Fizika fanini o‘qitishda yangi pedogogik texnologiyalardan samarali foydalanishda hamkorlikda ishlashning ahamiyati

Fizika fanini o‘qitishda yangi pedogogik texnologiyalardan samarali foydalanishda hamkorlikda ishlashning ahamiyati

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida maktab -internatlarida, akademik- litsey va kollejlarda fizika ta’limining ahamiyati, uning fan-texnika taraqqiyotiga, ishlab chiqarish sohalariga va kundalik hayotda tutgan o‘rni bilan belgilanadi.

Maktabda fizika o‘qitish ta’limining umumiy maqsadlarga xizmat qilishi, ya’ni o‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashini, mantiqiy tafakkur qila olish qobilyatini, aqliy ruvojlanishini, o‘z- o‘zini anglash salohiyatini shakllantirilishi va o‘stirishi, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tarkib toptirilishi, hamda ijtimoiy hayotlari va ta’lim olishni davom ettirishlari uchun zarur bo‘lgan bilimlar bilan qurollantirilishi lozim.
Maktabda ta’lim-tarbiya samaradorligini oshirishda, o‘quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirishda har bir dars mavzusiga jiddiy yondashishda noan’anaviy darslar ahamiyati beqiyosdir. Bunda o‘quvchilar bilan hamkorlikda ishlash yaxshi samara beradi. Hamkorlikda o‘qitish, asosan o‘quvchilarda DTS va fan dasturida qayd etilgan bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish, tavsiya etilgan hamkorlikda o‘qitish, ko‘proq o‘quvchilar tomonidan o‘quv materialini qayta ishlash, loyihalash faoliyatini rivojlantirish, o‘quv bahsi va munozaralar o‘tkazishni nazarda tutadi.
Hamkorlikda o‘qitishning asosiy g‘oyasi — o‘quv topshiriqlarini nafaqat birgalikda bajarish, balki hamkorlikda o‘qish, o‘rganishdir. Hamkorlikda o‘qitish o‘quvchida kundalik qizg‘in aqliy mehnatga, ijodiy va mustaqil fikr yuritishga o‘rgatishni, shaxs sifatida onglilik, mustaqillikni tarbiyalashni, o‘z kuchi va qobiliyatiga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashni ko‘zda tutadi.
Fizika o‘qitishda o‘quv materiallariga qiziqish uyg‘otishning vazifalaridan biri -o‘rganilayotgan ilmiy- ommaviy ahamiyatini o‘quvchilarga ochib ko‘rsatish. Bu maqsadda o‘rganiladigan hodisa va fikrlarni ta’sirli va obrazli qilib bayon etish maqsadga muvofiqdir. Bu maqsadlarni hal etish darajasi maktabning hamma o‘quv va tarbiyaviy ishlarini tashkil etishga bog‘liq, ammo bu ishlarning natijalari sifatida asosiy rolni dars, xususan, unda foydalaniladigan o‘qitish metodlari o‘ynaydi.
Darsda quyidagi dars o‘tish metodlari va usullari qo‘llaniladi:
An’anaviy dars o‘tish metodlari, noan’anaviy dars o‘tish metodari, umumiy o‘qitish metodi, innovatsiyon usullar, o‘quvchilar bilimini tekshirish va baholash metodlari.
Hozirgi paytda fizika fanini oqitishga yangi pedagogik texnologiya kirib keldi. Fizika fanini o‘qitishda yangi pedagogik texnologiyadan foydalanish samarali natijalar bermoqda. «Pedagogik texnologiya bu — ta’lim shakllarini optimallashtirish maqsadida texnik vositalar, inson salohiyati hamda ularning o‘zaro ta’sirini inobatga olib, o‘qitish va bilim o‘zlashtirishning barcha jarayonlarini aniqlash. Yaratish va qo‘llashning tizimli metodidir» deb ta’riflanadi.
O‘quvchilarda yetarli darajada bilim va ko‘nikmalar shakllanishi uchun ular tegishli fizik hodisa va qonuniyatlar bo‘yicha o‘z mustaqil fikrlarini bildirishlari, o‘qituvchi yoki boshqa o‘quvchilar bilan fikr almashishlari zarur bo‘ladi. Darsda o‘rganiladigan mavzuning mazmunini e’tiborga olgan holda o‘quvchilarning kichik guruhlarda mustaqil ishlashlari, o‘zaro suhbatlar tashkil etish, aqliy hujum, didaktik o‘yinlar, o‘z-o‘zini baholash, mustaqil ravishda masalalarni yecha olishlarini yo‘lga qo‘yishdan iboratdir.
Mamlakatimiz umumta’lim maktablarida fizika fanini o‘qitishda ta’limn ing zamonaviy texnologiyalari- interfaol metodlar qo‘llanilmoqda. Fizika darslarida yangi pedagogik texnologiyaning quyidagi metod va usullaridan foydalanish mumkin.
Aqliy hujum, O‘tirishlar metodi, Yumaloqlangan qor, Qarorlar shajarasi, Fontamima, Namoyish qilish, Debatlar, Har kim har kimga o‘rgatadi, Muayyan holatni o‘rganish, Bingo, Klaster, Modellashtirish, Kichik guruhlarda ishlash, Nuqtai nazaring bo‘lsin, O‘yinlar, Axborot texnologiyalari (kompyuter) yordamida,

Modifikatsiyalangan ma’ruza, Baholovchi munozara, Faol ma’ruza. Bu metodlardan foydalanishda dars mavzusiga e’tibor berishimiz kerak.
Zararli tomoni
«Qarorlar shajarasi»: o‘quvchilar bilimlarini jamlash va baholash imkonini beradi. O‘quvchilar bu metoddan foydalanar ekanlar potensial qarorlarning mumkin bo‘lgan barcha variantlarini, shuningdek ularning har biri bilan bog‘liq ijobiy va salbiy tomonlarini mufassal tahlil qiladilar. Mashg‘ulotlar vaqtida o‘quvchilar quyidagi chizma asosida tuzilgan jadvalni to‘ldiralar. Masalan 7-sinfda Tabiatda va texnikada ishqalanish, «Tabiatdagi kuchlar va ular ta’sirida jismlar harakati» bobini takrorlashda, 6-sinfda Musiqiy tovushlar va shovqinlar. Tovush va salomatlik kabi mavzularda bu metoddan foydalanish mumkin..
Ishqalanish kuchlarning
Foydali tomoni
Qaror
O‘tkazish usuli:
1. Mashg‘ulot boshlanishidan oldin o‘qituvchi tahlil mavzusi bo‘lishi lozim bo‘lgan muammoni belgilaydi, guruhlar uchun ko‘rib chiqilayotgan muammoning chizilgan jadvallari beriladi. Bu muammo quyidagicha: Elastiklik, butun olam tortishish, ishqalanish kuchlarining foydali va zararli tomonlarini yozing.
2. O‘qituvchi sinfni 4-6 kishilik guruhlarga ajratadi. Ularga mashqni bajarish uchun vaqt (10-20 minut) va plamaster beriladi.
3. Guruhdagi o‘quvchilarga kuchlarning foydali va zararli tomonlarini yozish topshiriladi va belgilangan vaqt tugaguncha davom ettirishadi.
4. Vaqt tugagandan keyin guruh sardorlari jadvallarini doskaga ilishadi va o‘z guruhlari ishining natijasini qiyoslaydilar, qarorlar qabul qiladilar. O‘ qituvchi guruhlarning jadvallarini qiyoslaydi, guruhlarni rag‘batlantiradi.

Bu metodlar va usullar orqali oquvchilarning shu fanga bo‘lgan qiziqishini yanada oshirish mumkin.
Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi har bir o‘quvchining tahsil olishdagi muvaffaqiyati guruh muvaffaqiyatiga olib kelishini anglagan holda muntazam va sidqidildan aqliy mehnat qilishga, o‘quv topshiriqlarini to‘liq va sifatli bajarishga, o‘quv materialini puxta o‘zlashtirishga, o‘rtoqlariga hamkor bo‘lib, o‘zaro yordam uyushtirishga zamin tayyorlaydi.

Vaisova Zaynab , Xorazm viloyati 10-son IMI oliy toifali fizika fani o‘qituvchisi.


Значение физического образования в общеобразовательных школах, школах-интернатах, академических лицеях и колледжах определяется его развитием в науке и технике, промышленности и ролью в повседневной жизни.
Преподавание физики в школе служит общей цели, то есть формирование и развитие у учащихся научного мировоззрения, способности к логическому мышлению, умственного развития, самосознания, национальных и общечеловеческих ценностей должно быть структурировано, вооружаться знания, необходимые для их социальной жизни и дальнейшего образования.
Важность нетрадиционных уроков в серьезном подходе к каждому предмету неоценима в повышении эффективности обучения в школе, повышении способности учащихся мыслить самостоятельно. В этом случае работа со студентами очень эффективна. Совместное обучение, в основном формирование знаний, умений и навыков учащихся по программе ДТС и науки, предлагаемое совместное обучение, обработка учебного материала большим количеством учащихся, развитие проектной деятельности, o Основная идея совместного обучения заключается не только в совместном выполнении учебных задач, но и в совместном чтении и обучении. Совместное обучение предполагает научить учащегося ежедневно упорно трудиться, творчески и самостоятельно мыслить, воспитывать сознательность, самостоятельность как личности, укреплять уверенность в своих силах и возможностях.Одной из задач по пробуждению интереса к учебным материалам является раскрыть перед студентами научную и общественную значимость исследования. Для этого целесообразно эффектно и образно излагать изучаемые события и идеи. Уровень достижения этих целей зависит от организации всей воспитательно-педагогической работы школы, но в результате этой работы главную роль играет урок, в частности используемые на нем методы обучения. методы обучения, нетрадиционные методы обучения, общие методы обучения, инновационные методы, методы проверки и оценки знаний учащихся.В настоящее время в преподавание физики вошли новые педагогические технологии. Эффективные результаты дает использование новых педагогических технологий в обучении физике. «Педагогическая технология – это системный метод создания и применения всех процессов обучения и обучения с учетом технических средств, человеческого потенциала и их взаимодействия в целях оптимизации форм обучения». , им нужно будет высказать свое независимое мнение о соответствующих физических явлениях и законах, а также обменяться идеями с учителем или другими учащимися. В зависимости от содержания урока учащиеся смогут работать самостоятельно в малых группах, организовывать беседы, мозговой штурм, дидактические игры, самооценку, решать задачи самостоятельно.При обучении физике в средней школе используются современные технологии обучения — интерактивные методы. школы нашей страны. На уроках физики могут быть использованы следующие методы и приемы новой педагогической технологии: , Моделирование, Работа в малых группах, Получение своей точки зрения, Игры, Использование информационных технологий (компьютер),
Модифицированный отчет, Оценочное обсуждение, Активный отчет. При использовании этих методов нам необходимо обратить внимание на предмет урока.
Обратной стороной является «Дерево решений»: оно позволяет учащимся обобщать и оценивать свои знания. По мере использования этого метода студенты подробно анализируют все возможные варианты потенциальных решений, а также плюсы и минусы, связанные с каждым из них. В ходе урока учащиеся заполняют таблицу на основе приведенной ниже схемы. Например, в 7 классе трение в природе и технике, при повторении главы «Силы в природе и движение тел под их влиянием», в 6 классе Музыкальные звуки и шумы. Этот метод можно использовать в таких темах, как звук и здоровье. Перед началом урока учитель определяет проблему, которая должна стать предметом анализа, и группам раздаются чертежные таблицы рассматриваемой проблемы. Задача состоит в следующем: Напишите плюсы и минусы упругости, всемирного тяготения и сил трения.2. Учитель делит класс на группы по 4-6 человек. Им дается время (10-20 минут) на выполнение упражнения и пламастер.3. Учащихся в группе просят записать плюсы и минусы сил и продолжать, пока не истечет отведенное время.4. По истечении времени руководители групп вывешивают свои графики на доске и сравнивают результаты своей групповой работы, принимая решения. Воспитатель сравнивает таблицы групп, подбадривает группы.
С помощью этих методов и приемов можно еще больше повысить интерес учащихся к предмету.
Понимая, что технология совместного обучения приводит к успеху группы в успехе каждого ученика, необходимо регулярно и усердно работать, выполнять задания полно и качественно, усваивать материал, сотрудничать со сверстниками и прокладывать способ взаимопомощи.
Ваисова Зайнаб, учитель физики высшей категории ИМИ №10 Хорезмской области.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: