Darslarni samarali tashkil etishda foydalanadigan o‘yinlar

Darslarni samarali tashkil etishda foydalaniladigan o‘yinlar

O‘z fanini sevuvchi o‘qituvchilar darsni tashkil etishda o‘quvchilar qiziqishini oshirish va darslarni jonlantirish uchun turli metod va o‘yinlardan foydalanadi. O‘yin asosida olib borilgan mavzular esa xotirada uzoq muddat saqlanib qoladi. Qolaversa, o‘quvchilar ham noodatiy darslarni yaxshi ko‘radilar.

Quyida sizlarga foydalanilishi mumkin bo‘lgan ana shunday o‘yinlardan ayrimlarini izohlab beraman. Uni siz kenggaytirishingiz, o‘z ijodkorligingiz bilan yondoshib boyitishingiz mumkin.

1 “Baliq ovi” o‘yini.

Doskaning bir tomoniga dengiz rasmi, ikkinchi tomoniga akvarium rasmi tushiriladi. Dengizda baliqlar bo‘ladi. O‘quvchi dengizdagi baliqlardan birini tutib uni orqa qismidagi savollarga javob beradi. Javob to‘g‘ri bo‘lsa baliqni akvariumga, noto‘g‘ri bo‘lsadengizga qo‘yib yuboradi.

2 “Raketa” o‘yini.

Doskaga raketa rasmi chiziladi, yoki, uchta raketa yasab savollar yozilgan kartochkalar ilinadi. Raketa o‘zga sayyoraga uchish uchun yuklardan xoli bo‘lishi kerak. O‘quvchilar uch guruhga bo‘linadi. Qaysi guruh a’zolari savollarga to‘g‘ri javob bersa kartochkalar olib tashlanadi. To‘g‘ri javob berilmagan kartochka raketada qoladi va u ucha olmaydi. Yangi mavzuni tushuntirish paytida raketa yetib brogan sayyoradan kelgan ma’lumotlar sifatida mavzu tushuntirilsa qiziqarliroq bo‘ladi.

3 “To‘g‘ri-noto‘g‘ri” o‘yini.

O‘qituvchilar savollarni an’anaviylikdan qochgan holda berishlari ham mumkin. Berilgan savolga o‘quvchi faqat to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri deb javob beradi. O‘zbek tiliga davlat tili maqomi 1989- yil 21- oktabrda berilgan – to‘g‘ri.

4 “Xotira mashqi” o‘yini.

Hozirjavoblik va zukkolikni oshirish maqsadida, ayniqsa birinchi tanishuv darsida qo‘llash mumkin bo‘lgan o‘yin. O‘quvchi o‘z ismini aytadi va shu ism bilan boshlanuvchi biror adib nomini aytadi. Adham – Alisher Navoiy, Bahodir – Zahiriddin Muhammad Bobur, Gavhar – Gulxaniy kabi.

5 “Bo‘g‘in” o‘yini.

O‘quvchilarning tezkor fikrlashlari, so‘z boyligini aniqlash maqsadida o‘tkaziladi. Bunda birinchi aytilgan so‘zning oxirgi bo‘g‘imi keyingi so‘zning birinchi bo‘g‘imiga to‘g‘ri kelishi kerak bo‘ladi. Maktab – tabrik, rassom – somsa va hokazo.

6 “Mo‘jizalar maydonchasi” o‘yini.

O‘quvchilarning o‘rniga qarab uch guruhga ajratib olinadi. Har bir guruhga alohida o‘tilgan mavzu yuzasidan savol beriladi. Har bir guruhdan savolga birinchi bo‘lib javob bergan uch o‘quvchini doskaga taklif qilinadi. O‘qituvchi doskaga o‘tilgan mavzuga aloqador atamaning harflariga teng katakchalar chizadi. Birinchi chiqqan o‘quvchi o‘zi istagan katakchaning harfini ochadi. Agar birinchi ochilgan katakchadayoq qaysidir o‘quvchida javob tayyor bo‘lsa javobni aytishi, yoki keyingi o‘quvchi boshqa bir katakchani ochib davom ettirishi mumkin. Harflarni ochishda o‘quvchilarga savol berilmaydi, o‘quvchi navbat bilan o‘zi istagan katakchani ochishni so‘raydi. Atama topilgunga qadar o‘yin davom ettiriladi.

7 “Maqol” o‘yini

O‘quvchilarni rag‘batlantirish va maqollarni bilish darajasini aniqlash maqsadida o‘tkaziladi. O‘qituvchi o‘yin shartini aytmagan holda talabgor o‘quvchilarni doskaga taklif etadi. O‘quvchilar istaganicha doskaga chiqishi mumkin. O‘qituvchi birinchi o‘quvchiga bejirim karopka beradi, o‘quvchi maqol aytib uni sherigiga uzatadi. Karopkani olgan o‘quvchi maqol aytib yana keyingi sherigiga tutqazadi. Maqol aytolmagan yoki aytilgan maqolni takrorlagan o‘quvchi o‘rniga o‘tiradi. O‘yin bitta o‘quvchi qolgunicha davom ettiriladi. Oxirgi qolgan o‘quvchi g‘olib bo‘lish uchun maqol aytadi va karopkani ochib ichidagi o‘qituvchi tayyorlagan sovg‘aga ega chiqadi.

8 “So‘zdan so‘z yasash” o‘yini.

Bu o‘yin o‘quvchilarni so‘z boyligini oshirishga, qayta xotirlashga va mantiqan fikrlashni kengaytirishga undaydi. Yozuv taxtasiga o‘qituvchi tomonidan bir so‘z yozib qo‘yiladi. Shundan so‘ng o‘qituvchi ma’lum vaqt davomida ana shu so‘z harflaridan foydalangan holda boshqa so‘z yasashlarini aytadi. Belgilangan vaqtda qaysi o‘quvchi ko‘proq so‘z yoza olgan bo‘lsa shu o‘quvchi g‘oliblikni qo‘lga kiritadi. Zanjir – zar, zira, arz, ariza, jar, ranj,

9 “Ustunchalar” o‘yini.

Yaqin o‘tgan mavzularni qayta xotirlash va mustahkamlash, chaqqonlik va tez fikrlay olish qobiliyatlarini o‘stirish uchun ayni qo‘l keluvchi o‘yindir. O‘quvchilar daftar varog‘ini istagingizga qarab 2, 3, 4 yoki 5 ta ustunchaga bo‘lishadi. Ustunchalar boshiga mavzu nomi yoziladi. Har bir ustunchaga belgilashingizga qarab 5 tadan yoki 7 tadan mavzuga oid atama yozish kerak bo‘ladi. Birinchi bo‘lib bo‘lgan uch o‘quvchini yozuv taxtasiga taklif qilasiz. Ular barchasini to‘g‘ri va bexato bajarishgan bo‘lsa qo‘shimcha baho bilan siylashingiz mumkin.Sifat

10 “Kim g‘olib?” o‘yini.

Ushbu o‘yin o‘quvchilarni o‘tilgan mavzu yuzasidan olgan bilimlarini yanada mustahkamlashga undaydi. Asosiysi, o‘quvchilar ham g‘oliblik uchun, ham ko‘proq bilim olish uchun kurashadilar. O‘quvchilarni ikki guruhga bo‘lasiz va nomlaysiz. Ularga o‘tilgan mavzu yuzasidan ketma-ket ma’lumot aytishlarini aytasiz va tayyorgarlik ko‘rishlari uchun ma’lum vaqt ajratasiz. Qaysi guruh a’zolari mavzu yuzasidan ko‘proq va mazmunli ma’lumotlar aytgan bo‘lsa g‘oluib deb e’lon qilasiz.Ot Va hokazo.


Учителя, которые любят свой предмет, используют различные методы и игры для организации урока, чтобы стимулировать интерес учащихся и оживить урок. Игровая тематика запомнится надолго. Кроме того, ученики любят необычные уроки.

Вот некоторые из тех игр, которые можно использовать. Вы можете расширить его и обогатить своим творчеством.

1 Рыбалка.

На одной стороне доски нарисовано изображение моря, а на другой – изображение аквариума. В море есть рыба. Ученик ловит одну из рыб в море и отвечает на вопросы на обороте. При правильном ответе рыбка будет выпущена в аквариум, а при неправильном – выпущена в аквариум.

2 Ракетная игра.

На доске рисуется изображение ракеты или изготавливаются карточки с вопросами по трем ракетам. Ракета должна быть разгружена, чтобы лететь на другую планету. Студенты делятся на три группы. Карточки будут удалены, если кто-либо из участников группы правильно ответит на вопросы. Карта, на которую не ответили правильно, останется на ракете, и она не сможет летать. При объяснении новой темы интереснее будет объяснить тему как информацию с планеты, на которую приземлилась ракета.

3 Игра «Правильно-неправильно».

Учителя также могут задавать вопросы таким образом, чтобы избежать традиции. Студент отвечает на вопрос только правильно или неправильно. Узбекский язык получил статус государственного 21 октября 1989 года — это правильно.

4 Упражнение на память.

Игра, которую можно использовать для повышения быстроты реакции и смекалки, особенно на первом вводном занятии. Студент называет свое имя и имя писателя, которое начинается с этого имени. Адхам — Алишер Навои, Баходир — Захириддин Мухаммад Бабур, Гавхар — Гюльхани.

5 Совместная игра.

Быстрое мышление учащихся используется для определения словарного запаса. При этом последний слог первого слова должен соответствовать первому слогу следующего слова. Школа — поздравление, художник — сомса и так далее.

6 Детская площадка чудес.

Учащиеся делятся на три группы в зависимости от занимаемого ими места. Каждой группе будет задан вопрос по определенной теме. К доске приглашаются первые три ученика из каждой группы, ответившие на вопрос. Учитель рисует на доске клетки, равные буквам термина, относящегося к теме. Первый вышедший ученик открывает букву нужной ячейки. Если у одного учащегося есть готовый ответ в первой ячейке, он может сказать ответ, или следующий учащийся может открыть другую ячейку и продолжить. Учащимся не предлагается открывать буквы, их просят открыть выбранную ими ячейку. Игра продолжается до тех пор, пока не будет найден термин.

7. Игра в пословицы

Проводится с целью мотивации учащихся и определения их уровня знания пословиц. Учитель приглашает учеников к доске, не сообщая им условия игры. Студенты могут выходить к доске сколько угодно. Учитель дает первому ученику красивую карточку, а ученик читает пословицу и передает ее своему партнеру. Ученик, получивший карточку, произносит пословицу и передает ее следующему партнеру. Ученик, который не произносит пословицу или не повторяет пословицу, занимает его место. Игра продолжается до тех пор, пока не останется только один ученик. Последний оставшийся ученик произносит пословицу, чтобы выиграть, и открывает коробку с подарком, приготовленным учителем внутри.

8 Игра «Слово за словом».

Эта игра побуждает учащихся увеличивать словарный запас, запоминать и расширять логическое мышление. Учитель записывает слово на доске. Затем учитель предлагает им составить другое слово, используя те же буквы в течение определенного периода времени. Выигрывает ученик, написавший наибольшее количество слов за отведенное время. Занджир — зар, зира, арз, ариза, джар, рандж,

Игра «9 столбцов».

Это игра, которую можно использовать, чтобы вспомнить и закрепить недавние темы, а также развить ловкость и навыки быстрого мышления. Учащиеся делят лист тетради на 2, 3, 4 или 5 столбцов, в зависимости от ваших предпочтений. Название темы пишется в начале столбцов. Вам нужно будет написать 5 или 7 тематических терминов в каждом столбце, в зависимости от того, что вы отмечаете. Вы приглашаете первых трех учеников к доске. Если они все сделали правильно и неправильно, вы можете вознаградить их дополнительной оценкой.

10 «Кто победит?» игра.

Эта игра побуждает учащихся закрепить свои знания по теме. Самое главное, студенты борются и за победу, и за новые знания. Разделите учащихся на две группы и назовите их. Вы просите их провести для вас серию брифингов по теме, и они знают, как подготовиться

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 37
 1. Jahongir

  Yuqori sinflar uchun ham qoʻshib qoʻyinglar

  1. Baxtiyor Roziq (автор)

   mana bu sahifada 50 dan ortiq metodlar joylaganmiz, ular bilan ham tanishib ko‘ring.

   1. Дилобар

    Информатика фанидан уйинлар методлар керак эди илтимос агар булса

   2. Аноним

    zo‘r rahmat!!!!!!!!!!! :idea: :idea: :idea:
    fizika fani uchun ham kerak edi….

   3. Temurova zilola

    Menga boshlangich sinflarga oid metodik tavsiya k.k iloji bolsa.

   4. Машарипова Зубайдахон

    Она тили ва адабиет дарсига мос методлар ва дарс ишланмалар керак эди 5-синфдан 11-синфгача

   5. Xudoyberdiyev Nuriddin

    Zoʻr shunday metodlar orqali dars oʻtilsa oʻqimaydigan oʻquvchilar ham qiziqadi

   6. Sohiba

    Óyinlar

   7. Аноним

    ;-) :yig’lab:

 2. Аноним

  zo‘r rahmat!!!!!!!!!!!

 3. Аноним

  Talaba uquvchilar uchun ham dars utish metodikasini tashlab beringlar iltimos

 4. nigina

  man izlagan narsa yo‘de

 5. Аноним

  :x

 6. Ne’matova

  Ajoyib :smile:

  1. sa

   :smile:

 7. Mirsanginova muxlisa Jorabekovna

  Menga bu óyinlar maqul :idea: ;-)

 8. SHavkatova Sabrina

  menga bu o‘yinlar yoqdi bu o‘yinlar bilan darslar juda zo‘r o‘tdi

 9. Hulkar Avazova

  Juda ham ajoyib :idea:

 10. Fotima

  Qoyil ofarin ishlarizga rivoj tilab qolaman

 11. dildora

  yaxshi

 12. Guli

  Sizlarga katta rahmat :idea: :idea: :idea: :idea:

 13. Gulirano

  Assalomu aleykum huquq fanidan ham qiziqiqarli metodlardan bolsa tashlangla

 14. Dilshoda

  Menga biologiya fanidan qiziqarli oyinlar kk agar bolsa tashlanglar oldindan rahmat

 15. Аноним

  Blading yahshi

 16. Аноним

  :idea: :idea:

 17. Аноним

  Juda ham ajoyib oyinlar

 18. Rayhona

  :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: rasa zoʻr rahmat

 19. Marg‘uba

  Ajoyib

 20. Sevinch Fayziyeva

  Zur manga yoqdi ;-)

 21. Dilnavoz

  juda zòr ekan

 22. Аноним

  Yordamchi maktablar uchun ham metodika va õyinlardan yozilar

 23. Aaaa

  Salom menga musiqa fanida qiziqarli mashg‘ulotlar kerak

 24. Nusratillo
 25. Bonamur

  Salom menga Adabiyot 5 sinf uchun kerak edi

 26. shohjaxon

  :cool: :cool: :cool: :cool: :twisted: ;-) :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:

 27. Аноним

  :idea:

 28. Аноним

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: