Yangi pedagogik texnologiya metodlariga qisqacha ta’rif

Dars metodlari

Ushbu maqolada yangi kirib kelayotgan pedagogik texnologiyaning ayrim metodlariga qisqacha izoh beramiz. Bu metodlar darslarni rang-barang o‘tishda o‘z o‘rniga ega.

1. “3×4” metodi. o‘quvchilarni erkin fikrlashi, keng doirada turli g‘oyalarni bera olishi, ta’lim jarayonida yakka, kichik guruh holda tahlil etib, xulosa chiqara olishi,ta’rif Bera olishiga qaratilgan.

2. Keys-stadi .Ushbu metodda amaliy misolda o‘quvchilar biron-bir masalani, vaziyatni yechimini yoritadi.

3. «Talk and chalk». Inglizcha so‘zidan tarjimasi “bo‘r va muloqot” (o‘qituvchi yoki o‘quvchi doskadan foydalangan holda mavzuni yoritadi)

4. Esse. Ma’lum bir mavzu bo‘yicha o‘quvchining mustaqil tahliliy ishi.

5. Blits-o‘yin. Harakatlar ketma-ketligini to‘g‘ri tashkil etishga mantiqiy fikrlashga, o‘rganayotgan predmeti asosida ko‘p, xilma-xil fikrlardan, ma’lumotlardan kerakligini tanlab olishni o‘rgatishga qaratilgan.

6. Debat. Aniq bir mavzu bo‘yicha baxs-munozara, o‘quvchilarni erkin fikrlashi, keng doirada turli g‘oyalarni bera olishi, ta’lim jarayonida yakka, kichik guruh tahlil etib, xulosa chiqara olishi, ta’rif bera olishiga qaratilgan.

7. «Breyn-ring». Breyn ring o‘tqazuvchi koordinatorning vazifalari savollar majmuasini to‘g‘irlash, javoblarni aniqlashtirish, o‘quvchilarning mazkur jarayonnda ishtirokini rag‘batlantirish va faollashtirish, hamda har bir ishtirokchining ishtirokini ob’ektiv baxolashdan iborat.

8. Glossariy. “Gloss” so‘zi lotincha so‘zidan “bilimlar majmuasi”(har bir mavzu bo‘yicha lug‘at shaklida kamida 15 ta atamadan iborat bo‘lib, ushbu atamalar mazmunini yoritadi.

9. “IERARXIYa” texnikasi. Oddiydan murakkabga, murakkabdan oddiyga o‘tish usullarini qo‘llash orqali ularni mantiqiy, tanqidiy, ijodiy fikrlashga o‘rgatishga qaratilgan.

10. “BUMERANG” texnikasi. O‘quvchilarni dars jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, o‘rganilgan materiallarni yoddan saqlab qolish, so‘zlab Bera olish, fikrni erkin holda bayon eta olish hamda bir dars davomida barcha o‘quvchilarni baholay olishga qaratilgan.


В этой статье мы кратко объясним некоторые методы новой педагогической технологии. Эти методы играют важную роль в разнообразии уроков.

1. Метод «3х4». учащиеся способны свободно мыслить, давать широкий спектр идей, анализировать и делать выводы в учебном процессе, индивидуально и в малых группах, описывать.

2. Кейс-стади В этом методе на практическом примере учащиеся описывают проблему, решение ситуации.

3. «Говорить и мелом». В переводе с английского слова «мел и общение» (учитель или ученик использует доску для освещения темы)

4. Очерки. Самостоятельная аналитическая работа студентов по определенной теме.

5. Блиц-игра. Он направлен на обучение логическому мышлению правильно организовывать последовательность действий, выбирать из большого разнообразия идей и информации исходя из изучаемого предмета.

6. Дебаты. Дебаты на определенную тему акцентируют внимание на способности учащихся свободно мыслить, выдвигать широкий круг идей, анализировать, делать выводы, описывать индивидуальные и малые группы в процессе обучения.

7. «Брейн-ринг». В обязанности координатора брейн-ринга входит исправление набора вопросов, определение ответов, поощрение и активизация участия учащихся в процессе, а также объективная оценка участия каждого участника.

8. Глоссарий. Слово «глянец» происходит от латинского слова «набор знаний» (словарь из не менее 15 терминов по каждой теме, в котором описывается значение этих терминов.

9. Техника «Иерархия». Он направлен на то, чтобы научить их мыслить логически, критически, творчески, используя методы от простого к сложному, от сложного к простому.

10. Техника бумеранга. Студентам предлагается работать с разнообразной литературой, текстами, запоминать, декламировать, свободно выражать себя и оценивать всех учащихся во время урока.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 2
  1. Аноним

    :mrgreen:

  2. Zzz

    :idea:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: