Iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash masalasiga doir mulohazalar

Iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash masalasiga doir mulohazalar

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, Yuklab olish.

Maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarida iqtidorli o‘quvchilarning ijodini rivojlantirish bo‘yicha fikr va mulohazalar berilgan. Shuningdek, muallif iqtidorli o‘quvchilar bo‘limi yoki maktab “Kichik akademiyasi”ni tashkil etish bo‘yicha tavsiyalarni berib o‘tgan.

Tarixan juda qisqa, ammo mazmunan asrlarga teng bu yillar davomida Vata[1]nimizda sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning ijodiy va in[1]tellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarish, mamlakatimiz yoshlarini zamon talablariga to‘liq javob beradigan, har tomonlama rivojlangan shaxslar etib voyaga yet[1]kazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlarni yaratish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta’lim, fan va madaniyat masalalari bo‘yicha “Ma’rifiy, ilmiy va madaniy mazmundagi materiallarni olib kirish” to‘g‘risidagi bitimi dunyo miqyosida o‘quvchilarni o‘qitish sifatiga nisbatan teng sharoit[1]lar yaratish, ta’lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish dolzarb vazifa qilib qo‘yilmoqda.

Mamlakatimizning istiqlol yo‘lidagi birinchi qadamlaridanoq buyuk ma’naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta’lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, zamon talablari bilan uyg‘unlashtirish asosida jahon ando[1]zalari va ko‘nikmalari darajasiga chiqarishga katta ahamiyat berib kelinmoqda. Ta’lim[1]tarbiya tizimining bugungi kundagi asosiy vazifasi o‘sib kelayotgan yoshlarni vatan[1]parvar, zamonaviy bilim, ko‘nikma va malakalarini o‘zlashtirgan hamda jamiyatda munosib o‘rnini egallashga qodir bo‘lgan, komillikka intiladigan barkamol avlodni voyaga yetkazishdir.

Respublikamiz ta’lim muassasaslarida o‘quvchi-yoshlarning erkin, mustaqil fikr[1]lash, atrofdagi voqelikka ongli munosabatda bo‘lish, daxldorlik va ijtimoiy faollik kabi sifatlarini rivojlantirish har tomonlama rivojlangan shaxsni kamol toptirishning moddiy[1]texnik bazasi yaratildi. “Insondagi komillik, eng avvalo, uning fikr, tafakkur va amaliy faoliyat erkinligini anglashidadir”.

Bugungi kunda ilm-fan, texnika va ishlab chiqarish sohalarining tez sur’atda jadal[1]lik bilan rivojlanishi barcha ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya sifatini mazmunan yan[1]gi bosqichga ko‘tarishni talab etmoqda. Bu esa yoshlar bilan olib borilayotgan ishlar ta’sirchanligini oshishiga xizmat qiladi. O‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazish muammolariga mas’uliyat bilan yondashish iqti[1]dorli bolalar orqali komil insonni tarbiyalab, voyaga yetkazish bugungi kun talabiga aylanmoqda.

Jamiyatning umumiy rivojiga insoniyat sivilizatsiyasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatuvchi komillik mezoni insonni, shaxsni barkamol qilish orqali jamiyatni baxtli saodatli qilish[1]dan iborat bo‘lib kelgan.

Barkamol avlodni tarbiyalash bugungi kun o‘qituvchilarning oldiga juda katta mas’uliyatli vazifalarni yuklaydi. Ta’lim muassasalarida yoshlarga ta’lim-tarbiya be[1]rishda eng avvalo, iqtidorli bolalarga e’tiborimizni qaratishimiz kerak. Chunki ular o‘quvchilarga namuna shuningdek, tengdoshlarini o‘z ortidan ergashtira oladigan yoshlar vakili hisoblanadi.

Shu o‘rinda “iqtidor sohiblari kimlar?” degan savol paydo bo‘ladi. “Iqtidor” arabcha: “qodir bo‘lmoq”, “qila olmoq” shaxsning ijodiy xususiyati va aqliy faoliyatini anglatadi[1]gan tushuncha.

Iqtidorli yoshlar O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti[1]ning hamda uning jahon hamjamiyatida munosib o‘rin egallashini ta’minlovchi muhim omil va millat ziynati hisoblanadi. Shunday ekan, iqtidorli yoshlarni barvaqt aniqlash va ularning qobiliyatini ro‘yobga chiqarishda ta’lim muassasalarining o‘rni beqiyosdir.

Iqtidorli yoshlar maqsadga intilish, qat’iyatlilik va mehnatsevarlik kabi fazilatlari, hamda ijodiy faoliyati bilan shug‘ulanish istagi bilan ajralib turadi.

Iqtidorli o‘quvchilarni izlash, aniqlash va tayyorlashning asosiy maqsadi bu respublikamizning ilmiy va ijodiy salohiyatini rivojlantiruvchi intelektual salohiyati bor yoshlarni tayyorlash, yordam berish, iste’dod sohiblariga bilimning tegishli sohalari va fanning aniq yo‘nalishlari bo‘yicha o‘z tabiiy qobiliyatlarini namoyon etish va rivoj[1]lantirish ulardagi noyob iste’dodini ro‘yobga chiqarish uchun imkoniyatlar yaratishdir.

Ta’lim muassasalarida iqtidorli o‘quvchilar maxsus psixologik va pedagogik test o‘tkazish orqali aniqlanadi. Bunday o‘quvchilarni maqsadli tayyorlashda ta’lim muas[1]sasalari quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

– iqtidorli o‘quvchilarni intellektual salohiyatini chuqur bilim olishga va qobiliyatla[1]rini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratish;

– malakali o‘qituvchilarni iqtidorli o‘quvchilar bilan individual (yakka tartibda) ish[1]lashga jalb etish;

– ilm-fan taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha ilmiy jamiyat ishlariga iqti[1]dorli o‘quvchilarni qamrab olish;

– iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashda maktab banki va monitoringini shakllantirish;

– maxsus o‘quv dasturlari va progressiv (taraqqiy etgan) pedagogik texnologi[1]yalarini ishlab chiqish;

– oliy o‘quv yurtlari, o‘rta-maxsus kasb-hunar ta’limi va litsey talablariga javob beruvchi malakali, har tomonlama kamol topgan kadrlar bilan hamkorlik qilish.

Maktabda bilmli o‘quvchilarni izlash, o‘qishning dastlabki kunlaridan kasbga yo‘naltirish ishlarini olib borish jarayonida amalga oshiriladi. Iqtidorli o‘quvchilarning boshlang‘ich bilimlarini hisobga olgan holda, psixologik va pedagogik testlar o‘tkazish orqali qobiliyatini rivojlanganlik darajasiga qarab aniqlanadi.

Aniqlangan iqtidorli o‘quvchilarni maqsadli tayyorlash quyidagi o‘quv-ijodiy, tarbi[1]yaviy masalalar va yo‘nalishlardan iborat:

– kengaytirilgan o‘quv rejasi bo‘yicha o‘qish va qo‘shimcha malakaga ega bo‘lish (tanlangan yo‘nalish bo‘yicha);

– maqsadli dastur bo‘yicha yakka tartibda (individual) o‘qitish;

– chuqurlashtirilgan dastur bo‘yicha o‘qitish (fundamental fanlar, umumkasbiy fanlar);

– oliy o‘quv yurtlari, o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi va litsey talablariga asoslan[1]gan holda maktabda iqtidorli o‘quvchilarning kasbiy, o‘quv-ijodiy va tarbiyaviy tayyor[1]garligining qo‘shimcha yo‘nalishini va ta’lim xizmatlarini joriy etish.

Iqtidorli o‘quvchini maqsadli tayyorlash dasturlarida quyidagi omillar nazarda tu[1]tiladi:

– fanlarni yuqori darajada o‘zlashtirish;

– kompyuter bilimdonligi hamda dasturlashtirish;

– chet tillaridan birini puxta egallash;

– ilmiy-ijodiy ishlarni bajarish jarayonida mustaqil fikrlash, yangi fikr va mulohaza[1]larni bildirish;

– soha bo‘yicha mustaqil bilim olishga yo‘naltirish va ilm-fan sohasidagi yangi[1]liklarini tezkorlik bilan egallash xususiyatlarini shakllantirish;

– davlatning ichki va tashqi siyosatini to‘g‘ri tushunadigan va uni qo‘llab-quvvat[1]laydigan, vatanparvar, barkamol inson etib shakllantirish.

Iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashda rahbar o‘qituvchilar tanlash juda muhimdir.

Bu jarayonga o‘quvchilarni maqsadli tayyorlash dasturi bo‘yicha yetarli bilimga ega bo‘lgan o‘qituvchilar jalb etiladi. Bunday qobiliyatli o‘quvchilarga ilmiy rahbar etib ijodiy va uslubiy ishlash tajribasiga ega bo‘lgan o‘quv-uslubiy va ilmiy faoliyati bo‘yicha reytingi yuqori bo‘lgan o‘qituvchilar tayyorlanadi.

Iqtidorli o‘quvchilarning ilmiy rahbarlariga quyidagi vazifalar yuklatiladi:

– iqtidorli o‘quvchilarni maqsadli tayyorlash dasturini tuzish va uni amalga oshi[1]rishga rahbarlik qilish;

– iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash bo‘yicha yetakchi xorijiy davlatlardagi ilg‘or tajribalarni o‘rganish va ularni o‘z faoliyatida qo‘llash;

– yangi pedagogik texnologiyalarni o‘quv jarayoniga tatbiq qilish;

– kompyuter texnologiyasi va video, audio texnikalarini elektron darsliklarni keng qo‘llash;

– maqsadli dasturni muvaffaqiyatli bajarayotgan iqtidorli o‘quvchilarni moddiy va ma’naviy rag‘batlantirish bo‘yicha takliflar kiritish.

Iqtidorli o‘quvchilarni o‘qitishni yakka tartibda tashkil etish, o‘quvchilarni intellek[1]tual salohiyatini va qobiliyatini, imkoniyatlarini bilim olishga yo‘naltirish, o‘quvchilar qo[1]biliyatini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash[1]ning shakl va uslublarini belgilaydi.

Ta’lim muassasalarida iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash bo‘limi yoki “Maktab kichik akademiyasi” tashkil etilishi, unga rahbarlikni maktab jamoasida hurmatga ega, o‘quvchilar bilan uzviy hamkorlikni o‘rnatgan, salohiyati jihatidan yuqori o‘rinda turuv[1]chi direktor o‘rinbosari ma’sul etib tayinlanishi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashni sifatli tashkil etish maqsadida maktabda uslub birlashmalarga quyidagi ish qog‘ozlarini yuritish tavsiya etiladi:

– iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash bo‘yicha yo‘riqnoma;

– iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashnig yillik rejasi va jadvali;

– yillik hisobotlar;

– iqtidorli o‘quvchilarga oid maktab direktori buyruqlari;

– uslub birlashmalar bo‘yicha iqtidorli o‘quvchilar ro‘yxati;

– o‘qituvchilarning iqtidorli o‘quvchilarga bergan tavsiyalari va unga ilova qilgan hujjatlar va fotosuratlar, o‘quvchilarning yaratayotgan ishlari va maketlari;

– konferensiyalar, fan olimpiadalari, “Bilimlar bellashuvi”, tanlov, musobaqalar o‘tkazilishiga oid hujjatlar.

Umumta’lim maktablarida o‘quvchilarni maqsadli tayyorlashning o‘quv-ijodiy va tarbiyaviy dasturi malakali o‘qituvchi tomonidan tanlanadi va uning bajarilish bo‘yicha nazorat muddatlari ko‘rsatilgan, shaxsiy reja va ilmiy ijodiy ishlar rejasi tuziladi hamda birlashma tavsiyasiga binoan direktor buyrug‘i bilan tasdiqlanadi.

Ta’lim muassasalarida iqtidorli o‘quvchilar bo‘limi yoki maktab “Kichik aka[1]demiyasi”ni tashkil etish bo‘yicha vazifalarni quyidagicha belgilash mumkin:

– iqtidorli o‘quvchilarni aniqlashni tashkil etish;

– ta’lim olayotgan iqtidorli o‘quvchilarning intellektual salohiyatini muntazam ra[1]vishda aniqlab berish;

– iqtidorli o‘quvchilarning moyilligiga qarab ularni maqsadli tayyorlashni o‘zgartirish;

– chet tili va kompyuterni mukammal egallash maqsadida mashg‘ulotlarni tashkil etish;

– fundamental ilmiy-tadqiqot ishlariga, ilmiy to‘garaklarga va seminar yig‘ilishlarga jalb qilishni uyushtirish;

– iqtidorli o‘quvchilarni ilmiy maqolalar yozishga o‘rgatish hamda ularning ilmiy ish va ilmiy ishlanmalar tayyorlashiga ko‘maklashish;

– Respublika va xalqaro miqyosda o‘tkaziladigan anjumanlarda ishtirok etilishini ta’minlash;

– ilm va fan arboblari, ishlab chiqarish korxonalari rahbarlari va yirik mutaxassis[1]lar bilan uchrashuvlarini tashkil etish.

– iqtidorli o‘quvchilar uchun ixtisoslashuvi bo‘yicha kasb o‘yinlarini tashkil etish;

– iqtidorli o‘quvchilar o‘rtasida muntazam ravishda kichik tadqiqotlar o‘tkazib tu[1]rish;

– zamonaviy axborot tizimidan foydalanish uchun shart-sharoitlar yaratish;

– ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash.17

Ta’lim muassasalarida iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash bo‘limi, iqtidorli o‘quvchilar bilan samarali ishlashni yo‘lga qo‘yish vazifalarini amalga oshirishda quyidagi boshqa[1]ruv faoliyati olib boriladi:

– uslubiy birlashmalarda iqtidorli o‘quvchilar bilan olib borilayotgan ishlarni tashkil qilish, nazorat qilish va boshqarish;

– o‘quvchilar ilmiy jamiyati maktab “Kichik akademiya” faoliyatini tashkil etish, muvofiqlashtirish, yo‘naltirish va boshqarish;

– o‘zlashtirishda yuqori natijalarga erishgan iste’dodli o‘quvchilarni rag‘batlantirish chora-tadbirlarini ko‘rish – “Eng yaxshi o‘quvchi ilmiy ishi” tanlovini tashkil etish va o‘tkazish;

– iqtidorli o‘quvchi faoliyati bo‘yicha ma’lumotlar bankini yaratish va davriy ra[1]vishda yangilab borish;

– faoliyati bo‘yicha bo‘lim monitoringini olib borish. Iqtidorli o‘quvchilar bilan ish[1]lash orqali ta’lim muassasalari oldiga qo‘ygan vazifalarni, ya’ni yoshlarni mustaqil fi[1]krlashga bo‘sh vaqtlarini tashkil etishga, ularni birorta kasb-hunarni egallashi uchun poydevor yaratish.

Iqtidorli yoshlarni rag‘batlantirish tizimini yanada takomillashtirish ularni faol yaratuvchilik faoliyatiga keng jalb etish bevosita, iqtidorli, ijodkor o‘quvchilarni rag‘batlantirish ishlari mahalla hamkorligida amalga oshirish orqali iqtidorli o‘quvchilar safini kengaytirishga erishiladi.

Bir so‘z bilan aytganda, ta’lim muassasalarida o‘quvchilar shaxsining rivojlani[1]shiga, ularning qiziqishlariga, iqtidorlariga, mustaqil bilim olishlariga va ijodiy mehnat

qilishlariga shart-sharoit yaratish lozim.

Shuning uchun ham “Davlat iste’dodli yoshlarni alohida qo‘llab-quvvatlaydi”.

“Birinchi navbatda iqtidorli, yuksak iste’dod sohiblariga bilimning tegishli sohalari va fanning aniq yo‘nalishlari bo‘yicha o‘z tabiiy qobiliyatlarini namoyon etish va rivojlan[1]tirish, o‘zlaridagi noyob iste’dodni ro‘yobga chiqarish uchun keng imkoniyatlar yarati[1]ladi”.

Ta’lim muassasalarida iqtidorli o‘quvchi-yoshlarni tanlash va ularning iqtidorini ro‘yobga chiqarish quyidagi jarayonlarda amalga oshiriladi:

– uzluksiz ta’lim jarayonida;

– ixtisoslik fanlarini o‘qitish va dars jarayonida;

– sinfdan tashqari ta’lim-tarbiya jarayonlarida, tadbirlarda, olimpiadalarda, “Bilim[1]lar bellashuvi”da, to‘garaklarda, musobaqalarda;

– kompyuter texnikasidan foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish, axborot portal[1]laridan samarali foydalanish jarayonida;

– kasb-hunar kolleji, akademik litsey va oliy o‘quv yurtlari bilan hamkorlik jarayo[1]nida;

– ota-onalar va mahalla hamkorligida;

– iqtidorli o‘quvchilarning ilmiy izlanishlarining samaradorligini oshirish maqsa[1]dida buyuk allomalarimiz tomonidan yaratilgan kashfiyotlarning mazmun-mohiyatini o‘rganish va jahon sivilizatsiyasiga qo‘shgan hissasi bilan tanishish jarayonida;

– iqtidorli, iste’dodli, qobiliyatli o‘quvchi-yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va rag‘bat[1]lantirish jarayonida.

Ta’lim muassasalarida iqtidorli o‘quvchilarning intellektual salohiyatini muntazam ravishda aniqlab borish, iqtidorli o‘quvchilarning moyilligiga qarab ularni maqsadli tay[1]yorlanishini uyushtirish, iqtidorli o‘quvchilarni ilmiy maqolalar yozishga o‘rgatish hamda maktab “Kichik akademiya”sida ularning ilmiy ishlarini va ilmiy tashkiliy ishlanmalarini tayyorlashda ko‘maklashish, iqtidorli o‘quvchilarni ilm va fan arboblari, ishlab chiqarish korxonalarining rahbarlari, yirik mutaxassislar bilan uchrashuvlariga ko‘maklashish, zamonaviy axborot tizimidan foydalanishga shart-sharoitlar yaratish maqsadga mu[1]vofiq bo‘lar edi.

Xulosa qilib shuni alohida ta’kidlash lozimki, iqtidorli yoshlarni barvaqt aniqlash va

ularning iqtidorini ro‘yobga chiqarishda jahon miqyosidagi buyuk kashfiyotlarni jami[1]yatimizning asoslarini, uning negizini tashkil etgan ulug‘ allomalarimiz merosiga tayan[1]gan holda bugungi zamon talablaridan kelib chiqib, xalq farovonligiga xizmat qiladigan buyuk kashfiyotlar yaratish ko‘nikma va malakalarini hosil qilish muhim ahamiyat kasb etdi.

Bilimli iqtidorli bola nafaqat o‘zining balki xalqning, millatning ham kelajagini belgi[1]laydi. Shu bois, yuqori aqliy imkoniyatlarga ega bo‘lgan iqtidorli o‘quvchilarni aniqlash va iqtidorini ro‘yobga chiqarish hamda yoshlar iste’dodini rivojlantirish borasidagi ishlar ko‘lamini kengaytirish pedagoglarni doimo izlanishga, zamon bilan hamnafas bo‘lishga chorlaydi. Shu bilan birga, o‘qitishning izchilligi bola psixologik, fiziologik imkoniyatla[1]rini chuqur o‘rganish, bola bilan individual ishlash tamoyilini yo‘lga solish muhim jihat[1]lardan biridir.

Foydalanilgan adabiyot

Malika ABDULLAYEVA, Toshkent shahar Sergeli tuman 300-DIU maktabining o‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari
IQTIDORLI O‘QUVCHILAR BILAN ISHLASH
MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR
“XALQ TA’LIMI” ilmiy-metodik jurnali. 2019. № 1-son


В статье представлены идеи и отзывы о развитии творческого творчества одаренных учащихся общеобразовательных школ. Также автор дал рекомендации по созданию отделения одаренных учащихся или «Малой академии» школы.
За эти годы, имеющие очень короткую историю, но многовековое содержание, воспитать в нашей стране здоровое и гармонично развитое поколение, реализовать творческий и интеллектуальный потенциал молодежи, в полной мере удовлетворить современные потребности молодежи нашей страны. Проводится большая работа по созданию необходимых условий и возможностей для развития взрослых [1]. Соглашение ООН об импорте образовательных, научных и культурных материалов по вопросам образования, науки и культуры Создание равных условий, внедрение инновационных педагогических технологий в образовательный процесс является актуальной задачей.
С первых шагов на пути к независимости нашей страны важно восстановить и поднять нашу великую духовность, усовершенствовать национальную систему образования, укрепить ее национальную базу, привести ее в соответствие с мировыми стандартами и навыками. оплачивается. Главной задачей системы образования сегодня является воспитание подрастающего поколения в заботливом, современном поколении, овладевшем современными знаниями, навыками и умениями и способном занять достойное место в обществе, стремящемся к совершенству во взрослой жизни.
В образовательных учреждениях республики создана материально-техническая база для развития всесторонне развитой личности, развития таких качеств обучающихся, как свободное, самостоятельное мышление [1], осознанное отношение к действительности, вовлеченность и социальная активность. «Совершенство в человеке заключается, прежде всего, в его понимании свободы мысли, мышления и действия».
Сегодня стремительное развитие науки, техники и производства [1] требует поднятия качества образования во всех учебных заведениях на новый уровень. Это повысит эффективность работы с молодежью. Требованием сегодняшнего дня становится воспитание школьников в духе патриотизма, ответственного подхода к проблемам содержательного досуга [1], воспитания зрелой личности через одаренных детей.
Критерием совершенства, оказывающим положительное влияние на общее развитие общества и человеческой цивилизации, всегда было счастье общества через развитие человека, личности [1].
Воспитание гармонично развитого поколения возлагает сегодня на педагогов большую ответственность. При воспитании молодежи в общеобразовательных учреждениях [1] мы должны в первую очередь ориентироваться на одаренных детей. Потому что они являются образцом для подражания для студентов, а также представителями молодежи, которые могут следовать за своими сверстниками.
«Кто такие таланты?» возникает вопрос. «Талант» по-арабски: «уметь», «уметь» означает творческую натуру человека и его мыслительную активность [1].
Талантливая молодежь является важным фактором обеспечения социально-экономического развития Республики Узбекистан [1] и ее достойного места в мировом сообществе и украшением нации. Поэтому роль образовательных учреждений в выявлении талантливой молодежи на раннем этапе и реализации ее потенциала неоценима.
Талантливых молодых людей отличают такие качества, как целеустремленность, настойчивость и трудолюбие, а также стремление заниматься творческой деятельностью.
Основной целью поиска, выявления и обучения одаренных учащихся является подготовка и оказание помощи молодежи с интеллектуальным потенциалом, развитие научного и творческого потенциала республики, проявление их природных способностей перед талантливыми людьми в соответствующих областях знаний и конкретных областях. науки и развития [1] состоит в том, чтобы создать им возможности для реализации своих уникальных талантов.
В общеобразовательных учреждениях одаренные учащиеся выявляются с помощью специальных психолого-педагогических тестов. При целевой подготовке таких студентов образовательные учреждения [1] решают следующие задачи:
— уделять особое внимание развитию интеллектуального потенциала и глубоких знаний одаренных учащихся [1];
— привлечение квалифицированных педагогов к индивидуальной работе с одаренными учащимися [1];
— вовлечение талантливых студентов в работу научного сообщества по приоритетным направлениям развития науки [1];
— формирование школьного банкинга и контроль в работе с одаренными учащимися;
— разработка специальных учебных программ и прогрессивных (передовых) педагогических технологий [1];
— Сотрудничество с квалифицированными, разносторонними кадрами, отвечающими требованиям высших учебных заведений, среднего специального профессионального образования и лицеев.
Поиск образованных учащихся в школе осуществляется в процессе профориентации с первых дней обучения в школе. С учетом базовых знаний одаренных учащихся определяется их способность по уровню развития посредством психолого-педагогических тестов.
Целевая подготовка выявленных одаренных учащихся состоит из следующих учебно-творческих, воспитательных [1] вопросов и направлений:
— учиться по расширенному учебному плану и получать дополнительные навыки (по выбранному направлению);
— Индивидуальное обучение по целевой программе;
— Повышение квалификации (фундаментальные науки, общие науки);
— исходя из требований высших учебных заведений, среднего специального профессионального образования и лицеев [1], наблюдается дополнительный дефицит профессиональной, учебной, творческой и воспитательной готовности одаренных учащихся в школе [1] и внедрение образовательных услуг.
Целевые программы подготовки одаренных учащихся включают следующие факторы [1]:
— высокий уровень владения науками;
— навыки работы с компьютером и программирование;
— Уверенное знание одного из иностранных языков;
— самостоятельное мышление, выражение новых идей и мнений в процессе научной и творческой работы [1];
— ориентация на самостоятельное обучение в области и формирование особенностей быстрого приобретения новых навыков в области науки [1];
— сформировать патриотичного, всесторонне развитого человека, правильно понимающего и поддерживающего внутреннюю и внешнюю политику государства [1].
При работе с одаренными учениками выбор учителей-лидеров имеет решающее значение.
В этом процессе участвуют преподаватели, обладающие достаточными знаниями целевой программы обучения. Таких талантливых студентов обучают преподаватели с высоким рейтингом педагогической и научной деятельности, имеющие опыт творческой и методической работы в качестве научного руководителя.
На научных руководителей одаренных студентов возлагаются следующие задачи:
— разработка и реализация программы целевого обучения одаренных учащихся [1];
— изучить передовой опыт ведущих зарубежных стран по работе с одаренными учащимися и применять его в своей работе;
— внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс;
— широкое использование компьютерной техники и электронных учебников видео- и аудиотехники;
— вносить предложения по материальному и моральному стимулированию одаренных учащихся, успешно освоивших целевую программу.
Организовывать обучение одаренных учащихся индивидуально, направлять учащихся на приобретение интеллектуального потенциала и способностей, создавать условия для развития способностей учащихся [1] с одаренными учащимися определяет формы и методы обработки [1].
Создание отдела по работе с одаренными учащимися или «Школьной малой академии» в учебных заведениях, руководство которых пользуется уважением в школьном сообществе, наладило тесное сотрудничество со школьниками, имеет высокий потенциал [1] было бы целесообразно назначить ответственного заместителя директора.
Для того, чтобы качественно организовать работу с одаренными учащимися, рекомендуется иметь в школе следующие рабочие документы для стилевых объединений:
— Инструкция по работе с одаренными учащимися;
— Годовой план и график работы с одаренными учащимися;
— ежегодные отчеты;
— Приказы директора школы для одаренных учащихся;
— Список одаренных учащихся по методическим объединениям;
— рекомендации преподавателей одаренным учащимся и прилагаемые документы и фотографии, работы и модели, созданные учащимися;
— Документы для конференций, научных олимпиад, «Конкурсов знаний», олимпиад, конкурсов.
Учебно-творческая и образовательная программа целевой подготовки учащихся общеобразовательных школ подбирается квалифицированным педагогом и уточняются сроки контроля за ее выполнением, составляются индивидуальный план и план научно-творческой работы и по рекомендации ассоциации, подтвержденной i.
Задачи по организации отделения одаренных учащихся или школы «Кичик ака[1] демия» в общеобразовательных учреждениях можно определить следующим образом:
— организация выявления одаренных учащихся;
— систематически определять интеллектуальный потенциал одаренных учащихся [1];
— изменить целенаправленную подготовку одаренных учащихся в соответствии с их склонностями;
— Организация занятий с целью овладения иностранным языком и компьютером;
— участие в фундаментальных исследованиях, научных кружках и семинарах;
— научить одаренных студентов писать научные статьи и оказывать им помощь в подготовке научных работ и научных разработок;
— Обеспечение участия в национальных и международных конференциях;
— Организация встреч с учеными и руководителями промышленных предприятий и ведущими специалистами [1].
— организация профессиональных игр для одаренных студентов по своей специальности;
— проводить регулярные небольшие опросы среди одаренных учащихся [1];
— создание условий для использования современных информационных систем;
— социальная поддержка.17
Отдел по работе с одаренными учащимися в общеобразовательных учреждениях осуществляет следующие другие[1] мероприятия в реализации задач по налаживанию эффективной работы с одаренными учащимися:
— организация, контроль и руководство работой с одаренными учащимися в методических объединениях;
— Организация, координация, руководство и руководство деятельностью студенческого научного общества школы «Малая Академия»;
— принять меры по поощрению талантливых студентов, добившихся высоких результатов в усвоении знаний — организация и проведение конкурса «Лучшая студенческая научно-исследовательская работа»;
— создание и периодическое обновление базы данных о деятельности одаренных учащихся;
— Контроль деятельности отдела. Работая с одаренными учащимися [1], задачи, поставленные образовательными учреждениями, то есть организовать свободное время молодежи для самостоятельной работы [1], заложить основу для приобретения ими профессии.
Дальнейшее совершенствование системы поощрения одаренной молодежи будет достигаться за счет расширения их рядов за счет непосредственного вовлечения их в активную творческую деятельность, непосредственно, во взаимодействии с общественностью для поощрения одаренных, творческих учащихся.
Одним словом, в общеобразовательных учреждениях личностное развитие студентов [1], их интересы, таланты, самостоятельное обучение и творческая работа
создать им условия для этого.
Именно поэтому «государство особенно поддерживает талантливую молодежь».
«Прежде всего талантливые, высокоталантливые люди имеют широкие возможности для проявления и развития своих природных способностей в соответствующих областях знаний и конкретных областях науки [1], для реализации своих уникальных талантов, созданных [1]».
Отбор талантливых студентов в образовательные учреждения и реализация их талантов осуществляется в следующих процессах:
— в процессе дополнительного образования;
— в процессе преподавания и изучения специальных предметов;
— во внеурочных образовательных процессах, мероприятиях, олимпиадах, «Конкурсах знаний», кружках, конкурсах;
— в процессе развития умения пользоваться компьютерной техникой, эффективным использованием информационных порталов [1];
— в процессе сотрудничества с профессиональными колледжами, академическими лицеями и университетами [1];
— в сотрудничестве с родителями и сообществом;
— в процессе изучения содержания открытий, сделанных нашими великими учеными, с целью повышения эффективности научных исследований одаренных учащихся [1] и ознакомления с их вкладом в мировую цивилизацию;
— в процессе поддержки и поощрения одаренных, талантливых, одаренных учащихся [1].
Регулярно выявлять интеллектуальный потенциал одаренных учащихся в общеобразовательных учреждениях, организовывать целевое обучение одаренных учащихся по их склонностям [1], обучать одаренных учащихся написанию научных статей и ведению научной работы в школе «Малая Академия». подготовка научных и организационных разработок, содействие встречам одаренных студентов с учеными и руководителями, руководителями промышленных предприятий, ведущими специалистами, создание условий для использования современных информационных систем [1].
В заключение, важно выявить талантливую молодежь на ранней стадии и
В реализации своего потенциала они развили навыки и способности совершать великие открытия, которые послужат благополучию народа, исходя из требований современности, опираясь на наследие великих ученых, которые легли в основу наши великие открытия.Это было важно сделать.
Образованный и талантливый ребенок определяет будущее не только себя, но и нации [1]. Поэтому расширение масштабов работы по выявлению и реализации потенциала одаренных учащихся с высоким интеллектуальным потенциалом, а также развитию талантов молодежи побуждает педагогов к постоянному поиску, шагу в ногу со временем. При этом системность обучения является одним из важных аспектов углубленного изучения психологических и физиологических возможностей ребенка [1], установления принципа индивидуальной работы с ребенком [1].
Рекомендации
Малика АБДУЛЛАЕВА, Toshkentзаместитель директора по учебной работе школы 300-ДИУ Сергелийского
района . 2019. № Выпуск 1

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 2
  1. Yuldasheva Ayzada

    Zukko oquwchilar bn ishlash

  2. Abdiyev Nurali Jo‘raboy o‘g‘li

    Hayot go‘zal

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: