Darslarda qo‘llanadigan interfaol metodlar

Interfaol metodlar

So‘nggi yillarda maktab ta’lim tizimiga shiddat bilan kirib kelayotgan yangi pedagogik texnologiyalar, innovatsiyalar, yangi-yangi pedagogik-psixologik tushunchalar, interfaol metodlarni ta’lim beruvchi tomonidan o‘zlashtirilib va qo‘llanib borilishi, ta’lim mazmunini tubdan o‘zgartirib yubordi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Zamonaviy o‘qituvchi dars jarayonida «aktyor» emas, aksincha «rejissyor» bo‘lishi kerakligini anglashi lozim. U o‘z o‘quvchi-talabalarini fanga ijodkorlik nuqtai nazari bilan qarashlarini tashkil qilishi, ularda izlanuvchanlik xususiyatlarini shakllantirishi va albatta, yangi pedagogik texnologiya usullaridan foydalangan holda darsni tashkil etishi kerak bo‘ladi. Buning uchun esa u bir necha yangicha ta’lim usullarini yaxshi bilishi kerak.
Interfaol metodlar ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarflamay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishish maqsadini nazarda tutadi. Dars mobaynida ma’lum nazariy bilimlarni o‘quvchiga yetkazish, unda ayrim faoliyat yuzasidan ko‘nikma va malaka hosil qilish, ma’naviy sifatlarni shakllantirish, o‘quvchi bilimini nazorat qilish hamda baholash o‘qituvchidan yuksak mahorat va tezkorlik talab qiladi.
Bu borada o‘qituvchi darslarda foydalanishi mumkin bo‘lgan ayrim pedagogik vositalar: ta’kidlovchi savollar bunda o‘quvchining bergan savoliga qarab, uning fikrlash darajasini aniqlash mumkin. O‘qituvchi alternativ, o‘quvchini faollikka chorlovchi savollar orqali sinfda ijodkorlik, izlanuvchanlik, qiyoslash, o‘xshashlik va farqini topish singari xususiyatlarni rivojlantiruvchi muhitni yaratadi. Savollar berish bilan birgalikda o‘quvchilarda, fikrlashga majbur qiluvchi savollar tuzish qobiliyatini ham shakllantirib boradi. Interfaol metod va usullarni sanab o‘tamiz: aqliy hujum, klasterlar, mustaqil xat, Venn diagrammasi, harakatli ma’ruza, o‘zaro ta’lim, muallifga savollar, «bilaman, bilishni istayman, bilib oldim» (BBB), insert, bahs-munozara, sinkveyn, qadriyatlar tizimi, debat, hamkorlikda izlanish, argumentlangan esse va boshqalar.
Bu usullar asosan basqichlarga ajratilgan dars jarayonida qo‘llaniladi (chaqiruv, anglash, fiklash) va har birida o‘qituvchi o‘quvchilarga tegishli topshiriqlar beradi. Bu metodlar va usullar o‘quvchida kommunikativ qobiliyatning o‘sishiga, o‘quvchilar orasida hissiy aloqa o‘rnatilishiga, muammoli vaziyatlar yechimiga, guruhda ishlashni, o‘zgalarning fikrini tinglay olishni va o‘z fikrini mustaqil bayon etishni o‘rgatibgina qolmasdan, unda o‘ziga ishonch, bilimiga tayana olish, qiziqishlarining kuchayishiga, keng fikrlashga olib keladi. O‘quvchilarni ma’naviy barkamol, aqliy salohiyati yuqori, mustaqil va erkin fikrlovchi, ijodkor bo‘lib shakllanishida pedagogik innovatsiyalarni qo‘llash, integrativ jarayonga asoslanish, interfaol metodlardan foydalanish kamlik qiladi. O‘quvchi shaxsining ichki olamini hisobga olish kerak bo‘ladi. YA’ni uning shaxsiy fikri bilan hisoblashish, undagi qobiliyatlarni payqash, uning so‘z boyligini oshib borishiga ijobiy ta’sir ko‘rsata olish zarur. Xo‘sh, buning uchun nima qilish kerak degan savol o‘z-o‘zidan tug‘ilishi muqarrar. Quyidagi qoidalar darslarni samarali tashkil etish uchun muhim omil bo‘lishi mumkin:

dars qoldirmaslik va kech qolmaslik;

aniq maqsad qo‘yish va unga erishish;

vaqtdan unumli foydalanish;

fikrni bo‘lmaslik;

eshita olish, savol berish madaniyatiga rioya qilish;

o‘zgalar fikrini hurmat qilish;

o‘zaro hurmat;

ma’suliyatli bo‘lish;

faollik, ijodkorlik va bunyodkorlik;

kayfiyatni mo‘tadil saqlash;

tashkilotchi va tashabbuskor bo‘lish;

fikrini qisqa, aniq va ravon ifoda etish;

o‘zaro hurmat, hayrixohlik, xamdardlik, yordam ko‘rsatish.

Bu qoidalar shaxsni yuqori ma’naviyatli, keng fikrlovchi, ijodkor, bulib shakllanishiga yordam beradi, shuningdek o‘zgalarni fikrini hurmat qilishga o‘rgatadi. O‘quvchilar dars jarayonida shu qoidalarga amal qila olishsa o‘z fikrlarini, g‘oyalarini aytishdan cho‘chishmasa, serg‘ayrat, shijoatli, qalb tuyg‘ulari ilmda beorom bo‘lsa, o‘zgalarni fikrini hurmat qila olishsa darslar o‘z samarasini berishi aniq.
Hozirgi davr talabidan kelib chiqqan holda o‘quvchilarni o‘z-o‘zini tarbiyalaydigan, o‘zi mustaqil izlanib, bilimlarni egallaydigan darajaga olib chiqish asosiy vazifa hisoblanadi.
!Ma’lumotlar rus tilida:
Новые педагогические технологии, инновации, новые педагогико-психологические концепции, овладение и применение учителем интерактивных методов, которые в последние годы стремительно входят в систему школьного образования, коренным образом меняют содержание образования. измененный.

Современный учитель должен понимать, что он должен быть «режиссером», а не «актером» на уроке. Ему предстоит организовать творческие взгляды своих учеников на науку, сформировать у них качества любознательности и, конечно же, организовать урок с использованием новых педагогических технологий. Для этого он должен быть знаком с несколькими новыми методами обучения.
Интерактивные методы направлены на достижение высоких результатов за короткий промежуток времени, не затрачивая при этом чрезмерных умственных и физических усилий. Донесение до учащегося определенных теоретических знаний в ходе урока, формирование навыков и умений в определенных видах деятельности, формирование духовных качеств, контроль и оценка знаний учащегося требует от преподавателя высокой степени мастерства и ловкости.
Вот некоторые педагогические инструменты, которые учитель может использовать в классе: Выделяющие вопросы можно использовать для определения уровня мышления учащегося на основе вопроса, который он или она задает. Учитель создает в классе среду, которая развивает такие качества, как творчество, любопытство, сравнение, сходство и различение, посредством альтернативных, увлекательных вопросов, которые вовлекают ученика. Помимо задавания вопросов, это также развивает у учащихся способность задавать наводящие на размышления вопросы. Перечислим интерактивные методы и приемы: мозговой штурм, кластеры, самостоятельное письмо, диаграмма Венна, движущаяся речь, взаимное обучение, вопросы к автору, «я знаю, я хочу знать, я узнал» (ВВВ), вставка, дебаты, воронка, система ценностей, дебаты, совместные исследования, аргументированное эссе и многое другое.
Эти методы в основном используются в процессе урока, который делится на этапы (вызов, осмысление, обдумывание), и на каждом из них учитель дает учащимся соответствующие задания. Эти методы и приемы учат не только развитию у студента коммуникативных навыков, установлению эмоционального общения между студентами, решению проблемных ситуаций, работе в группах, прислушиванию к мнению других и самостоятельному высказыванию своего мнения, но и уверенности в себе. , опора на знания, повышенный интерес, широкое мышление. Использование педагогических инноваций, основанных на интегративном процессе, использование интерактивных методов недостаточны для формирования учащихся как духовно зрелых, интеллектуально одаренных, самостоятельных и свободомыслящих, творческих. Необходимо учитывать внутренний мир школьника. Необходимо учитывать личное мнение Ю.А., замечать его способности, иметь возможность положительно влиять на его словарный запас. Ну и неизбежно возникает вопрос, что с этим делать. Важными факторами эффективной организации уроков могут быть следующие правила:

не пропускать занятия и не опаздывать;

постановка и достижение четкой цели;

эффективное использование времени;

отсутствие мнения;

слушать, следуя культуре задавать вопросы;

уважение к мнению других;

взаимоуважение;

будь ответственным;

активность, творчество и изобретательность;

поддерживать хорошее настроение;

быть организатором и предпринимателем;

выражать свое мнение кратко, ясно и бегло;

взаимное уважение, доброта, сострадание, помощь.

Эти правила помогают человеку стать высокодуховным, открытым, творческим, учат уважать мнение других. Если учащиеся смогут соблюдать эти правила на уроках, если они не будут бояться высказывать свои мысли и идеи, если они будут энергичными, смелыми, эмоционально неугомонными в науке, если они смогут уважать чужое мнение, уроки будут уникальными. ясно, что это принесет плоды.
Основная задача – вывести учащихся на уровень самообразования, самостоятельного исследования и получения знаний с учетом современных требований.
[/spoiler]

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 5
 1. NODIRBEK

  :idea: ;-)

 2. guli

  :idea:

 3. Аноним

  ;-) :| :twisted: :!: :!: :?: :?: :?: :???: :???: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :idea:

 4. Аноним

  :idea: :idea: :idea: :oops: :oops:

 5. Аноним

  :smile: :smile:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: