Islom Karimov haqida she’rlar to‘plami

Islom Karimov haqida she’rlar to‘plami

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, Yuklab olish.

Birinchi Prezidentimiz Islom Abdug‘aniyevich Karimov xotirasiga bag‘ishlangan sara she’rlar to‘plamini qabul qiling.

 

OTAJON — I.A.KARIMOV GA ATALGAN SHE’R

Qabringizga keldim Ota,
Sog‘inibman ochig‘i…
Yig‘layverib g‘amga cho‘kdi,
Ko‘zlarim qorachig‘i..

Na bir taskin, na – da dalda,
So‘zsiz qolgan mamlakat.
Balki menday yig‘layotir,
Sizsiz qolgan mamlakat.

Aytolmayman, ichim to‘lgan,
Dardim to‘lgan, Otajon!
To‘rt oy avval siz emas, yo‘q,
O‘zim o‘lgan, Otajon!

Shu tuproqdan qo‘nim topdi,
Armonlar, ohlar bugun.
Qabringizga tiz cho‘kmoqda,
Ne buyuk shohlar bugun.

Ishonmayman, o‘lmagansiz,
Sira ko‘nglim to‘lmaydi.
Siz avliyo edingiz –ku,
Avliyolar o‘lmaydi!

Hazrat Hizr tuprog‘iga,
Xotirotlar cho‘mildi.
Ming yil o‘tib, shu tuproqqa,
Yana Hizr ko‘mildi.

Bu tong qalbim azob chekib,
Og‘rinibman,Otajon!
Kulib turgan  chehrangizni,
Sog‘inibman,  Otajon!

Na bir taskin, na – da dalda,
So‘zsiz qolgan mamlakat.
Balki menday yig‘layotir,
Sizsiz qolgan mamlakat.

 

 

ISLOM BOBOM (ISLOM KARIMOV HAQIDA SHE’R) –

Rajabova Shahrinoza

Bugun sizsiz yuraklar g‘amga cho‘madi,
Qushlar ham Sizning qabringizga qo‘nadi,
Olloh Sizga jannatni ato qiladi,
Vatan deb yonib kuygan Islom bobom,
Boshimiz poyingizga egik bobom!
O‘zi uchun yashamas, bunday inson kam,
Elim deb, yurtim deb uyqu ne, bilmas
Kamtarlikda unga hech kim yetolmas,
Shu yurt deb jon bergan Islom Bobom,
Boshimiz poyingizga egik bobom!
Kamolotga yo‘l ochdingiz, bizlar o‘qidik,
Yetuk, Olim ,farzand bo‘lib yetishdik,
Urush-janjal bilmay hur yurtda o‘sdik,
Tinchlik farishtasi Islom bobom,
Boshimiz poyingizga egik bobom!
Har fanda-jabhada sizdek topilmas,
O‘zbek deb yurak yoqgan, odam topilmas
Topilsa topilar, sizdek bo‘lolmas,
Kimligini ko‘rsatgan Islom bobom,
Boshimiz poyingizga egik bobom!
Ilmini-zexnini meros qoldirgan,
Kichikka-kattani e’zoz qildirgan,
Har jabhani mukammal, yetuk to‘ldirgan,
Buyuklardan-buyuk Islom bobom,
Boshimiz poyingizga egik bobom!
Kattayu-kichikning mehrin qozongan,
Yigirma besh yilingiz Vatan deb o‘tgan,
O‘zbek elini dunyoga tanitgan,
O‘zbekiston faxri Islom bobom,
Boshimiz poyingizga egik bobom!
Siz yodimizdasiz, siz yuraklarda,
Siz yoddan chiqmaysiz, abadiy dilda,
Har bir yosh qarining qalbi to‘rida,
Qahramonlik ko‘rsatgan Islom bobom,
Boshimiz poyingizga egik bobom!

 

ISLOM KARIMOVNI SOG‘INIB

Qаbringizgа keldim Otа,

Sоg‘inibmаn оchig‘i…

Yig‘lаyverib g‘аmgа chõkdi,

Kõzlаrim qоrаchig‘i..

Nа bir tаskin, nа – dа dаldа,

Sõzsiz qоlgаn mаmlаkаt.

Bаlki mendаy yig‘lаyоtir,

Sizsiz qоlgаn mаmlаkаt.

Aytоlmаymаn, ichim tõlgаn,

Dаrdim tõlgаn, Otаjоn!

Tõrt оy аvvаl siz emаs, yõq,

O‘zim õlgаn, Otаjоn!

Shu tuprоqdаn qõnim tоpdi,

Armоnlаr, оhlаr bugun.

Qаbringizgа tiz chõkmоqdа,

Ne buyuk shоhlаr bugun.

Ishоnmаymаn, õlmаgаnsiz,

Sirа kõnglim tõlmаydi.

Siz аvliyо edingiz –ku,

Avliyоlаr õlmаydi!

Hаzrаt Hizr tuprоg‘igа,

Xоtirоtlаr chõmildi.

Ming yil õtib, shu tuprоqqа,

Yаnа Hizr kõmildi.

Bu tоng qаlbim аzоb chekib,

Og‘rinibmаn,Otаjоn!

Kulib turgаn chehrаngizni,

Sоg‘inibmаn, Otаjоn!

Nа bir tаskin, nа – dа dаldа,

Sõzsiz qоlgаn mаmlаkаt.

Bаlki mendаy yig‘lаyоtir,

Sizsiz qоlgаn mаmlаkаt.

 

 

YIGLAMAY BO‘LARMI BU AYRILIQDAN (ISLOM KARIMOV XOTIRASIGA)

Siz о’zbek xаlqining tоg‘i edingiz

Suyаnаrdik bizlаr bоshimiz qо’yib

G‘аrаz kimsаlаrning dоg‘i edingiz

Qiynаlаrdi ulаr kо’ksini о’yib

Yig‘lаmаy bо’lurmu bu аyriliqdаn

Uyqulаrni shirin tushgа о’rаrdik

Qilmаs edik g‘аmni ixtiyоr

Vаtаn tepаsidа sizni kо’rаrdik

Siz tufаyli bizlаr edik bаxtiyоr

Yig‘lаmаy bо’lurmu bu аyriliqdаn

Bаg‘ringizgа bоsib, sevib аrdоqlаb

O‘zbekistоn degаn Vаtаn nоmini

Hech kimgа bermаsdаn mаhkаm quchоqlаb

Tаrаtdingiz dunyоgа shuhrаt shоnini

Yig‘lаmаy bо’lurmu bu аyriliqdаn

Butun jаhоn bugun tаnidi bizni

Xudо sizgа nаzаr sоlgаni bоis

Nаbirаlаringiz оqlаdi tuzni

Nаsihаtlаringiz оlib yuz fоiz

Yig‘lаmаy bо’lurmu bu аyriliqdаn

Tepаmizdа оtаm tаxtim bоr derdik

Qо’rqmаs edik hech kimdаn, qо’rqmа derdingiz

Ming shukur tinch yurtim, bаxtim bоr derdik

Sherni turtib, tulkini о’pmа derdingiz

Yig‘lаmаy bо’lurmu bu аyriliqdаn

O‘g‘lim, qizim, kelinim men hаm yig‘lаdim

Tо’qsоn yоshli оnаm titrаb yig‘lаdi

Umri bir аsrgа teng hаm yig‘lаdi

Yоrug‘ оlаm оh urib, ingrаb yig‘lаdi

Yig‘lаmаy bо’lurmu bu аyriliqdаn

Unutmаsmiz sizni hech vаqt, hech qаchоn

Yаshаgаysiz mаngu qаlblаrimizdа

Dоhiysiz biz uchun eng ulug‘ insоn

Bаrhаyоt shоdligu g‘аmlаrimizdа

Yig‘lаmаy bо’lurmu bu аyriliqdаn

Kelаjаk аvlоdgа sizdаn esdаlik

Minglаb inshооtlаr, minоrlаr qоldi

Fаqаt bugun emаs, аbаd, ertаlik

Yаprоqlаri оltin chinоrlаr qоldi

Yig‘lаmаy bо’lurmu bu аyriliqdаn

Obоd Vаtаn qоldi, оzоd yurt qоldi

Osmоnlаrdа uchib оppоr kаbutаrlаr

Bir umrlik elgа sizdаn qut qоldi

Qаbringizni quchib о’ssin nаstаrlаr

Yig‘lаmаy bо’lurmu bu аyriliqdаn

Nimа desа desin mаyli g‘аyurlаr

Oyоq yаlаng yurib tikаnli chо’ldа

Kо’zlаri nаm bоshi egik mа’yuslаr

Kuzаtishgаch sizni оxirgi yо’ldа

NURMUHAMMAD оldi qаlаmin qо’ldа

 

 

Abdullа Oripоvning Islоm Kаrimоv vаfоtlаrigа аtаb yоzgаn she’rlаri

Bir xаbаr tаrqаldi, Yаrim tun edi,

Gõyо g‘аm seligа bоtdim, yõqоldim.

Kimdir yõlbоshchidаn аyrildik dedi,

Men-chi, аziz dõstdаn аyrilib qоldim.

Kimning xаyоligа kelmishdir аxir,

Birdаn qulаb tushsа buyuk bir chinоr.

Alаm bõg‘zimizdа аchchiq vа tаxir,

Bu g‘аmning nа cheki nа chegаrаsi bоr.

Ketdi nоgаhоndа аytmаy birоr sõz,

Hijrоn оlоvigа bаrchаni tаshlаb.

O‘zbek оsmоnidа sõndi chõng yulduz,

Kаttа-yu kichikning kõzini yоshlаb.

Biz — nоqis bаndаlаr, õylаmаy gоhо,

Bоshimiz silаgаn qõlni tishlаdik.

Yuz yillаb teskаri аylаndi dunyо,

O‘z emаs, õzgаlаr uchun ishlаdik.

Biz — оjiz bаndаlаr, аnglаmаy turib,

Birоvning zаbоnin sаnаdik аfzаl.

Shu yurt dаhоlаrin bilib vа kõrib,

Begоnа zоtlаrgа yаsаdik hаykаl.

Bоsqin tepаmizdа turаr edi zil,

Uni tаg-tubidаn buzmоq shаrt edi.

Asriy vаyrоnаning õrnidа dаdil,

Yаngichа mаmlаkаt tuzmоq shаrt edi.

Fоniy bu dunyоning bаlаnd-pаstigа,

Terаn nаzаr tаshlаb õtdi bu Insоn.

Millаt qаdri deyа yаshаb аslidа,

Xаlqining dаrdigа bõlоldi dаrmоn.

Bugun judоlik bоr gаr qаlbimizdа,

Lekin g‘urur yаshаr hаvаs qilgulik.

Abаdiyаt õsdi kõz оldimizdа,

Shundоq yоnimizdаn õtdi Mаngulik.


Получите сборник избранных стихотворений, посвященный памяти нашего первого Президента Ислама Абдуганиевича Каримова.

ОТАДЖОН — ПОЭМА ИМЕНИ ИА КАРИМОВА
Я пришел на твою могилу, отец,
Я очень сильно скучаю по тебе …
Она плакала и грустила,
Зрачок моего глаза..
Ни утешения, ни ободрения,
Страна без слов.
Может быть, она плачет, как я,
Страна осталась без тебя.
Я не могу сказать, что я сыт,
Мне больно, Отец!
Четыре месяца назад, не ты, нет,
Я мертв, папа!
Я приземлился в этой земле,
Пожелания, о сегодня.
На коленях в твоей могиле,
Какие великие короли сегодня.
Я не могу поверить, что ты не умер
Я чувствую себя нехорошо.
Ты был святым.
Святые не умирают!
На землю Хазрата Хизра,
Воспоминания купаются.
Тысячу лет спустя,
Хызр был снова похоронен.
Сегодня утром у меня болело сердце,
Мне больно, Отец!
Ваше улыбающееся лицо,
Я скучаю по тебе, папа!
Ни утешения, ни ободрения,
Страна без слов.
Может быть, она плачет, как я,
Страна осталась без тебя.

ИСЛАМ БОБОМ (ПОЭМА ОБ ИСЛАМЕ КАРИМОВЕ) —
Раджабова Шахриноза
Сердца сегодня без тебя не грустят,
Птицы тоже прилетят на твою могилу,
Аллах даст тебе рай,
Мой дедушка-мусульманин, который сжег свою родину,
Дедушка с головой склонил к твоим ногам!
Не для себя живет, такой человек редкость,
Он не знает, что такое сон для моего народа и моей страны
В смирении никто не может достичь его,
Мой дедушка-мусульманин, отдавший жизнь за эту страну,
Дедушка с головой склонил к твоим ногам!
Вы проложили путь к зрелости, мы читаем,
Зрелый, Ученый, мы выросли детьми,
Мы выросли в свободной стране без войны,
Ангел Мира Дедушка Ислам,
Дедушка с головой склонил к твоим ногам!
Тебя не найдешь в каждой науке,
Нет никого, кто хотел бы быть узбеком
Если их можно найти, они не могут быть такими, как вы,
Мой дедушка-мусульманин, который показал свою личность,
Дедушка с головой склонил к твоим ногам!
Он унаследовал свои знания,
Уважая маленьких,
Совершенный, полный каждой грани,
Прапрадедушка ислама,
Дедушка с головой склонил к твоим ногам!
Победитель большого и малого,
Двадцать пять лет как твоя родина,
Познакомил мир с узбекским народом,
Гордость Узбекистана — мой дедушка Ислам,
Дедушка с головой склонил к твоим ногам!
Ты помнишь, ты в сердцах,
Тебя не забудут, в вечном сердце,
В сердце каждого молодого старика,
Мой героический исламский дедушка,
Дедушка с головой склонил к твоим ногам!

ПРОПАВШИЙ ИСЛАМ КАРИМОВ
Я пришел на твою могилу, отец,
Я очень сильно скучаю по тебе…
Она плакала и грустила,
Зрачок моего глаза..
Ни утешения, ни ободрения,
Страна, о которой не говорят.
Может быть, она плачет, как я,
Страна осталась без тебя.
Я не могу сказать, мой желудок полон,
Мне больно, Отаджон!
Четыре месяца назад тебя не было, нет,
Я мертв, отец!
Я нашел кровь в этой земле,
Пожелания, о сегодня.
На коленях в твоей могиле,
Какие великие короли сегодня.
Я не верю, что ты не умер,
Сира кынглим тылмайди.
Ты был святым,
Святые не умирают!
На землю Хазрата Хизра,
Воспоминания купались.
Через тысячу лет на эту землю,
Яна Хызр похоронена.Сегодня утром у меня болело сердце,
Мне больно, Отец!
Ваше улыбающееся лицо,
Я скучаю по тебе, папа!
Ни утешения, ни ободрения,
Страна, о которой не говорят.
Может быть, она плачет, как я,
Страна осталась без тебя.

ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ПЛАЧАТЬ ИЗ-ЗА ЭТОЙ РАЗЛУКИ (ПАМЯТИ ИСЛАМА КАРИМОВА)
Ты был горой узбекского народа
Мы оперлись на головы
Вы были целью ненавистника
Им было трудно отрезать себе грудь
Не плачь из-за этой разлуки
Мы крепко спали
Нам не нужно было беспокоиться
Мы хотели бы видеть вас на вершине страны
Мы счастливы из-за вас
Не плачь из-за этой разлуки
Обнять и любить
Название Родины Узбекистан
Крепко обнимаю, никому не отдавая
Ты распространил славу мира
Не плачь из-за этой разлуки
Сегодня нас узнал весь мир
Потому что Бог смотрит на тебя
Ваши внуки оправдали соль
Сто процентов принять ваш совет
Не плачь из-за этой разлуки
Раньше мы говорили, что у моего отца был трон над нами.
Мы никого не боялись, ты сказал не бойся
Слава богу у нас мирная страна и счастье
Ты толкнул льва и поцеловал лису
Не плачь из-за этой разлуки
Мой сын, моя дочь, моя невестка и я плакали
Моя 90-летняя мать тряслась и плакала
Он плакал целый век
Светлый мир вздыхал и рыдал
Не плачь из-за этой разлуки
Мы никогда не забудем тебя, никогда
Ты будешь жить в наших вечных сердцах
Гений — величайший человек, который у нас есть
Радости и печали жизни
Не плачь из-за этой разлуки
Память о вас будущим поколениям
Тысячи зданий и минаретов остались
Не только сегодня, навсегда, завтра
Листья остались золотыми кленами
Не плачь из-за этой разлуки
Осталась процветающая Родина, осталась свободная страна
Голуби оппор летают в небе
Благословен ты на всю жизнь
Пусть могилы растут вокруг твоей могилы
Не плачь из-за этой разлуки
Что бы они ни говорили, они завидуют
Прогулка босиком по тернистой пустыне
Его глаза мокрые, а голова склонена
После просмотра тебя на последнем треке
НУРМУХАММАД взял ручку в руку

Стихи Абдуллы Арипова, посвященные смерти Ислама Каримова
Сообщение распространилось, Была полночь,
Я как будто потерялся в потоке горя.
Кто-то сказал, что мы потеряли лидера,
Я потерял дорогого друга.
Кто бы мог подумать,
Большой клен, который внезапно рушится.
Боль в горле горькая и горькая,
Нет предела этому горю.
Он ушел, не сказав ни слова,
Бросив всех в огонь хиджры.
Самая большая звезда на узбекском небе,
Слезы наворачиваются на глазах и у молодых, и у старых.
Мы несовершенные рабы, не задумываясь,
Мы укусили руку, которая гладила нас по голове.
Мир перевернулся за сто лет,
Мы работали для других, а не для себя.
Мы беспомощные рабы, сами того не осознавая.
Я предпочитаю чей-то язык.
Зная и видя гениев этой страны,
Мы сделали статую для незнакомцев.
Рейд стоял над нами,
Пришлось сносить снизу вверх.
Вместо развалин века смелых,
Нужно было создать новую страну.
Вентилятор вверх и вниз по миру,Это Человек, который внимательно посмотрел.
По сути, живя как национальная ценность,
Это лекарство для людей.
В наших сердцах сегодня потеря,
Но давайте гордиться.
Вечность выросла на глазах,
Вот так Мангулик прошел мимо нас.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 34
 1. Shabnam

  bu she’rlar mening turaklrimni larzaga soldi.Men bu she’rlar yig‘lab o‘qidim. Bu she’rni yozganlarga kotta rahmat

 2. Zoʻr

  :| :| :|

 3. Gulchehra

  Bu she’r juda jur chiqibdi menga yoqdi islom bobomiz sog salomat bulsinlar. Sizlarga ham rahmat ishlaringizga rivoj tilayman

  1. Аноним

   :cry: :cry:

 4. Sarvinoz Shukurova

  Qabringizga keldim ota
  Sog‘inibman ochig‘i…
  Misralari bilan boshlangan she’r muallifi kim

 5. Madinabonu

  Bu sheʼrlarni oʻqib yigʻlamaslikni iloji yoʻq hech qachon yigʻlamaydigan odam ham ich ichidan yigʻlaydi manga ayniqsa «Otajon» sheʼri yoqdi♥️

 6. Bonu

  Bobojon sizni judayam sogʻindik,har doim koʻzda yosh bilan sizni eslaymiz,bir necha kundan keyin tugʻilgan kuningiz keladi,qani edi bolajonlarim deb quchoq ochib,samimiy tabassum bilan yana qaytib kelsangiz

 7. Zilola

  Joylari jannatda boʻlsinla

  1. Jajji

   :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :o :o :o

 8. HILOLA

  ISLOM KARIMOV BOBOMIZ O‘RNLARINI HECH KIM BOSA OLMAYDI JOYINGIZ JANNATDA BO‘LSIN BOBOJONIM

 9. Muazzam

  Bobomizni doimo ruhlari shod bolsin

  1. Ezoza

   Judaham chiroyli sher ekan yiglab yubordim

 10. Аноним

  :cry: :???: :???: :cry:

 11. Zilola

  Jannat eshiklari ochilsin sizga

 12. Аноним

  Zòr chiqibdi

 13. Hamidaxon

  Islom karimov yaxshi prizedent edilar joylari Jannatdan bosin . Islom karimovga atalgan she’rlar menga yoqadi.

 14. Nazosh

  ✨✨

 15. Elnura

  Sheʼrlar zoʻr

 16. Shahzoda

  Joyingiz jannatlarda boʻlsin

 17. Dilshodbek

  Joylari Jannatda bólsin bobomizni

 18. Zoʻr chiqibdi. bravo bravo

  Zoʻr chiqibdi. bravo bravo :grin:

 19. Zulayho

  Zoʻr she’r. Abdulla Oripovniki juda yoqdi

 20. Моhinur

  Judа tаsirli sherlаr ekаn

 21. ...

  :smile:

 22. Zur she’r ekan

  :| :| :| :| :| :| :|

 23. shahlo

  SHu she’rlarni yozgan barcha shoir, shiiralarga katta rahmat. Xaqiqatdan ham ISLOM KARIMOVNING hotirasi hech qachon o‘chmaydi.KATTA RAXMAT :idea: :grin:

 24. Joyi jannata bolsin iloym

  ;-) :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

 25. Ezozabonu

  Gap yòq sherlarga shunaqngi tasirlandim yiĝlab yubordim.Otajon sizni butun xalq soĝindi.Ilohim jannatan buling.❤️‍

 26. Shaydullayev Azizbek

  Juda chiroyli sheʼrlar ekan ❤️

 27. Аноним

  :twisted:

 28. ......

  zòr chiqibdi barcha she’rlar

 29. Dengiz

  Lekin juda taʼsirli sherlar yigʻlab oʻqidim rostdi

 30. Sarvina
 31. Bahora

  Zõr

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: