Alisher Navoiyni Germaniyada qanchalik o‘rganishadi?

Alisher Navoiy

Mir Alisher Navoiy asarlari nafaqat turkey xalqlar orasida, balki yevropa mamlakatlarida ham qadrlanadi.

E’tiboringizga taqdim qilinayotgan ushbu ma’lumotlar O‘qituvchi Telegram kanalidan olindi. Afsuski, maqolaning muallifiga aniqlik kirita olmadik.
Biz Navoiy ijodini qancha o‘rgansak ,shuncha tafakkurimiz kengayib ,fikrimiz tiniqlashib boraveradi. Men nemis tili fani o‘qituvchisi sifatida Navoiyga Yevropada munosabat qiziqtiradi. Navoiyni nemis diyoriga qachondan kirib borishi , asarlari qanday kutib olinganligi haqda qisqacha sizga ma’lumot berishimga ruxsat etgaysiz.
Ulug‘ bobomiz ijodi nemis tiliga tarjima qilinish tarixi 400 yildan oshiqroq davrni o‘z ichiga oladi. XV – XVI asrlarda G‘arbning Sharq adabiyotiga intilishi kuchaydi. XVIII asrda Yevropada yangi bir adabiyot olami kashf qilindi.
Tabiiy savol tug‘iladi : Sharq adabiyotiga G‘arbda ehtiyoj bor edimi? Nemis xalqi musulmon olami so‘z san’atiga katta qiziqish bilan qaragan. Gyote o‘zining mashhur “G‘arbu Sharq devoni ‘‘ni Hofiz Sheroziy she’riyati asosida yaratgan.
Bu asar nafaqat nomi , balki mundarijasiga ham sharqona yondashinilgan. ‘‘Mug‘anniynoma ‘‘ , ‘‘Hofiznoma ‘‘, ‘‘Xuldnoma ‘‘ va hakozo. Tarjimon Sadriddin Salim Buxoriy bu jihatlarga alohida e’tibor qaratgan.
Xullaskim , nemis diyoriga o‘z asarlari bilan kirib borgan ilk o‘zbek shoiri – Alisher Navoiydir. ‘‘ Xamsaning 4-dostoni – » Sa’bai -sayyor » dagi bir voqeani 1557
yil X. Armaniy italyan tiliga tarjima qilgan bo‘lsa , oradan 26 yil o‘tib , 1583 yili Yohan Vetsel bu asarni ilalyanchadan nemis tiliga o‘girdi. Xerman Vamperi Navoiyning g‘azal va ruboiylarini , ‘‘Mahbub – ul –qulub ‘‘asaridan tarjimalar qilganini , 1946 -yil nemis adibi Alfred Kurella , 1968- yil Yohan Varkentin , 1991- yil Doroteya Baklikskayalar tarjima qildilar. Yana 1991 – yil nemis shoirasi Nora Pferrer bilan o‘zbek tarjimoni Yo‘ldosh Parda hamkorlikda Navoiy g‘azallardan 21 tasini nemis tiliga o‘girdilar. Shu tariqa Navoiy asarlarini nemis tiliga tarjimasi borasida o‘zbek – nemis hamkorligi boshlandi. Bir – biridan etnik jihatdan tamoman farqlanuvchi ikki xalqning o‘ziga xos urf-odatlarini , turmush – tarzini bir- birining tiliga to‘g‘ri ko‘chirishda tarjimonlar mahorati muhim ahamiyat kasb etadi.Shu o‘rinda asarlarni bevosita asliyatdan – nemis tilidan o‘zbek tiliga o‘g irish tajribasiga o‘tildi. Fidoiy tarjimonlarimiz Sadriddin Salim Buxoriy , Posho Ali Usmon , Yanglish Egamova , Salim Jabborov , Nosir Muhammad kabilar mehnati tahsinga sazovordir. 2 mingta aforizmni o‘zida mujassam etgan Gyotening ‘‘ Maximen und Reflexionen ‘‘ asari yetuk tarjimonimiz Mirzaali Akbarov tomonidan ‘‘Hikmatlar xazinasi ‘‘ nomli kitob bo‘lib nashrdan chiqdi.Tarjimonlarimiz mahoratini Gyotedek buyuk shaxs oldindan sezgandek :Tarjimonlarni serg‘ayrat , tinib-tinchimas sovchilarga o‘xshatging keladi , ular bizga yarim pinhon go‘zallikning maqtovini keltirib , uni yuksak darajada yoqimli qilib ko‘rsatadilar ; Ular asliyatga zo‘r , kuchli ishtiyoq uyg‘otadilar ‘‘.
Navoiy bilan Gyote ijodiyoti uyg‘unligini ko‘rib biz – nemis tili ustozlari o‘quvchilarda nemis xalqi , tiliga bo‘lgan mehrni yana oshirib, sabot bilan ishlashga chorlaydi. Gyotening ‘‘Eh , ezgu niyatli nemislarim-a !’’deb murojaat qilganini o‘qib , xalqlarimiz yaqinligini his qilaman , entikib ketaman ; go‘yo o‘zbek bobom boshim silaydi ;

Hayajon to‘lqini , hasrat , tabassum ,
Shirin xayollaru , jon olar ma’sum ,
Nozik ibolaru sengadur isyon
Muhabbat sohibi baxtiyor inson !( Gyote )


Произведения Мир Алишера Навои ценятся не только среди тюркских народов, но и в странах Европы.

Об этом сообщает Учитель Telegram. К сожалению, нам не удалось уточнить автора статьи.
Чем больше мы изучаем творчество Навои, тем больше расширяется наше мышление и яснее становятся наши мысли. Мне, как преподавателю немецкого языка, интересно отношение Навои к Европе. Позвольте мне немного рассказать вам о том, когда Навои приехал в Германию и как были восприняты его работы.
История перевода произведений нашего великого предка на немецкий язык насчитывает более 400 лет. В 15—16 вв. возрос интерес Запада к восточной литературе. В восемнадцатом веке в Европе был открыт новый мир литературы.
Возникает закономерный вопрос: была ли на Западе потребность в восточной литературе? Немецкий народ очень интересовался искусством речи в мусульманском мире. Гете основал свой знаменитый «Офис Запад-Восток» на поэзии Хафиза Ширази.
Это произведение имеет восточный подход не только к названию, но и к своему содержанию. «Муганнийнома», «Хафизнома», «Хулднома» и так далее. Этим аспектам уделил особое внимание переводчик Садриддин Салим Бухари.
Алишер Навои был первым узбекским поэтом, въехавшим со своими произведениями в Германию. Рассказ из 4-го эпоса Хамсы «Сабай-сайяр», 1557 г.
X. Армянин перевел его на итальянский язык, а спустя 26 лет, в 1583 г., Иоганн Ветсель перевел произведение с Илиана на немецкий язык. Герман Вампери переводил газели и рубаи Навои из Махбуб-уль-Кулуб, немецкий писатель Альфред Курелла в 1946 году, Йохан Варкентин в 1968 году и Дороти Бакликская в 1991 году. В 1991 году немецкая поэтесса Нора Пферрер и узбекский переводчик Юлдаш Парда перевели на немецкий язык 21 стихотворение Навои. Так началось узбекско-германское сотрудничество по переводу произведений Навои на немецкий язык. Мастерство переводчиков играет важную роль в переводе на языки друг друга уникальных обычаев и быта двух совершенно разных в этническом отношении народов.Введена практика перевода на узбекский язык. Работа наших преданных переводчиков Садриддина Салима Бухари, Паши Али Усмона, Янглиш Эгамовой, Салима Джабборова, Носира Мухаммада заслуживает высокой оценки. «Maximen und Reflexionen» Гёте, в котором содержится 2000 афоризмов, был издан нашим великим переводчиком Мирзаали Акбаровым в виде книги «Сокровище мудрости». приятный; Они очень, очень страстные».
Видя гармонию между творчеством Навои и Гёте, мы, учителя немецкого языка, призываем студентов к стабильной работе, приумножая любовь немецкого народа и своего языка. Когда я читаю обращение Гёте: «О, мои добродушные немцы», я чувствую близость наших народов и задыхаюсь; как будто дедушка-узбек гладил меня по голове;

Волна волненья, печали, улыбки,
Сладкие сны, невинные души,
Нозик иболару сенгадур исион
Счастлив тот, кто любит!(Гёте)

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: