враг давит.

Кричащая корова останется без молока.

Кто знает, тот не говорит, что знает,
Если он говорит, что знает, значит, он не знает.

Не говори, что я знал то, чего не знал,
Не говорите, что я сделал то, чего не делал.

Один слепой,
Здорово.

Переполнение.

Тот, кто знает одного, не знает его.

Хвалите то, что вы знаете,
Кто-то — видел.

Не рычи, когда ты богат,
Не ругайтесь на ходу.

Если у вас есть, не переусердствуйте,
Если нет, не торопитесь.

Не хвастайся существованием,
Не беспокойтесь об отсутствии.

Даже если твоя голова достигает неба
Идите на землю.

Две козы в саду,
Земля тряслась.

Грохочет пустая мельница.

Верблюд гордится своим телом
Он пропустил матч.

Не говори слишком много,
Большой кусок хлеба.

Если государство кончится, будет плохо
Считай себя.

Каким бы высоким ни было дерево,
Плоды ниже.

Дахсар – тарик, сесар – крик.

Увидеть свадьбу знаменитой,
Увидеть мангровый дом.

Расскажи своему другу секрет,
Вернуться от высокомерия.

Вода загрязняет землю,
Мужчина — деньги.

Дождь считается наводнением,
Сам пруд — это озеро.

У него нет с собой денег,
Он видит зубы верблюда.

У него нет с собой денег,
Девушка решает быть богатой.

У него нет с собой денег,
Губернатор Гирвана.

Повод для сжигания жира.

Джангал считает себя садовником.

Горшок пахнет горшком,
Права на хвастовство.

В конуре собака считает себя тигром.

Если собака бешеная, она рвет своего хозяина,
Если воробей бешеный, он побежит на буйгут.

Когда собака умирает, она садится на алтарь.

Нет супа, чтобы пить,
Собаку зовут Бойтеват.

Не хвастайся, когда начинаешь,
Похвалите, когда работа будет сделана.

Исмат делает свою работу,
Лоф поражен Тошматом.

Инструмент, который делает работу,
Хозяин бьет лофа.

Разорванный рот смеется над разорванным ртом.

Лошадь, которая видит путь, не подходит к дороге.

Ничего не будет, если ты смирен,
Ничего не будет там, если вы высокомерны.

Кал трогал, флиртовал вслепую.

Что не так с Калом,
Железный гребень.
Что слепо
Старая палка.

Есть совершенство недостатка.

Вы были смиренны — вы стали драгоценностью.

Если ты смирен, твоя репутация будет расти,
Если ты высокомерный, у тебя болит шея.

Если ты скромен, у тебя много супа,
Если вы высокомерны, есть много камней.

Достаточно скромный,
Позор тебе.

Достаточно смирения,
Бесабр теряет равновесие.

Смиренный не тянется,
Богатство не дано миру.

Смирение — совершенство,
Манманга — завол.

Поклонись смиренным,
Манманга Керил.

Смирение — великое состояние.

Смирение возносится к небу,
Гордость входит в землю.

Даже если вы едите много, не говорите много.

Кеккайганга Кеккайгин,
Пока твоя голова не достигнет неба.
Согнуться к согнутому,
Держите голову на земле.

Кеккайганга Кекайгин,
Энкайганга энкайгин.

Кеккаиш заслуживает тарелку.

Увидимся с невестой в следующем году.

Слепой, когда приходит невеста,
Смотрите, когда вы распространяете сепию.На растянутой улице не помещается.

Иди на свадьбу носилок,
В дом хвастливых.

Потянулся гусь,
Твое ремесло маленькое.

Кишнаганский сон жеребца,
Гнилой дом молодого человека.

Если день увидит день,
Мне нравятся дневные ходовые огни.

Не мигай, не мигай,
Слово хвастается.

Падая глядя в небо.

Манманга — пром, югурукка — опухоль.

Манманга — это гибель, зло — это смерть.

Попробуйте высокомерную жену в колыбели.

Твоей высокомерной матери это тоже не нравится.

Ты не высокомерный,
Вы потеряете свою репутацию.

Он съел хвастливую сковороду,
Смиренные ели сахар.

Гордая девушка расстается на свадьбе.

Гордость гордых исчезнет,
Достаточно скромный для первоначального намерения.

Гордость — это сухая оболочка.

Не ждите совета от Махмадана.

Фруктовое дерево склоняется к земле,
Бесплодное дерево поднимается к небу.

Дерево без плодов не согнется.

Вершина бесплодного дерева — туман.

Лоб И-И черный.

Если у тебя много денег, не хвастайся,
Если у вас много головы, не пакуйте.

Держи свой язык перед муллой,
Перед мастером — твоя рука.

Имя отличное, супры сухие.

Барабан внутри пустой, звук громкий.

У него хна на ноге
Он не вторгается в землю.

Посмотри сначала на себя,
Тогда играй на барабанах.

Исправьте себя сначала,
Тогда понаблюдайте за кем-нибудь.

Если лошадь увидит лошадь,
Верховая езда в конюшне.

Всадник не узнает своего отца,
Той Минган — его брат.

Рот сына-сироты большой.

Чего ты хочешь?
Это не имеет значения.

Хромые не остаются в одиночестве,
Тупой — молчит.

Посмотрите на конец хромого,
Право хвастовства.

Он научился жать ртом,
У него вспотели ноги.

Земля поднимает тяжесть,
Ожирение разводит овец.

Кот ложится и кумира поднимает,
Шалдир-шулдир поднимает коня.

Не стремитесь к меньшему, чем ваш полный потенциал.
Достаточно просто для вашей головы.

Увидеть дочь подачи,
Увидеть следы стыда.

Мелкие речные шумы текут,
Полная река течет спокойно.

Вы встаете,
Мы встаем,
Кнут, который падает на землю
Кто сгибается.

Загадочная коробка пуста.

Поверхность блестит — внутри дрожит.

Мышь не влазит в гнездо,
К хвосту оцинкованных садов.

Не хвастайся, не хвастайся.

Тупые много болтают,
Хромые много бегают.

У Супраси его нет,
Крыша вначале представляет собой двойную печь.

Корова без молока — это много молока.

Просить — смирение,
Не спрашивал — гумпариик.

Слепой многое видит,
Хромые много ходят.

Они спросили Теву:
ты кем работаешь
— Атторлик.

Чистый ясувул выделяет глаза.

Курица летит на крышу.

Шея верблюда была длинной и сухой.

Золотая колыбель для будущего Тилова.

Это будет полноценный толстый столб.

Токал Така терпит поражение в плавании.

В доме нет штанов
Поле созрело.

В доме нет супа,
Лошадь собаки — Марджонгуль.

В доме нет безобразия,
Давайте делать то, что делают другие.

Он не умер дома,
На улице многолюдно.

Если ты велик, не будь высокомерным,
Не ограничивайте себя.

Если вы храпите, оставайтесь на низком уровне,
Если мало, то конкретизируйте.

Мастер — поставить,
Студент — странник.

На лице сена,
На дне остается песок.

Снайпер доставляет, хвастун убивает.

Чилла не видел лампы
Унизить свечу.

Если лев в ярости, прыгай на луну.

Амбиции всегда ниже.

Честолюбивой руки не бывает.Водоем не останется без воды.

Эль говорит, что ты умный,
Вы научились мудрости от руки.

Тает тает,
Растянутый хоритарист.

Не говори, что мой муж не будет бить,
Не говорите, что мой ребенок не будет мочиться.

Анграмы осла в консультации.

Ослы не хвастаются, не хвастаются,
Ворона не будет хвалиться и благодарить.

Ослик храпит в тени,
Оказывается в грязи.

Когда ослиный рог исчезнет,
У лошади болит живот.

Когда ослиный рог исчезнет,
Это сосет владельцу.
Когда у верблюда есть крылья,
Это сломает вашу крышу.

Если он станет слишком мягким, он не войдет в дверь.

Если вы не умеете ходить, не пытайтесь прыгать.

Янтак оказывается в саду,
Дурак называет себя горой.

Если стервятник хвастается,
Он говорит, что достал кролика из банки.
Если плохой человек хвастается,
Он говорит, что я получил его из ошейника хорошего.

Ясанчак не будет смелым,
Бабочка не будет пропеллером.

Слова с хорошим эпиком,
Плохо — с сепи.

Смейтесь над собой, пока не посмеетесь над другими.

Если ты увидишь что-то другое,
Не называйте себя невиновным.

Если знаешь чужую пшеницу,
Познай себя соломинкой.

Сердце самого пасмана на небесах.

Говорят, я знаю,
Рабы, которые говорят, что много знают.

Он говорит, что знает.

Даже если ты на небесах,
Держите ноги на земле.

Посмотри на себя, посмотри на мир.

Если ты знаешь себя,
Знай другого.

Если ты знаешь себя,
Знай другого льва.

Хвалите себя,
Пусть тебя кто-нибудь похвалит.

Если вы не видите сами, посмотрите сами.

Он называл себя ака
Он говорит, что у него есть коза.

Тот, кто хвалит себя, является стражем смерти.

ему это не понравилось
У кого-то есть лампочка.

Он съел бритву в своем собственном
Кто-то просит хвост.

Себя — хана,
Тени — площадь.

Мертвых воскрешает свадьба,
Ожирение — овцы.

Душа убийцы сабил.

В озере нет уток.

Вспомни прошедший день,
Не сушите сырую обувь.

К непробиваемому ножу — золотая палка.

Если непробиваемая тэша остра,
Отрежьте рукоять топора.

Ворона не может расправить крылья.
Смотрите, когда девушка дает стучать женщине.

Не идет от красных сапог,
Плевать.

Не притворяйся, что у тебя есть дочь,
Не поддавайтесь украшениям.

Все, что ему нужно сделать, это отложить яйцо
Страна будет разорена.

Черные куриные вороны,
Белая курица пищит.

Хвалите то, что вы едите,
Бачча — носить.

Если раб сошел с ума, найдите его в Кунграде.

Если вы хотите, чтобы раб хвастался, продайте его.

Когда раб падает в колодец,
Устройства Quibaka в ухе.

Оружие работает, руки хвастаются.

Ветер дует с сухой земли.

Сухая древесина негибкая.

Сухая корзина лучше сухой корзины.

Он горит мокрым на сухой траве.

Буря считает себя наводнением,
Трус считает себя.

Не перестарайся.

Лошадь труса хвастлива.

Гордость — гордость,
Смирение — это уважение.

Гордость ведет к гордыне.

Чрезмерный человек,
Это то, чем можно гордиться.

Каждая птица будет рада своему голосу.

Скачать — Статьи о смирении и гордыне

Скачать Притчи — Сборник статей о смирении и гордыне

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 1
  1. SHerboyeva Shodiyona

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: