Sabr-qanoat haqida maqollar to‘plami

Sabr-qanoat haqida maqollar to‘plami

Sabr-qanoat va sabrsizlik haqidagi maqollarni qabul qiling.

Azob ko‘rmay, rohat yo‘q.

Azobga bardosh kerak,
Hamisha yo‘ldosh kerak.

Arg‘umoq birda yolli, birda yolsiz,
Er yigit birda molli, birda molsiz.

Arg‘umoqda yol yo‘q deb,
Yo‘lga tashlab ketmanglar.

Er yigitda mol yo‘q deb,
Yovga tashlab ketmanglar.

Asl boylik — qanoat.

Achchiq yutish — tog‘ yutish.

Achchig‘ing kelsa, burningni tishla.

Bardoshliga yog‘lik osh,
Sabrsizga osh ham tosh.

Barcha yukni ko‘targan tuya
Cho‘michni ham ko‘tarar.

«Berdi»sini aytguncha, behni bukma.

«Berdi»sini aytguncha, urib o‘ldirma.

Besabrning nafsi shoshar,
Tusagani kuzda pishar.

Bir achchiqning bir chuchugi bor.

Bir bo‘lgan ikki bo‘lmay qolmas,
Ikki bo‘lgan uch bo‘lmay qolmas,
Uch bo‘lgan doim bo‘lmay qolmas.

Bir yomon kunning bir yaxshi kuni bor.

Bir yomonning bir yaxshisi bor.

Bir terida qo‘y necha semirib, necha ozar.

Bir qoshiq oshim —
G‘alvasiz boshim.

Bol bor yerda bolari bor.

Bola shoshar,
Tut vaqtida pishar.

Bolta bo‘lsang, ur,
Kunda bo‘lsang, chida.

Boriga rozi bo‘l,
Yo‘g‘iga sabr qil.

Bugungi jahlni ertaga qo‘y.

Buzoqdan oldin qoziq qoqilmas.

Bo‘ri oriqhgini bildirmas.

Gapning «berdi»sini eshit.

Gul tikansiz bo‘lmas,
Dur — sadafsiz.

Gul tikansiz bo‘lmas,
Safo — jafosiz.

Gul tilagan xor jafosin chekar.

Gulni sevgan tikaniga chidaydi.

Gulchi bir gulni o‘stirguncha,
Yuz tikan zahrini tortadi.

Yeyuviga chidasang, to‘y qil,
O‘luviga chidasang, qo‘y qil.

Jabrga sabr yo‘q.

Jahl — joningga jabr.

Jahl dushmani — sabr.

Jinnining jirtakka tobi yo‘q,
Shogirdning — pirtakka.

Jo‘jani kuzda sana.

Zamonaning zindoni ham, xandoni ham bor.

Indamasang, uyday balodan qutulasan.

Ip qancha uzun bo‘lmasin, uchi topilar.

Ipakbilan boshlab, ip bilan tugatma.

Itdan och yo‘q,
Itdan tinch yo‘q.

Kamoli imon — sabr.

Karomat bilan karam pishmas,
Qanoat bilan qorin to‘ymas.

Katta topganini kiyar,
Kichik — suyganini.

Katta to‘qoch pishguncha,
Kichik to‘qoch kuyibdi.

Kashta qimmat, sabr arzon.

Keyingi tuyaning yuki og‘ir.

Kurash qurbonsiz bo‘lmas.

Kutganga kun uzoq.

Kutganning kuni o‘tmas.

Kutilgan qozon qaynamas.

Non pishguncha, kulcha kuyar.

Odamning boshi — soyning toshi.

Odob bilan baxt topilar,
Sabr bilan — taxt.

Oldin angla, keyin tanla.

Ongniganni kutgan yengar.

Ot bo‘lguncha, toy ham bo‘lar.

Och o‘zini o‘tga urar.

Ochiqqan o‘lmas, oshiqqan o‘lar.

Oshiqmagan ovchi humo ovlar.

Oshiqmagan olisga yetar.

Och bo‘lsang ham to‘qday bo‘l,
Miltiqdan chiqqan o‘qday bo‘l.

Og‘ir bosilguncha, yengil ko‘tarilar.

Og‘ir karvon og‘ir ko‘char.

Og‘ir toshni suv eltmas.

Pish qozonim besh oy,
O‘tir qizim olti oy.

Podadan oldin chang ko‘tarma.

Poklik sog‘liqni, aql sabrni saqlar.

Rohatini ko‘rgan azobiga ham chidaydi.

Sabr — achchiq, mevasi — shirin.

Sabr bilan mehnat qilgan boy bo‘lar.

Sabr bilan xor guliston bo‘lar,
Sho‘r zamin bog‘ bilan bo‘ston bo‘lar.

Sabr so‘nggi — so‘m oltin.

Sabr — yutuq kaliti.

Sabr tagi — rahmon,
Shoshgan ishi — shayton.

Sabr tagi — sari oltin,
Sabr bilan chiqar oting.

Sabr tog‘ni yiqitar.

Sabr — umr xazinasi.

Sabr — shodlik kaliti.

Sabr etgan yetar murodga,
Besabr qolar uyatga.

Sabr etgan — murodga yetgan.

Sabr qilgan moy oshar,
Olqish olgan ko‘p yashar.

Sabr qilsang, tuyaning yukini bo‘ta ko‘tarar.

Sabr qilsang, g‘o‘radan holva bitar,
Besabrlar o‘z oyog‘idan yitar.

Sabrli bo‘lsang, o‘zarsan,
Sabrsiz bo‘lsang, to‘zarsan.

Sabrli kishining ishi soz.

Sabrli ming yashar,
Sabrsiz oz yashar.

Sabrli chidar,
Sabrsiz yonar.

Sabrli qui murodiga yetar.

Sabrlining boshiga olma bitar,
Sabrsizning boshiga — g‘avg‘o.

Sabrsiz baliq sog‘asidan ilinar.

Sabrsizning bir ko‘zi jirtlash bo‘lar.

Savlatlidan saboth zo‘r.

Salobatli bo‘lma, sabotli bo‘l.

Sirot kechmay, qah-qah urma.

Sovun kirni ochar,
Sabrsiz — sirni.

Soqov so‘zining so‘ngini kut.

Suv ko‘rmay, etik yechma.

Suvdan ilgari bug‘ot solma.

Suvsagan o‘lmas, hovliqqan o‘lar.

So‘ragan adashmas,
O‘ylovchi shoshmas.

Tavakkalning boshi — kal.

Tavakkalning tagi — taxir.

Tavakkalning tubi tosh,
Boshingni ursang yorilar.

Tayloqni tayloq dema,
Tayloq tuya bo‘lar.

Tez bitgan, tez yitar.

Tez kirishgan, bot qaytar.

Tez so‘zlar tez pushaymon bo‘lar.

Tek yurgan, to‘q yurar.

Toy mingan ot ham minar.

Tomchi tomib bo‘lguncha,
Daryo oqib bo‘ladi.

Tosh — qattiq,
Toshdan ham bosh qattiq.

Toqat qilsang, tog‘ egilar,
Sabr qilsang, bog‘ egilar.

Toqatliga tog‘lar egar boshini,
Betoqatning itlar yeyar loshini.

Tuya elakka qolganda «bo‘» depti.

To‘ymasang, to‘yingda ye.

Xamir qormasdan, tandirga o‘t yoqma.

Xom terini iylasang, ulton bo‘lur,
Nafsini tiygan kishi sulton bo‘lur.

Chidamli er lochin tutar.

Chopib borgan yerga,
Yurib borsa ham bo‘lar.

Chuchvarani xom sanama.

Shaytonga — hay.

Shoshgan zuluk sholi poyasini tishlar.

Shoshgan zuluk yaproqqa yopishar.

Shoshgan ishga shayton qo‘shilar.

Shoshgan kelin erini «oyi» debdi.

Shoshgan kishi, ham boshi bilan yurar,
Ham — oyog‘i bilan.

Shoshgan pashsha sutga qo‘nar.

Shoshgan shamol bilan barobar.

Shoshgan shoshilib yiqilar,
Chopgan etagiga — o‘ralib.

Shoshgan er uyiga yetolmas.

Shoshgan o‘rdak ham boshi bilan sho‘ng‘iydi,
Ham — dumi bilan.

Shoshgan qiz erga yolchimas.

Shoshganda labbay topilmas.

Shoshganning ishi o‘ngmas.

Shoshib suringandan
Asta yurib otdan o‘zgan yaxshi.

Shoshilgan — loyga botgan.

Shoshilgan yiqilar,
Shoshmagan oyga chiqar.

Shoshmagan arava quyonga yetar.

Shoshmagan er oqqush tutar.

Shoshmasang, tez yetasan,
Shoshgandan o‘zib ketasan.

Shoshqaloq to‘g‘ramchi qo‘lini kesar.

Ekinni kutsang — ekin.

Er bo‘ynida qil arqon chirimas.

Eshak o‘yini — qirq yilda,
It o‘yini — har yilda.

Yuvvosh otning manglayi qattiq.

Yuzga chidagan, mingga ham chidaydi.

Yuk og‘irini nor ko‘tarar,
Dard og‘irini — er.

Yaxshi ot keyin chopar.

O‘z oshim — g‘avg‘osiz boshim.

O‘z uyingda oshing bo‘lsa,
Kishi uyida g‘ashing bo‘lmasin.

O‘lma eshagim, arpa yersan.

O‘tir qizim, o‘rin top.

O‘tirgan qiz uy topar.

O‘ttiz kun ro‘zaning bir kun hayiti bor.

O‘ttiziga chidagan
O‘ttiz biriga ham chidar.

Qand yeding ham indama,
Pand yeding ham indama.

Qanoat — qizil oltin.

Qanoat qilsang, qorning to‘yar,
Beqanoat otini so‘yar.

Qanoat qorin to‘ydirar.

Qizning joni — qirqta.

Qiyindan qochma,
Yo‘ldan adashma.

Qilich sug‘urguncha, qaytarishni o‘yla.

Qulon boshiga ish tushsa,
Quyrug‘iga sir aytmas.

Qo‘rqqandan hovliqqan yomon.

G‘azab — oldinda, aql — keyinda.

G‘alvirni suvdan ko‘targanda ko‘r.

Har cho‘ponning bir tayoq ko‘tarishi bor.

Hovliqqan mushuk ko‘r tug‘ar.

Hovliqqan qiz erdan tinmas.

Hovliqqanga sichqon teshigi ming tangga.

Yuklab olish — Sabr-qanoat haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishSabr-qanoat haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Принимайте статьи о терпении и нетерпении.

Нет удовольствия без страдания.

Ты должен терпеть боль,
Всегда нужен компаньон.

Аргумок в одну сторону, в одну сторону,
Молодой человек богат и беден.

Что выхода нет,
Не оставляйте на дороге.

Муж сказал, что у молодого человека нет имущества,
Не оставлять на волю.

Истинное богатство — это довольство.

Горькое глотание — горное глотание.

Если злишься, прикуси нос.

Прочный жирный суп,
Суп — тоже камень для нетерпеливых.

Верблюд несет весь груз
Он также поднимает ведро.

Не сгибайте спину, пока не скажете «Берды».

Не бейте его, пока он не скажет «Берды».

Душа нетерпеливого торопится,
Тусагани созревает осенью.

Есть немного горечи.

Один не может быть двумя,
Есть три без двух,
Всегда будет трое.

У плохого дня есть хороший день.

На одно плохое есть одно хорошее.

Сколько жира и сколько боли на одну шкуру надеть овцу.

ложка —
Моя голова в синяках.

Где много, там и дети.

Ребенок торопится,
Варить во время шелковицы.

Если у тебя есть топор, стреляй,
Если вы в дне, терпите.

Согласен,
Будьте терпеливы с жиром.

Вложите сегодняшнюю злость в завтрашний день.

Ворох не спотыкается перед теленком.

Волк не значит худой.

Прислушайтесь к слову «дали» в предложении.

Цветок не останется без шипов,
Стоп — жемчуг.

Цветок не останется без шипов,
Сафо безболезненна.

Хор цветов пострадает.

Она терпит шип, который любит.

Пока флорист не вырастит цветок,
Лицо притягивает терновый яд.

Если терпишь, ешь,
Если ты терпишь смерть, отпусти ее.

Нет терпения к угнетению.

Гнев – это болезнь вашей души.

Враг гнева — терпение.

Джинн не тошнит от зверя,
Ученик — это пиртакка.

Встречайте курицу осенью.

Заман имеет и подземелье, и подземелье.

Если вы этого не сделаете, вы избавитесь от неприятностей дома.

Какой бы ни была длина строки, конец будет найден.

Начав с шелка, закончите пряжей.

Нет голода для собаки,
Нет покоя собаке.

Совершенная вера — терпение.

Капуста сырая с пророчеством,
Удовлетворение ненасытно.

Он носит то, что находит,
Маленький — любимый.

Пока не приготовится большой пирог,
Маленький пирог сгорел.

Вышивка дорогая, терпение дешевое.

Ноша следующего верблюда тяжелая.

Борьба не обойдется без жертв.

День ожидания долгий.

День ожидания не пройдет.

Ожидаемый котел не кипит.

Пока хлеб печется, испеките пирог.

Голова человека — камень реки.

Счастье в манерах,
С терпением — трон.

Сначала разберись, а потом выбирай.

Победитель, который дождался Онгнигана.

Пока есть лошадь, будет и свадьба.

Голодный бросается в огонь.

Голодные не умирают, голодные умирают.

Неспешный охотник охотится на хумо.

Достаточно не спешить.

Даже если ты голоден, будь сыт,
Будь как пуля, вылетевшая из пистолета.

Они слегка поднимаются, пока не нажимаются сильно.

Тяжелый караван тяжело движется.

Тяжелый камень не уносится водой.

Я готовлю пять месяцев,
Сидеть дочке полгода.

Не пылить перед стадом.

Чистота сохраняет здоровье, душевное терпение.

Он также терпит боль от созерцания удовольствия.

Терпение — горько, плод — сладок.

Кто работает с терпением, тот будет богат.

С терпением расцветет хор,
Солончак опустеет вместе с огородом.

Последнее терпение — сумма золота.

Терпение – ключ к успеху.

Тег терпения — рахмон,
Спешка — это дьявол.

Бирка терпения — желтое золото,Терпеливо стреляйте.

Терпение обрушит гору.

Терпение — сокровище жизни.

Терпение – ключ к счастью.

Хватит терпения,
Позор тебе.

Терпение достигается.

Масло терпения умножится,
Да здравствуют аплодисменты.

Если вы будете терпеливы, верблюд понесет груз.

Если ты потерпишь, пещера будет пуста,
Нетерпеливые потеряют опору.

Если вы будете терпеливы, вы изменитесь,
Если вы нетерпеливы, вы будете чисты.

Работа пациента хорошая.

Тысяча лет терпения,
Маленькая жизнь без терпения.

Потерпи,
Горит нетерпеливо.

Терпения достаточно.

Яблоко растет на голове больного,
На голову нетерпеливого — переполох.

Нетерпеливая рыба поймана посередине.

Один глаз нетерпеливого будет вырван.

Сабот от Savlatli отличный.

Не будь сильным, будь стойким.

Не стремитесь к меньшему, чем ваш полный потенциал.

Мыло удаляет грязь,
Нетерпеливый — секрет.

Дождитесь окончания немого слова.

Этическое решение, не видя воды.

Не парить перед поливом.

Жаждущие не умрут, жаждущие умрут.

Не пойми меня неправильно,
Мыслитель не торопится.

Начало риска — кал.

Корень риска – это налоги.

Дно риска каменное,
Если вы ударитесь головой, она треснет.

Не называй меня сумасшедшим,
Это будет верблюд.

Готовится быстро, ест быстро.

Быстрый старт, бот вернулся.

Быстрые слова быстро заставят вас пожалеть об этом.

Он ходит один, он ходит в темноте.

Игрушка майнинг от да минар.

Пока капля не упадет,
Река течет.

Камень — твердый,
Голова тверже камня.

Если ты будешь упорствовать, горы согнутся,
Если вы будете терпеливы, сад согнется.

Терпимые горы седлают голову,
Беспокойная собака ест тушу.

Когда верблюд остался в решете, он сказал: «Бо».

Если вы не сыты, ешьте на свадьбе.

Не разжигайте огонь в духовке, не замесив тесто.

Если ты почувствуешь запах сырой кожи, это будет ултон,
Тот, кто сдерживает свои желания, станет султаном.

Твердая земля держит сокола.

Куда ты бежишь,
Можно ходить.

Не считайте пельмени сырыми.

К дьяволу — эй.

В спешке пиявка кусает стебель риса.

Поспешная пиявка цепляется за лист.

Дьявол присоединяется в спешке.

Торопливая невеста назвала мужа «медведем».

Кто спешит, ходит с головой,
Оба — ногами.

Поспешная муха садится на молоко.

Равно порывистому ветру.

Они падают в спешке,
У подножия трассы — веревка.

Земля в спешке не может добраться до дома.

Утка торопится и с головой ныряет,
Оба — с хвостом.

Девушка в спешке не пойдет на землю.

Там нет лаббая в спешке.

Работа торопливых неправильна.

В спешке, спешу
Лучше идти медленно, чем ехать верхом.

Торопился — утонул в грязи.

Спешка падает,
Спешите на Луну.

Неторопливая машина доезжает до кролика.

Земля в спешке ловит лебедя.

Если не поторопишься, то быстро доберешься,
Вы обгоняете в спешке.

Поспешный плотник режет себе руку.

Если ждать урожая — урожая.

Веревка на шее не гниет.

Ослиная игра — в сорок лет,
Собачья игра — каждый год.

Лоб нежной лошади тверд.

Он терпит сто, он терпит тысячу.

Поднимает вес,
Боль мучительная.

Хорошая лошадь тогда бежит.

Моя собственная голова — это моя голова без заминки.

Если ты растешь в собственном доме,
Не беспокойтесь о мужчине в доме.

Не умирай осел, ты ешь ячмень.

Садись, девочка, найди место.

Сидящая девушка находит дом.

Тридцать дней поста — это один день Ид.Он выдержал тридцать
Он может выдержать тридцать один.

Если ты съел сахар,
Панд йединг да индама.

Удовлетворение — красное золото.

Если вы удовлетворены, ваш желудок будет полон,
Неудовлетворенный, он убивает лошадь.

Удовлетворение удовлетворяет желудок.

Душе девушки сорок.

Не убегай,
Не заблудитесь.

Подумайте о возвращении до того, как меч вытащит.

Если раб получит работу,
Он не рассказывает секрета своему хвосту.

Плохо бояться.

Гнев впереди, разум позади.

Посмотрите, когда вы поднимете сито из воды.

У каждого пастуха есть посох, который он носит.

Бродячая кошка рождается слепой.

Девушка во дворе не останавливается.

Мышиная нора во дворе стоит тысячу монет.

Скачать — Очерки терпения

Скачать Притчи — Сборник статей о терпении

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 2
  1. E'zoza

    ;-)

  2. Shabbona

    Zur maqollar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: