Donolik va nodonlik haqida maqollar to‘plami

Donolik va nodonlik haqida maqollar to‘plami

Donolik va nodonlik hukmidagi maqollarni qabul qiling.

Adashgan aqldan ozar.

Adashmagan til,
Toyrilmagan tuyoq yo‘q.

Ayolning husni pardozda emas, aqlida.

Aybini yashirmoq nodonlar ishi.

Aynlining bolasi qarg‘aning tilini bilar.

Ayron osh bo‘lmas,
Nodon — bosh.

Aytguvchi nodon bo‘lsa,
Tinglovchi dono kerak.

Amalga qarama, aqlga qara.

Anqov o‘yin buzar,
Tentak — uyin.

Achchig‘ing oldin yursa,
Aqling keynidan oshib kelsin.

Achchig‘ing chiqsa ham, aqling qochmasin.

Aql aynimas, oltin chirimas.

Aql aqldan quvvat olar.

Aql bilan odob egizak.

Aql bozorda sotilmas.

Aql — boshda,
G‘ayrat — yoshda,
Asl — toshda.

Aql boshdan chiqadi,
Asl — toshdan.

Aql boshlaydi,
Oyoq tashlaydi.

Aql boshlovchi,
Tana ishlovchi.

Aql bo‘y bilan o‘lchanmas.

Aql bo‘yda emas, o‘yda.

Aql yoshdan,
Odob — boshdan.

Aql ozmaydi,
Ten to‘zmaydi.

Aql toshi — inson boshi.

Aql-farosat — nisbi karomat.

Aql o‘lchovi — so‘z,
So‘z o‘lchovi — naql.

Aql o‘rgatguncha, naql o‘rgat,
Aql — Hasan, odob — Husan.

Aqlga yondosh, Jahldan qoch.

Aqldan ortiq boylik yo‘q.

Aqldor bo‘lsa yigitning xotini,
Yaxshilikka chiqarar yigitning otini.

Aqli kalta pand yeydi,
Aqli teran — qand.

Aqli kaltaning till uzun.

Aqli kamning azobi ko‘p.

Aqli kirmagan qaridan,
Ziyrak tug‘ilgan bola yaxshi.

Aqling borida er tani,
Kuching borida yer tani.

Aqling bo‘lsa, oqilga ergash,
Aqling bo‘lmasa — naqlga.

Aqling ko‘r bo‘lsa, ko‘zdan ne foyda.

Aqling pesh — ishing besh,
Aqling kech — ishing hech.

Aqllingga aql qo‘sh,
Jahlingga — sabr.

Aqllashsang, aql topasan.

Aqlli aqlliga yo‘ldosh,
Yomon yomonga qo‘ldosh.

Aqlli baxt topar,
Baxt bilan taxt topar.

Aqlli bolaga mol na kerak.

Aqlli boshda soch turmas.

Aqlli desang ahmoqni,
Boshga urar to‘qmoqni.

Aqlli do‘st — rohat,
Aqlsiz do‘st — ofat.

Aqlli ish sevar,
Aqlsiz — so‘z.

Aqlli ish — qanotli qush.

Aqlli ishiga ishonar,
Aqlsiz — tushiga.

Aqlli kengash qilar,
Ahmoq — urush.

Aqlli naqllab so‘zlar,
Aqlsiz laqillab so‘zlar.

Aqlli otini maqtar,
Ahmoq — xotinini.

Aqlli pakana ahmoq darozdan yaxshi.

Aqlli uzoqni ko‘zlar,
Ahmoq — yaqinni.

Aqlli o‘zini ayblar,
Aqlsiz — do‘stini.

Aqlli o‘ylanguncha, tentak suvdan o‘tar.

Aqlli qariya — oqib turgan daryo.

Aqlli qizni yig‘latish ham qiyin,
Kuldirish ham.

Aqlliga aytdim, angladi-bildi,
Aqlsizga aytdim, shaqillab kuldi.

Aqlliga aytsang, biladi,
Aqlsizga aytsang, kuladi.

AqlMga bir so‘z bas,
Aqlsizga ming so‘z oz.

Aqlliga — hurmat, aqlsizga — kaltak.

Aqllidan el rozi,
Ahmoqdan dil norozi.

Aqllining oti ham horimas,
To‘ni ham to‘zimas.

Aqllining qadri ahmoqning oldida bilinar.

Aqlni beaqldan o‘rgan.

Aqlning ko‘zi — uzoqning ko‘zi.

Aqlning tagi — naql,
Naqlning tagi — aql.

Aqlning o‘lchovi — idrok.

Aqlsiz bosh — nursiz chiroq.

Aqlsiz gap tashir,
Oqibatda bosh qashir.

Aqlsiz dushmandan bir saqlan,
Aqlsiz do‘stdan ming saqlan.

Aqlsiz do‘stga kular,
Aqlli do‘stni suyar.

Aqlsiz —jahlli,
Jahlsiz — aqlli.

Aqlsiz og‘zidagini oldirar.

Aqlsiz xotin husnini ko‘z-ko‘z qilar,
Aqlli xotin — aqlini.

Aqlsiz qo‘shnidan bitta himmat yaxshi.

Aqlsizga og‘a bo‘lgandan,
Aqllining olovini yoqqan afzal.

Ahmoq aql o‘rgatar.

Ahmoq ahmoq emas,
Ahmoqni alimoq qilgan ahmoq.

Ahmoq ahmoqni topar.

Ahmoq boshdan aql chiqmas,
Aql chiqsa ham, ma’qul chiqmas.

Ahmoq do‘st yovdan yomon.

Ahmoq kalla oyoq og‘ritar.

Ahmoq oyog‘idan horiydi.

Ahmoq otdan tushsa ham,
Egardan tushmas.

Ahmoq og‘asini tanimas,
To‘qmoq tog‘asini tanimas.

Ahmoq so‘zlar, aqlli tinglar.

Ahmoq to‘qmoq yig‘ar.

Ahmoq elchi ikki tarafni buzar.

Ahmoq o‘z oyog‘idan horiydi.

Ahmoq o‘zi bilmas,
Bilganning so‘ziga kirmas.

Ahmoq o‘zi so‘zlab, o‘zi kular.

Ahmoq o‘zin bildirar,
To‘garagin kuldirar.

Ahmoq o‘zini maqtar,
Tentak — qizini.

Ahmoq — o‘ynashda,
Yaxshi — o‘ylashda.

Ahmoq horimas,
Ko‘sa qarimas.

Ahmoqda or bo‘lmas,
Dengizda — guzar.

Ahmoqdan so‘rama, o‘zi aytar.
Ahmoqdan — chaqmoq.

Ahmoqlarga bosh bo‘lguncha,
Donolarga yosh bo‘l.

Ahmoqni urma, so‘kma — gapga sol.

Ahmoqniki — og‘zida,
Podshoniki — g‘aznada.

Ahmoqning aqli tushdan keyin kirar.

Ahmoqning aqli — to‘pig‘ida.

Ahmoqning ahmoqligi ham bosh og‘ritadi, ham oyoq.

Ahmoqning javobi — sukut.

Ahmoqning joni azobda.

Ahmoqning katta-kichigi bo‘lmas.

Ahmoqning oldingi tishi qimirlar.

Ahmoqning orqasida bir dasta yantog‘i bo‘lmas.

Ahmoqning sirini och,
Urishsa, qoch.

Ahmoqning shox-u butog‘i bo‘lmas.

Ahmoqning o‘z bilgani,
Gapirmasa, o‘lgani.

Ahmoqning o‘zi bilmas,
O‘zgani ko‘zga ilmas.

Ahmoqqa aytgan bilan gap uqmas,
Xarsangga qoqqan bilan mix o‘tmas.

Ahmoqqa — kaltak, donoga — ishorat.

Ahmoqqa salom berdim,
Besh tanga tovon berdim.

Ahmoqqa son tegmas,
Sepdan ishton kiyar.

Ahmoqqa To‘ytepa bir tosh.

Ahmoqqa — to‘qmoq.

Ahmoqqa Quva bir tosh.

Beaqlning ohi yo‘q,
Bog‘lamoqqa shoxi yo‘q.

Belgi bo‘lsa yo‘ldan adashmas,
Aql bo‘lsa — so‘zdan.

Besalom odam — to‘ng,
Beaql odam — gung.

Betamizda uyat yo‘q,
Ahmoqda — niyat.

Bilgan so‘zni ayt,
Bilmas so‘zdan qayt.

Bilgan topib gapirar,
Bilmagan — qopib.

Birovning holiga kulmagin zinhor,
Sening ham holingga kulguvchilar bor.

Botirdan yaxshi ish qolar,
Donodan — so‘z.

Bosh bo‘lmasa, gavda — losh.

Boshda aql bo‘lmasa, oyoqda tinim yo‘q.

Boshi yo‘qning oshi yo‘q.

Boshliq bo‘lsang, boshli bo‘l.

Boqqa bulbul yarashar,

Odamga — aql.

Burgaga achchiq qilib, ko‘rpaga o‘t qo‘yma.

Burgani deb, po‘stinni olovga tashlama.

Buloqning suvi tiniq,
Dononing — suhbati.

Bo‘yga boqma, o‘yga boq.

Bo‘yimday bo‘y topilsa ham,
O‘yimday o‘y topilmas.

Bo‘ying tengi bilan yurma,
Aqling tengi bilan yur.

Bo‘lar bola o‘n beshida
Boshman, deydi.
Bo‘lmag‘uri o‘ttizida
Yoshman, deydi.

Bo‘lmaganga bo‘lishma,
Bolaning o‘rtasiga tushma.

Vaysaqi — elga dushman.

Gapni gapir uqqanga,
Jonni jonga suqqanga.
Gapni gapirib netasan,
Onasi bemahal tuqqanga.

Daryoni mehnat to‘sar,
Odam aqldan o‘sar.

Devor bino bo‘lmas,
Qari bo‘lgan bilan dono bo‘lmas.

Dono aytsa, el aytgani,
Elning g‘amin yeb aytgani.

Dono aql so‘rab hormas,
Nodon nozin qilib bormas.

Dono aqli dor emas,
Nodon aqli yor emas.

Dono bajarar ishni,
Nodon sindirar tishni.

Dono bilan nodon bir buloqdan suv ichmas.

Dono bilan yursang, dono bo‘lasan,
Ahmoq bilan yursang, rasvo bo‘lasan.

Dono — donoga yor,
Ahmoq — do‘stga zor.

Dono durdan a’lo.

Dono ming yashar,
Nodon bir yashar.

Dono naqli — hayot aqli.

Dono so‘ziga bino qo‘yar
Nodon — o‘ziga.

Dono so‘zini tergar,
Nodon — ko‘zini.

Dono o‘ylab aytar,
Nodon — o‘ynab.

Dono qarisa ham, donoligi qarimas.

Dono hikmat keltirar,
Nodon — kulfat.

Donoga ilm — ilm,
Nodonga essiz ilm.

Donoga ish — shon-u shuhrat,
Nodonga ish — g‘am-u kulfat.

Donoga ergashgan dovondan oshar.

Donoda mehr bo‘ladi,
Nodonda — zahr.

Donolikning cheki yo‘q.

Dononing gapi — tegadi nafi.

Dononing so‘ziga boq,
Yaxshining — o‘ziga.

Dononing so‘zidan ham qolma,
Yurgan izidan ham.

Dononing o‘zini olmasang ham, so‘zini ol.

Yo kattaning gapiga kir, yo kichikning.

Yomonni yaxshi qilish — dononing ishi,
Yaxshini yomon qilish — nodonning ishi.

Yorim bor deb yorilma,
Haqiqiy yor bo‘lmasa.
Qizim bor deb kerilma,
Esli-xushli bo‘lmasa.

Javob oltin bo‘lsa, savol — kumush.

Johil ulfat — boshingga kulfat.

Johilda kuch ko‘p bo‘lar,
Kuchim degan tez o‘lar.

Johillar kamon bo‘lar,
Mehrlilar — chaman.

Johillikdan jon chiqar,
Qobillikdan — dong.

Idrok — aqlning jilovi.

Ilon boshini dushman qo‘li bilan yanch.

Inson — aqli bilan,
Dono — naqli bilan.

Inson aqli — olmos.

Ipni uzun qo‘y, qimirlashini ko‘r.

It yalog‘ida band bo‘lmas,
Ahmoq qulog‘ida — pand.

Ish aqllini topar,
Aqlli — ishni.

Yigit orif bo‘lsa, aslini so‘rama.

Yigitning aqli — ko‘zida.

Yigitning zehnli bo‘lgani —
Adashmay yo‘lidan yurgani.

Yiqilgan qoqilganga kular.

Yo‘lda yursang, tuya ishlat,
Elda yursang — miya.

Kalla boshqa, salla boshqa.

Kallam bor — bir qop tillam bor.

Kar bo‘lsang bo‘l, ko‘r bo‘lma.

Kar eshitganini qo‘ymas,
Ko‘r — tutganini.

Kasalga davo topilsa ham,
Anqovga davo topilmas.

Katta daryo hayqirmas,
Aqlli kishi baqirmas.

Kattada naql bor,
Yaxshida — aql.

Kelishingni o‘ylama, ketishingni o‘yla.

Kim gapirganga boqma,
Nima gapirganga boq.

Kishi aqli bilan boy bo‘lguncha,
O‘z aqling bilan gado bo‘l.

Kishi baxti taxtida emas, aqlida.

Kuchiga ishongan — yiqilar,
Aqliga ishongan — yiqitar.

Ko‘z bilan ko‘r, dil bilan bil.

Ko‘p bilgan oz so‘zlar,
Oz bo‘lsa ham soz so‘zlar.

Ko‘p gap dushmanga ma’qul.

Ko‘p moldan oz aql yaxshi.

Ko‘p yashagan ko‘p bilmaydi,
Ko‘p o‘qigan ko‘p biladi.

Ko‘p o‘yla, bir so‘yla.

Ko‘p o‘qigan olim bo‘lsa,
Ko‘pni ko‘rgan dono bo‘lar.

Ko‘r siypab topar,
Aqlli — o‘ylab.

Ko‘r tovuqqa har narsa don ko‘rinar.

Ma’rakaga ahmoq aralashsa,
Buzilmay qolmas.

Ma’rakaga dono aralashsa,
Tuzilmay qolmas.

Ma’rakada topib gapirgan — dono,
O‘zini tutib o‘tirgan ham — dono.

Ming ishchiga — bir boshchi.

Ming qo‘shchiga — bir boshchi.

Naynovning aqli — to‘pig‘ida.

Nasihat — achchiq, hazmi — totli.

Naql — ibrat o‘chog‘i,
Aql — fikr pichog‘i.

Naql — koni aql.

Naql — tagi aql.

Naql qaydan chiqadi, o‘y bo‘lmasa,
Kigiz qaydan chiqadi, qo‘y bo‘lmasa.

Nodon bilan sirdosh bo‘lma.

Nodon bilan shavla yesang,
Oyog‘ingning tagi pishar.

Nodon kuzatar,
Dono tuzatar.

Nodon so‘zlar,
Dono ibrat olar.

Nodon o‘z aybini ko‘rmay,
Kishi aybini qidirar.

Nodonga — kaltak, donoga — ishora.

Nodonga tek turmoq — javob.

Nodonga ulfat bo‘lgan qon yutar.

Nodondan aql kutma,
Beburddan — nomus.

Nodondan boshchi bo‘lsa,
Jarga qulab ketasan.

Nodonning dili — tilida,
Dononing till — dilida.

Nodonning kulfati ko‘p,
Dononing — hikmati.

Odam bo‘ladigan bola olisga qarar.

Odamdan hiyla qochib qutulmas.

Odamning tizgini — aql.

Odamning yuziga boqma,
So‘ziga boq.

Odamning husniga baho berma,
Aqliga baho ber.

Oz-ozdan o‘rganib, dono bo‘lur,
Qatra-qatra yig‘ilib, daryo bo‘lur.

Oy nuri tunni yoritar,
Odam aqli — hayotni.

Oydin tun adashmasga yaxshi.

Oldiga kelganni yemak —
Hayvonning ishi.
Og‘ziga kelganni demak —
Nodonning ishi.

Oldingdagini ko‘rib, fikr qil,
Orqadagini ko‘rib, shukur qil.

Olim adashsa, olam qoqilar.

Olim aytgani — olam aytgani.

Olim bo‘lsang, olam seniki.

Olimdan ot qoladi.

Nodondan — dod.

Oltmish yashar ahmoqdan
Olti yashar dono yaxshi.

Oy to‘lganini bilmas,
Yigit — bo‘lganini.

Otalar so‘zi — aqlning ko‘zi,
Onalar so‘zi — baxtning o‘zi.

Otning yaxshisi tizidan ma’lum,
Odamning yaxshisi — so‘zidan.

Oqil johildan pand olar.

Podshong qarg‘a bo‘lsa, yeganing go‘ng bo‘lar.

Sigir o‘zining buzoq bo‘lganini bilmas.

Sohibkordan bog‘ qolar,
Donodan — kitob.

So‘gat tolga qush qo‘nar,
So‘zamolga — so‘z.

So‘z bilmagan er
El boshiga yov keltirar.

So‘zlovchi ahmoq bo‘lsa,
Tinglovchi dono kerak.

So‘mdan savdo qildim,
Boshimga g‘avg‘o qildim.

So‘ngak osh bo‘lmas,
Nodon bosh bo‘lmas.

Tan pardozi oltmishgacha,
Aql pardozi o‘lguncha.

Tentak tentakligini qo‘y so‘yib bildirmas.

Tentak to‘rini bermas,
Telba — to‘nini.

Tentak o‘ylanguncha,
Aqlli suvdan o‘tar.

Teran daryo tinch oqar.

Toy ot bo‘lganini sezmas,
Yigit ota bo‘lganini sezmas.

Totli suv toshdan chiqar,
Yaxshi aql — boshdan.

Tog‘ning ko‘rki tosh bilan,
Odamning ko‘rki bosh bilan.

Turnadan qorovul qo‘ysang,
Tepangdan qiyqiruv ketmas.

Tuyaday bo‘y beiguncha,
Ninaday aql bersin.

To‘qqizida bo‘lmagan aql,
To‘qsonida ham bo‘lmas.

Uyga jihoz yarashar,
Odamga — aql.

Ulug‘lik yoshda emas, boshda.

Uchgan o‘qning aqh yo‘q.

Uqmagan uyatga qolar.

Fikri ravshanning so‘zi ravshan.

Fikrsiz odamdan tosh yaxshi.

Fozillar fazilati — hayot ziynati.

Folbinga ahmoq ishonar.

Xudoga ishonib, och qolma.

Chinordek bo‘ying bo‘lguncha,
Tumordek aqling bo‘lsin.

Cholni ko‘rib «bobom» dema.

Elanmagin kalga,
O‘zi kelar halga.

Echkining ajah yetsa, qassobni suzar.

Echkining o‘lgisi kelsa, cho‘ponning tayog‘iga suykanar.

Eshak qirqqa kirganda ham qiliq chiqarar.

Yuz ishchiga — bir boshchi.

Yaxshi rahbar — chin padar.

Yaxshining xatosi yo‘q,
Nodonning — oshnasi.

O‘zini bilmagan haqni bilmas.

O‘likka yig‘lagan essiz ko‘zim,
Nodonga so‘zlagan essiz so‘zim.

O‘tgan bulutdan yomg‘ir kutma.

Qorong‘ining ko‘zi ko‘r.

Qoqilsang toshdan o‘pkalama.

Hamma mulla — bir mulla,
Ming mulla — bir tilla.

Hovuzda qurbaqa vaqillaydi,
Nodon — davrada.

Husn to‘yda kerak,
Aql — kunda.

Husnni ko‘z bilar,
Aqlni — ko‘ngil.

Yuklab olish — Donolik va nodonlik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olish.Donolik va nodonlik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Прими пословицы на суд мудрости и невежества.

Потерянный сошел с ума.

Безупречный язык,
Нетренированных копыт не бывает.

Красота женщины в ее уме, а не в макияже.

Это работа глупцов, чтобы скрыть свою вину.

Ребенок Эйнли знает вороний язык.

Не будет железного супа,
Невежественна голова.

Если говорящий невежествен,
Слушатель должен быть мудрым.

Посмотрите на действие, посмотрите на ум.

Анков портит игру,
Глупо — игра.

Если твой гнев идет впереди тебя,
Пусть ваш ум расти позже.

Даже если вы злитесь, не теряйте рассудка.

Ум не гниет, золото не гниет.

Ум наделен силой ума.

Интеллигентные и вежливые близнецы.

Ум не продается на рынке.

Разум — в начале,
Энтузиазм — возраст,
Оригинал в камне.

Разум уходит,
Оригинал сделан из камня.

Разум начинается,
Он бросает ноги.

Внимательность,
Кузовщик.

Ум не измеряется ростом.

Ум не в уме, а в уме.

От возраста ума,
Вежливость с самого начала.

Безумный,
Десятка не изнашивается.

Камень разума — голова человека.

Мудрость — относительное пророчество.

Мерой ума является слово,
Размер слова — перенос.

Научи разуму, научи пересадке,
Акль — Хасан, одоб — Хусан.

Будьте благоразумны, избегайте гнева.

Нет богатства вне разума.

Жена мудреца,
Лошадь юноши, приносящая добро.

Разум съел короткую кастрюлю,
В глубине души — сахар.

Долг ума короток.

У умственно отсталых много страданий.

От безумного старика,
Ребенок, родившийся умным, — это хорошо.

Мир в твоей голове,
Земля полна силы.

Если у тебя есть ум, следуй за умом,
Если не возражаете — пересадите.

Какая польза от глаза, если твой разум слеп.

Твой ум пять — твоя работа пять,
Ваш ум опаздывает — нечего делать.

Добавьте мудрости в свой разум,
Джалингга – терпение.

Если вы понимаете, вы поймете.

Спутник мудрых,
Спутник зла.

Мудрый найдет счастье,
Он найдет трон со счастьем.

Умному ребенку не нужны товары.

Волосы не стоят на умной голове.

Мудрый дурак,
Постучать по голове.

Умный друг — приятный,
Глупый друг — это беда.

Любит умную работу,
Глупо это слово.

Умная вещь — это птица с крыльями.

Верит в умную работу,
Глупо — мечтать.

Делает умную доску,
Дурак — воин.

Умные цитаты,
Глупые шутки.

Хвалите мудрого коня,
Дурак — его жена.

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.

Умные длинные глаза,
Дурак — родственник.

Мудрые винят себя,
Дурак — его друг.

Пока ты думаешь умно, дурак будет пересекать воду.

Мудрый старик – это текущая река.

Трудно заставить умную девушку плакать,
Смеяться тоже.

Я ему сказал, он понял,
Я сказал дураку, и он громко рассмеялся.

Если вы скажете своему разуму, он знает,
Если скажешь дураку, он посмеется.

Просто слово для ума,
Тысяча слов дураку.

Мудрых уважать, глупых бить.

Мудрец соглашается,
Язык недоволен дураком.

Конь мудрого не боится,
Это не длится долго.

Ценность мудрого известна глупцу.

Научился уму у дурака.

Глаз ума — это глаз далекого.

Корень ума — повествование,
Корень повествования — разум.

Мерой ума является восприятие.

Голова дурака — светильник без света.

Говорите глупости,
Результат — головная боль.

Остерегайтесь глупого врага,
Остерегайтесь тысячи глупых друзей.

Смеется над глупым другом,
Он любит умного друга.

Глупый — злой,
Нет гнева — умный.

Дурак бреет рот.

Глупая женщина делает из себя дуру,Умная женщина – это ее ум.

Одна щедрость лучше глупого соседа.

Так как он глупый брат,
Предпочтительнее зажечь огонь разума.

Дурак учит мудрости.

Дурак не дурак,
Дурак, который выставил себя дураком.

Дурак находит дурака.

Дурак не понимает,
Даже если это имеет смысл, это не сработает.

Глупый друг хуже волка.

У дурака голова болит.

Дурак устал от своих ног.

Даже если дурак с коня упадет,
С седла не упадет.

Дурак не знает своего брата,
Токмак не узнает своего дядю.

Глупые слова, слушай умно.

Дурак берет молоток.

Глупый посол ломает обе стороны.

Дурак устал от своих ног.

Сам дурак не знает,
Он не слушает тех, кто знает.

Дурак говорит и смеется сам.

Дурак заявляет о себе,
Круг смеется.

Слава самому дураку,
Глупый — его дочь.

Глупо — играя,
Ну — в мыслях.

Глупые хоримы,
Коса не старая.

Глупо или нет,
В море — гузар.

Не спрашивай дурака, он тебе расскажет.
От дурака — молния.

До голов дураков,
Будь молодым для мудрых.

Не бей дурака, не ругайся — разговаривай.

Дурак во рту,
Подшоники — в казне.

Ум дурака приходит во второй половине дня.

Ум дурака у его лодыжек.

Глупость дурака — и головная боль, и нога.

Ответ дурака — молчание.

Душа дурака в тоске.

Дурак не будет большим или маленьким.

У дурака двигаются передние зубы.

У дурака горсти за спиной не будет.

Раскрой тайну дурака,
Если попадут, бегите.

У дурака не будет ветвей.

Что дурак знает,
Если он не говорит, он мертв.

Сам дурак не знает,
Он не смотрит на других.

Не разговаривай с дураком,
Гвоздь не проходит мимо удара о камень.

Дурак — кнут, а мудрец — знак.

Я приветствовал дурака,
Я заплатил пять центов.

Количество дураков,
Сепдан носит брюки.

Глупый Тойтепа — это камень.

Дурака бить.

Глупый Кува — это камень.

У Бикла нет ахи,
Нет рога, чтобы связать.

Если знак не потерян,
Если по уму — от слова.

Привет чувак
Beaql odam — гунг.

В нашей бете нет стыда,
Глупый — намерение.

Скажи слово, которое ты знаешь,
Вернись от слова, которое ты не знаешь.

Он знает и говорит,
Не знал — молчи.

Не смейся ни над кем,
У вас тоже есть смех.

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.
От мудрого есть слово.

Если головы нет, то тело труп.

Если в голове нет ума, ногам нет покоя.

Нет устрицы без головы.

Если ты босс, будь боссом.

Соловей в сад годится,

Человеку — разум.

Не поджигайте грядку, отчего блоха ожесточится.

Не бросайте кожу в огонь для блох.

Вода родниковая чистая,
Разговор мудреца.

Не смотри, смотри.

Даже если меня найдут высоким,
Нет такой мысли, как моя.

Не ходи на шее,
Ходите с умом.

Ребенку будет пятнадцать
Бошман, говорит он.
Сейчас тридцать часов
Я молод, говорит он.

Не глупи,
Не упадите на середину ребенка.

Вайсаки — враг ветра.

Когда ты слышишь слово,
К душе души.
Вы не можете говорить,
Его мать родила раньше срока.

Разрушитель реки,
Человек сходит с ума.

Стен не будет строиться,
Он не будет мудрым со старым.

Когда мудрый говорит, рука говорит:
— грустно сказал Эль.

Не бойтесь просить мудрости,
Невежды не сбиваются с пути.Мудрый ум не мудр,
Невежественный ум — не друг.

Мудрые работают,
Дурак сломает зуб.

Мудрый и глупый не пьют воду из источника.

Если будешь ходить мудро, будешь мудр,
Если ты будешь ходить с дураком, тебе будет стыдно.

Доно — донога йор,
Дурак жесток с другом.

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.

Мудрый тысячелетний,
Невежественный.

Мудрый переводчик — это разум жизни.

Мудрое строится на слове
Невежественный — самому себе.

Толкуй слово мудрости,
Невежественный — его глаза.

Мудрый думает,
Невежественный — играющий.

Даже если он состарится мудрым, его мудрость не состарится.

Мудрость приносит мудрость,
Невежество — это катастрофа.

Донога ильм — ильм,
Невежественная наука.

Дело мудрого — слава,
Невежество — это трагедия.

Он пересечет перевал, который следует за мудрым.

Мудрый помилует,
нодонда — захр.

Нет предела мудрости.

Слова мудрых трогательны.

Посмотри на слова мудрых,
Лучшее для себя.

Не держи слова мудрого,
Даже по стопам.

Даже если вы не получаете самой мудрости, поверьте на слово.

Либо слушай старшего, либо младшего.

Делать добро плохо — дело мудрых,
Делать добро плохо — дело дурака.

Не говори, что у тебя есть трещина,
Если у вас нет настоящего партнера.
Не притворяйся, что у тебя есть дочь,
Если не в сознании.

Если ответ — золото, вопрос — серебро.

Невежество — это беда.

В невежестве будет много силы,
Моя сила быстро умирает.

Невежды склонятся,
Мехрлилар – чаман.

Избавься от невежества,
Способность — донг.

Восприятие — это поводья ума.

Голова змеи была раздавлена ​​рукой врага.

Человек — с умом,
Мудрый — с пересадкой.

Человеческий разум — это алмаз.

Положите веревку длинной и наблюдайте, как она движется.

Собака не будет возиться в помете,
В ухе дурака кастрюля.

Бизнес находит мудрость,
Умный — работай.

Если парень умный, не просите оригинал.

Ум молодого человека в его глазах.

Умный парень —
Ходьба неправильным путем.

Смеется над упавшим камнем преткновения.

Если ты в дороге, используй верблюда,
Если ходить в руке — мозг.

Голова другая, чалма другая.

У меня есть голова — у меня есть мешок с золотом.

Если ты глухой, не будь слепым.

Глухие не перестают слышать,
Ослеп — попался.

Даже если больной вылечен,
От ангины нет лекарства.

Большая река не плачет,
Мудрый человек не кричит.

Там большая пересадка,
В лучшем случае — разум.

Не думай о приходе, думай об уходе.

Не смотри, кто говорит,
Посмотрите, что он сказал.

Пока человек богат разумом,
Будь гадо со своим умом.

Счастье в уме, а не на троне.

Тот, кто верит в его силу, падет,
Тот, кто верит в свой разум, упадет.

Слепой глазами, знающий языком.

Маленькие слова, которые многие знают,
Несколько слов.

Много говорится, чтобы угодить врагу.

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.

Многие, кто прожил долго, многого не знают,
Кто много читает, тот много знает.

Думай много, говори слово.

Если вы ученый, который много читает,
Кто много видит, тот будет мудр.

Слепые находят салфетки,
Умный — думай.

Слепому цыпленку все кажется кашей.

Если в кампанию ввязывается дурак,
Это не будет непрерывным.

Если вы присоединитесь к кампании с умом,
Он не останется неструктурированным.

Кто говорит на празднике, тот мудр,
Тот, кто владеет собой, также мудр.

Один босс на тысячу рабочих.

На тысячу соседей — один вождь.

Мысли Наинова у него на щиколотках.

Увещевание горько, пищеварение сладко.

Трансфер — пример печи,
Ум — это нож мысли.

Накл — это разум лошади.

Транспорт — это разум.

Откуда трансплантат,если ты не против
Откуда берется войлок, если не от овец.

Не будьте в неведении.

Если ты ешь тушенку с дураком,
Подошвы ваших ног болят.

Нодон отмечает,
Доно Тузатар.

Невежественные слова,
Он будет мудрым примером.

Невежды не видят своей вины,
Мужчина ищет вину.

Нодонга — сука, донога — знак.

Одиночество — это ответ на невежество.

Он глотает кровь невежд.

Не жди мудрости от невежественного,
Бебурддан – честь.

Если невежественный лидер,
Вы падаете в овраг.

Язык глупцов,
Язык мудрых в сердце.

Страдание глупых велико,
Мудрость мудрецов.

Ребенок, который становится мужчиной, смотрит в сторону.

От обмана никуда не деться.

Вожжи человека – это разум.

Не смотри на лицо человека,
Посмотрите на слово.

Не суди о красоте человека,
Оцените свой ум.

Мудро учиться мало-помалу,
Капля за каплей она становится рекой.

Лунный свет освещает ночь,
Человеческий разум — это жизнь.

Лунная ночь хороша, чтобы не заблудиться.

Ешьте то, что приходит первым —
Работа животного.
Что приходит в рот —
Работа невежд.

Смотри вперед и думай,
Смотрите назад и будьте благодарны.

Если ученый сбивается с пути, мир спотыкается.

Вселенная сказала то, что сказал ученый.

Если вы ученый, мир принадлежит вам.

Ученый оставляет лошадь.

нодондан — дод.

От шестидесятилетнего дурака
Шестилетний мудрый хорош.

Он не знает, что луна полная,
Парень — это он.

Слово отцов есть око ума,
Слово мать и есть само счастье.

Лучшее в коне видно по колену,
Самое лучшее в человеке — это его слово.

Мудрые учатся у невежественных.

Если король — ворона, навоз останется навозом.

Корова не знает, что она теленок.

Сад останется от предпринимателя,
Донодан — это книга.

Птица садится на дерево,
Слово за слово.

Человек, который не знает ни слова
Приводит врага к голове.

Если говорящий дурак,
Слушатель должен быть мудрым.

Я торговал сумами,
Я кивнул.

Не будет последнего супа,
Невежественный не будет главой.

До шестидесяти макияж тела,
Пока состав ума не умрет.

Дурак не покажет глупости, зарезав овцу.

Не дает глупой сети,
Сумасшедший — тонна.

Пока ты не думаешь глупо,
Пропускает умную воду.

Полная река течет спокойно.

Игрушка не понимает, что это лошадь,
Молодой человек не осознает, что он отец.

Сладкая вода течет из скалы,
Хороший ум с самого начала.

Красота горы с камнем,
Красота человека в голове.

Если поставить охрану на кран,
Не будет крика с холма.

Высокий, как верблюд,
Пусть Нина будет мудрой.

Ум, что не в девятом,
Даже не в девяностых.

Подходит бытовая техника,
Человеку — разум.

Величие в голове, а не в возрасте.

У летящей стрелы нет ааа.

Ему будет стыдно не читать.

Слово ума ясно.

Камень лучше глупца.

Достоинство фозилов — украшение жизни.

Дурак верит гадалке.

Верь в Бога и не голодай.

Пока твоя шея не станет как платан,
Пусть ваш ум будет подобен опухоли.

Не говори «дедушка», когда увидишь старика.

Эламангин калга,
Кольцо, которое приходит само.

Когда козла достигает аджа, мясник плывет.

Когда коза хочет умереть, она опирается на посох пастуха.

Даже когда ослу сорок лет, он делает меч.

Сто рабочих — один начальник.

Хороший руководитель – настоящий отец.

В хорошем нет ничего плохого,
Друг дурака.

Кто не знает себя, тот не знает истины.

Мои беспомощные глаза оплакивают мертвых,
Моё дурацкое слово к невеждам.

Не ждите дождя из проплывающего облака.Глаза тьмы слепы.

Если вы споткнетесь, не бросайте камни.

Все муллы — один мулла,
Тысяча мулл — одно золото.

Лягушка в бассейне представляет,
Невежда — круглый.

Husn нужно на свадьбе,
Акль-кунда.

Хун знает,
Разум — это сердце.

Скачать — Пословицы о мудрости и невежестве

Скачать пословицы. — Сборник статей о мудрости и невежестве

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: