O‘quvchilar bilan kichik guruhlarda ishlash uchun tavsiyalar

Yangicha dars usuli

O‘quvchilar kichik guruhlarda ishlaganda, darsda faol ishtirok etish huquqiga, boshlovchi rolida bo‘lishga, bir -biridan o‘rganishga va turli nuqtai nazarlarni qadrlash imkoniga ega bo‘ladi.
Quyida professor B. Haydarovning o‘quvchilar bilan kichik guruhlardaishlash usuli haqidagi tavsiyalarini havola etmoqdamiz.
Qo‘llash bosqichlari va ular bo‘yicha tavsiyalar:

1. Faoliyat yo‘nalishi aniqlanadi. Muammodan bir-biriga bog‘liq bo‘lgan masalalar belgilanadi.

2. Kerakli asos yaratiladi. O‘quvchilar mazkur muammo haqida tushunchaga ega bo‘lishlari kerak.

3. Guruhlar belgilanadi. O‘quvchilar guruhlarga 5-8 kishidan bo‘linishlari kerak.

4. Aniq ko‘rsatmalar beriladi.

5. Qo‘llab -quwatlab va yo‘naltirib turiladi.

6. Muhokama qilinadi.

Ta’limning kichik guruhlarda ishlash usuli «ta’lim beruvchi -ta’lim oluvchi» dialogidan voz kechishni va «ta’lim beruvchi — guruh — ta’lim oluvchi» ko‘rinishidagi uch tomonlama o‘zaro munosabatga o‘tishni nazarda tutadi. O‘quv guruhi, tarkibi bo‘yicha harakatchan kichik guruhlarga bo‘linadi va ularning har -biri o‘zicha o‘quv materialini o‘zlashtiradi. Tajriba shuni ko‘rsatadiki, shu tufayli siz bilan ta’lim oluvchilar o‘rtasida ancha mustahkam kontakt o‘rnatiladi, shaxsiy va bir vaqtning o‘zida ta’lim jarayonida jamoaviy ruhiy holat kuchayadi.
Ta’lim oluvchilarning hamkorlikdagi harakati tashkillashadi, bu esa, o‘quv — bilish jarayonini faollashtirishga, ularda empatiyani, kommunikativlikni shakllantirishga ko‘maklashadi:

  • vazifani hamkorlikda bajarish jarayonida, ta’lim oluvchilarda, o‘rtoglari tomonidan bildirilgan fikrlarni muhokama qilishga motivatsiya paydo bo‘ladi;berilgan ishni ohiriga yetkazishga intilishda bir -birini qo‘llab — quwatlashni;

    individual farqning mavjudligiga qaramasdan hamkorlik qilishni;

    ma’lum bir vazifani bajarish uchun tuzilgan jamoada yoki kichik guruhda mahsuldor ishlashni;

    o‘zini va guruhni mehnati natijalari uchun ma’suliyatli bo‘lishga;

Guruhlarda ishlash qoidalari qanaqa?
Ta’lim oluvchilarni guruhlarda ishlashga o‘rgatish o‘ta muhimdir. Awalambor Ta’lim oluvchilar, guruh a’zolarining majburiyatlarini bilishlari va bajarishlar zarur.

har bir a’zo o‘rtoqlarini fikrini eshitishi lozim;

har bir a’zo ishda faol qatnshishi va hamkorlikda ishlashdan bo‘yin tortmasligi kerak;

har bir a’zo, zarurati bo‘lganda yordam so‘rashi kerak;

har bir a’zo, undan yordam so‘rashganda, boshqalarga o‘z yordamini berishi kerak;

har bir a’zo guruh ishining natijalarini baholashda ishtirok etishi kerak;

har bir a’zo o‘zining roli yaxshi tushunishi va bajarishi kerak;

har a’zo konkret vazifani bajarishda, o‘zining konkret vazifasini bilishi kerak;

Guruhlarda ishni qanday o‘tkazish kerak?
O‘quv jarayonining texnologik xaritasi bilan, ta’limning guruhli shaklidai foydalangan holda tanishib chiqing. Bu, ta’limning ushbu tashkiliy shaklin amalga oshirish jarayonini yorqin ko‘z oldingizga keltirish imkoniyatini beradi.
!Ma’lumotlar rus tilida:
Когда учащиеся работают в малых группах, они имеют право активно участвовать в уроке, брать на себя ведущую роль, учиться друг у друга и ценить разные точки зрения.
Ниже представлены рекомендации профессора Б. Хайдарова по работе со студентами в малых группах.
Этапы применения и рекомендации по ним:

1. Определяется направление деятельности. Из проблемы выявляются взаимосвязанные вопросы.

2. Создается необходимый каркас. Учащиеся должны иметь представление об этой проблеме.

3. Группы отмечены. Студенты должны быть разделены на группы по 5-8 человек.

4. Даются четкие инструкции.

5. Поддерживается и направляется.

6. Обсуждается.

Методика работы в малых группах предполагает отказ от диалога «учитель-ученик» и переход к трехстороннему взаимодействию в форме «учитель-группа-учащийся». Учебная группа делится на активные в своем составе подгруппы, каждая из которых разрабатывает свой учебный материал. Опыт показывает, что в результате между вами и обучающимися устанавливается гораздо более крепкий контакт, повышается индивидуальный и одновременно коллективный настрой процесса обучения.
Организуется совместное движение обучающихся, что способствует активизации процесса обучения, формированию у них эмпатии, общения:

в процессе совместного выполнения задания у обучающихся возникает мотивация к обсуждению идей, высказанных сверстниками;

поддерживать друг друга в выполнении поставленной задачи;

сотрудничество, несмотря на индивидуальные различия;

продуктивная работа в команде или небольшой группе, сформированной для выполнения конкретной задачи;

нести ответственность за результаты собственной и групповой работы;

Каковы правила работы в группах?
Важно научить учащихся работать в группах. Учащиеся Аваламбора должны знать и выполнять обязанности членов группы.

каждый член должен слушать своих сверстников;

каждый член должен быть активно вовлечен в работу и не отказываться от совместной работы;

каждый член должен обращаться за помощью, когда это необходимо;

каждый член должен помогать другим, когда его об этом просят;

каждый член должен быть вовлечен в оценку результатов групповой работы;

каждый член должен понимать и выполнять свою роль;

каждый член должен знать свою конкретную роль в выполнении конкретной задачи;

Как работать в группах?
Ознакомиться с технологической картой учебного процесса, используя групповую форму обучения. Это дает яркое представление о процессе реализации данной организационной формы обучения.
[/spoiler]

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: