Maktab, o‘qituvchilar va o‘quvchilar to‘g‘risida aforizmlar

Maktab, o‘qituvchilar va o‘quvchilar to‘g‘risida aforizmlar

Maktab, ta’lim, o‘qituvchilar, o‘quvchilar va pedagogic faoliyat haqida qaynoq aforizmlar, hikmatli so‘zlar.

Xalq uchun nondan so‘ng eng muhimi maktabdir.
J. DANTON

Maktab, o‘z sistemasida mujassamlangan asosiy predmst va printsiplariga ko‘ra, xalqlar va davlatlar turmushi va taqdirini belgilashda bag‘oyat buyuk kuchdir.
D. I. MENDELEYEV

Maktab voyaga yetayotgan avlod tafakkurini shakllantirish ustaxonasidir; agar kelajakni qo‘ldan chiqarishni istamasang, maktabni qo‘lda mustahkam tutmog‘ing lozim.
A. BARBYUS

Mehnat jarayoniga asoslangan bilimdan o‘tkirroq qurol yo‘q.
M. GORKIY

Odalarning ijtimoiy-madaniy yuksalishi, qachonki qo‘l miyani o‘rgatgan, so‘ngra teranlashgan miya yana qo‘lni o‘rgatib, miyaning o‘sishiga kuchliroq ta’sir ko‘rsatgan holdagina normal bo‘lishi mumkin.
M. GORKIY

Bir soatlik ish bir kunlik tushuntiruvdan ko‘ra ko‘proq narsa beradi, chunki men bolani ustaxonada mashg‘ul qilar ekanman, uning qo‘llari aqli uchun ishlaydi: u o‘zini bor-yo‘gi hunarmand hisoblagani holda faylasufga aylanadi.
J. J. RUSSO

O‘quvchini mehnat qilishga o‘rgat, uni nafaqat mehnatni sevishga, u bilan shunday uyg‘unlashishga ko‘niktirginki, toki mehnat uning vujudiga singib ketsin, uni shunga o‘rgatki, uning uchun o‘z kuchi bilan biron-bir narsani bilib ololmaslik aqlga sig‘maydigai holat hisoblansin; u mustaqil o‘ylamog‘i, izlamog‘i, o‘zini ko‘rsatmog‘i, o‘zining uyg‘onmagan qobiliyatlarini rivojlantirmog‘i, o‘zini sobitli inson qilib yetishtirmog‘i lozim.
A. DISTERVEG

O‘z shogirdlarida mehnatdan zavqlanish xislatlarini uyg‘ota bilgan muallim sharaflarga loyiq.
E. XABBARD

O‘qituvchi inson ruhining injeneridir.
M. I. KALININ

O‘qish — tarbiya deb ataluvchi gulning faqat birgina gulbargi xolos.
V. A. SUXOMLINSKIY

Haq yo‘lida kim senga bir harf o‘qutmish ranj ila,
Aylamak bo‘lmas ado oping haqin yuz ganj ila.
A. NAVOIY

Tarbiyada butun ish tarbiyachiniig kim ekanligiga bog‘lpq.
D. I. PISAREV

Bizga ta’lim berayotgalar haqli ravishda bizning o‘qituvchilarimiz deb ataladilar, ammo bizni o‘qitayotganlarning har biri ham bu nomga loyiq emas.
I. GYOTE

Tarbiyachi o‘z tarbiyalanuvchilarini qanday ko‘rishni istasa, avvalo uning o‘zi o‘shanday bo‘lmog‘i lozim.
V. I. DAL

Tarbiyasi birovni hayotga tayyorlamog‘i uchun avvalo o‘zi hayotni chuqur bilmog‘i lozim.
L. N. TOLSTOY

Tarbiyalovchining o‘zi zehnli, nihotda bosiq, xushfe’l, yuksak axloqiy xislatlarga ega bo‘lmog‘i kerak.
M. I. DRAGOMANOV

…Tarbiyachining o‘zi tarbiyalangan bo‘lmog‘i zarur.
K. MARKS

Boshqalarni o‘qitib, o‘zimiz ham o‘rganamiz.
SENEKA

Kimki oz bilsa, ozga o‘rgatadi.
Ya. KOMENSKIY

O‘qitish, ikki barobar o‘qish demakdir.
J. JUVER

Birovni o‘rgatishing uchun, o‘zing o‘rganishing uchun lozim bo‘lgandan ko‘ra ham ko‘proq aql kerak.
M. MONTEN

Kimki nasihatga o‘tar ekan, o‘git tinglovchiga nisbatan o‘zini tadbirkor his etmog‘i lozim: kichik bir xatosi ham ishni buzadi.
R. DEKART

Yaxshi o‘qituvchi bo‘lish uchun nimani o‘qitsang — o‘shanga, kimni o‘qitsang — o‘shalarga mehr qo‘ymog‘ing zarur.
V. O. KLUCHEVSKIY

Pedagogika faoliyat uchun, birinchidan, tarbiyachi o‘z tarbiyalanuvchisini har jihatdan bilishi, ikkinchidan, tarbiyachi bilan tarbiyalanuvchi orasida to‘la ishonch bo‘lmog‘i zarur,
D. I. PISAREV

Muvaffaqiyatli tarbiyannng siri — o‘quvchiga hurmatda.
R. EMERSON

Agar odamdan ko‘p narsani talab etmasang, ko‘p narsani ololmaysan ham.
A. S. MAKARENKO

Tarbiyachi hamisha, tarbiya kuchi shu qadar beqiyoski, undan hech qachon butun borligicha foydalana olmasligiga ishongan bo‘lishi kerak.
K. D. USHINSKIY

Tarbiyachi mansabdor to‘ra emas; agar u mansabdor to‘ra bo‘lsa, demak tarbiyachi emas.
K. D. USHINSKIY

Tarbiyachining ma’navyy da-rajasi qanchalik tuban, axloqiy qiyofasi bemaza bo‘lsa va u faqat o‘z tinchi va oromini o‘ylasa, go‘yo bolalarning tashvishi taqozo etgan har xil buyruq va taqiqlarni shu qadar ko‘i chiqaraveradi.
Ya. KORCHAK

Kimki bolalarni ularning o‘zlari o‘zlashtira oladigan darajada emas, balki men o‘zim istagan darajada o‘qitishim zarur, deb hisoblasa, u mutlaqo kaltabindir.
Ya. KOMENSKIY

Inson — istagan suyuqlik bilan to‘ldirib qo‘yish mumkin bo‘lgan bo‘sh idish emas.
D. I. PISAREV

Tarbiyadagi eng katta xato, o‘ta shoshqaloqlikdir.
J. Sh. RUSSO

Bolalarga o‘qitilayotgan darslar ularning yoshiga muvofiq kelmog‘i lozim, aks holda, ularda o‘zbilarmonlik, o‘ziga bino qo‘yish, mag‘rurlanish kasali xavfi tug‘iladi.
I. KANT

Odamlarni hamma narsaga o‘rgatishadi-yu, ammo andishaga o‘rgatishmaydi, holbuki ular bilimdonlik bilan emas, o‘zlari hech qachon o‘rganmagan o‘sha andishalilik bilan ajralib turishga ko‘proq intiladilar.
B. PASKAL

Yomon tarbiya ko‘rgan odamni qayta tarbiyalashdan og‘irroq narsa yo‘q.
Ya. KOMENSKIY

Bir umr cho‘tka tegmagan ko‘ylakni tezda tozalab bo‘lmaganidek, odamni ham birdaniga qayta tarbiyalash mumkin emls.
M. Ye. SALTIKOV-SHCHEDRIN

Shu narsa ravshanki, turmush uchui foydali bo‘lgan predmetlarning beistisno jamini emas, haqiqatan zarurlarini o‘rganmoq lozim.
ARASTU

Shunday hayot haqiqatlari mavjudki, ularni siyosiy, huquqlar singari ma’lum yoshdan keyingina o‘rgatish mumkin.
A. I. GERTSEN

Aytishlaricha, siyosatdagi eng yaxshi qoida ma’muriyatchilikni oshirib yubormaslikdir. Bu qoida tarbiyaga ham shu daraja-da muvofiq keladi.
JAN POL

Bolalarni o‘qitishdagi bosh masala ularga nima o‘rgatilayotganligida emas, balki qanday o‘rgatilayotganligidadir. Bolaga yaxshi va mohirona uqtirilgan odatdagi kundalik narsalar uning tushunchasiga mos tugpmaydigan, g‘aliz izohlangan yuksak haqiqatlardan ko‘ra kelajakda unga yuz karra ko‘proq foyda beradi.
N. I. PIROGOV

Qiyin fanlar yo‘q, faqat hazm etilishi qiyin bo‘lgan fanlargina bor.
A. I. GERTSEN

Qaerdaki bo‘lmasin, so‘z odamlar o‘rtasidagi vositachilik xizmatini o‘tar ekan, ayniqsa ta’lim sohasida ortiqcha gapirish ham, gapni to‘mtoq tugatish ham nomaqbuldir.
V. O. KLUCHEVSKIY

So‘z degan narsa o‘qituvchilarga o‘z fikrlarining bayoni uchun emas, balki boshqalar tafakkurini uygotish uchun berilgan.
V. O. KLUCHEVSKIY

Noqobil o‘qituvchi haqiqatni shunchaki aytadi-qo‘yadi, yaxshisi esa uni topishga o‘rgatadi.
V.O. DISTERVEG

Hech bir murabbiy o‘zining asosiy vazifasi o‘z tarbiyalanuvchilarini aqliy mehnatga o‘rgatishdan iboratligini va bu vazifa dars o‘qitishdan ham ko‘ra muhimroq ekanligini unutmasligi lozim.
K. D. USHINSKIY

Agar o‘quvchilarda tashabbuskorlik va faollik rivojlanmas ekan, har qanday bilim jonsizdir; o‘quvchilarni faqat fikrlashga emas, istakka ham o‘rgatmoq kerak.
N. A. UMOV

Istak uyg‘otmaydigan tarbiya qalbni xarob etuvchi tarbiyadir. Tarbiyachi istashga ham o‘rgatmog‘i zarur.
A. FRANS

O‘quvchilar va o‘qituvchilarning muvaffaqiyatn uchun bilimning har bir sohasida darsni izohlashda iloji boricha kelgusida o‘quvchilar oladigan bilimlarning umumiy va juz’iy ahamiyatini ishonarli asoslash bag‘oyat foydalidir.
J. PEYO

Pedagogikani inson haqida emas, balki bola haqidagi ilm hisoblash qo‘pol xatolardan biridir.
Ya. KORCHAK

Haqiqiy ta’lim odamni odamiylikka tayyorlashdir.
N: I. PIROGOV

Maktabning maqsadi, tarbiya va faqat tarbiyadir.
I. PESTOLOSSI

Tarbiya ta’limdan ustun turadi. Insonni tarbiya voyaga
etkazadi.
A. SENT-EKZYUPERI

Ma’rifatning maqsadi xarakterni tarbiyalashdan iboratdar.
G. SPYeNSYeR

Tarbiyaning eng muhim qismi fe’l-atvorni shakllantirishdir.
USHINSKIY

Insonga yaxshi tarbiya-berishning eng muhim asosi uning xarakterini shakllantirishdan iboratdir.
E. TELMAN

Inson tarbiyasining bosh yo‘li ishonchdir.
K. D. USHINSKIY

Chiroyli haykalcha yasab, unga hayot baxsh etmoqlik yaxshi, ammo yosh aqlni ulg‘aytirish, yosh qalbni o‘ziga xos shakllantirib, unda adolat tuyg‘usini jonlashtirish yanayam yaxshidir.
V. GYUGO

E’tiqod nazariya yo‘li bilan singdiriladi, xulq esa namuna ko‘rsatish orqali shakllantiriladi.
A. I. GERTSEN

Ilm o‘qub amal qilmag‘on, kariz qazib tuxum solmag‘onga o‘xshar.
A. NAVOIY

Ulki buyurub o‘zi qilmagay va hech kimga foyda va asar aning so‘zi qilmag‘ay.
A. NAVOIY

Ish erur ulkim, o‘zi oni qilur,
Hikmat ulkim, ham o‘zi oni bilur.
A. NAVOIY

Namunasiz to‘g‘ri o‘qitish ham, yaxshi o‘qish ham mumkin emas.
L. KOLUMELLA

Namunasiz hech narsani o‘rga-nolmaysan.
Ya. KOMENSKIY

Oldingda to‘gri ketayotganning izidan to‘g‘ri borish oson.
Ya. KOMENSKIY

Tarbiyachi o‘zining qaysidir ehtirosiga erk berar ekan, uning ehtiroslarni jilovlash haqidagi gaplari foydasiz; o‘zi yo‘l qo‘yadigan illat yoki nomunosib odatlarni shogirdlarida tugatishga urinishi ham samarasiz bo‘lib chiqadi.
J. LOKK

O‘rgatmoq uchun so‘kish, yordam bermoq uchun haqorat qilish shart emas.
F. LAROSHFUKO

Haqiqiy tarbiya qoidalarda emas, mashqlardadir.
J. J. RUSSO

Olijanob odatlar namuna tufayli tarkib topadi.
A. FRANS

Jon kuydirib o‘rganish va ezgu ish qilishga, tirishqoqlik bilan yanada takomillashishga, gayrat bilan undan ham takomillashishga o‘rgatuvchi maktabgina baxtiyordir.
Ya. KOMENSKIY

Yaxshi tarbiya har qanday nodon kishini ham odam qatoriga qo‘shadi.
V. G. VELINSKIY

Dunyoda kurtak paytidanoq mukammallikka erishadigan hech bir narsa yo‘q, aksincha, har qanday hodisada ham avvalo — oddiygina xadikli umidlar, so‘ngra esa shak-shubhasiz to‘la qiyofa namoyon bo‘ladi.
APULEY

Tabiat har bir odam zamiriga donli boshoq yoinki yovvoyi o‘t urug‘ini tashlaydi; shuning uchun o‘z vaqtida birinchisini parvarishlash, ikkinchisini qiyratmoq lozim.
F. BEKON

Odamning yaxshi tomonini ko‘ra bilish hamia qiyin. Odamdagi yaxshi fazilatlarni odatda xayolan tasavvur etishga to‘g‘ri keladi va pedagog shunday qila bilishi lozim. U odamga, hatto birmuncha yaiglishish xavfi bo‘lsa ham yaxshi umid bilan yondashmog‘i lozim.
A. S. MAKARENKO

Agar siz odamlarni aslida ular qanday bo‘lsalar, shundayligicha, barcha nuqsonlari bilan qabul qilsangiz, hech qachon siz ularni yaxshilay olmaysiz. Agarki siz odamlar bilan ideal odamlardek munosabatda bo‘lsangiz, siz ularni o‘zingiz ko‘rmoqni istagan yuksaklikka ko‘tarishingiz mumknn.
I. GYOTE

Zehni o‘tkir va har narsaga qiziquvchan, lekin odamovi va o‘jar bolalar bo‘ladi. Maktabda odatda bundaylarni ko‘rgani ko‘zlari yo‘q, doimo ularga ishonchsizlik bilan qaraydi-lar; vaholanki, yaxshi tarbiya berilsa, ulardan buyuk odamlar chiqadi.
Ya. KOMENSKIY

Agar yaxshilab tarbiya berilsa, yaxshilab sovitilsa, eng hurkak toylardan eng uchqur bedovlar chiqadi.
PLUTARX

O‘z mohiyatingni o‘zgartirishing mumkinmas, tarbiyaning buyuk siri va buyuk kuchi ham shundan iboratki,u xarakterdagi har xil moyilliklarni hatto nuqsonlarni ham ezgulikka yo‘naltiradi.
J. SAND

Bolaga ta’lim berishdan maqsad, uni kelgusyda o‘qituvchining ko‘magisiz unib-o‘sishga layoqatli qilishdir.
E. XABBARD

Istamay mutolaa qilayotgan talaba — qanotsiz qush.
SA’DIY

Bilimni singdirib olmoq uchun uni ishtaha bilan simirmoq lozim.
A. FRANS

Dars paytidagi bekorchilik, aqliy mehnat taqozo etilgan joyda ayni uning bo‘lmasligi,— bo‘sh vaqt yo‘qligining bosh sababidir.
II. A. SUXOMLINSKIY

Har narsaga qiziquvchanlik olimlar va shoirlarni yetishtiradi.
A. FRANS

Kimki o‘qishni istamasa, — hech qachon haqiqiy inson bo‘lolmaydi.
XOSE MARTI

Bilimni o‘z kuching bilan egalla, sherigingning mehnat natijalarini o‘zlashtirishing noinsoflik. Dars vazifalarini mustaqil bajarmaslik — tekinxo‘rlikka qo‘yilgan birinchi qadam.
V. A. SUXOMLINSKIY

Kimda-kim biror-bir san’at, fan va hunar sirini egallamagai ekapn, u hech qachon nimadir bir yirikroq narsani yaratishga layoqatli bo‘lolmaydi.
MICHURIN

O‘qimay turib, na bir san’at va na bir donishmadlikka yetishish mumkii emas.
DEMOKRIT

Kimki hech narsani qiziqib so‘ramasa, hech nimani o‘rganmaydi ham.
T. FULLER

Diqqat-e’tibor ko‘nglimizning yagona darchasi, ongimizdagi bor narsalarning bari so‘zsiz shu darcha orqali o‘tadi.
K. D. USHINSKIY

Faqat diqqat qilgan odamgina xotirasida saqlay oladi.
S. JONSON

Muallim aytgan so‘zni takrorlash oilan uning izdoshi bo‘lib qolaverish qiyin.
D. I. PISAREV

Chinakam shogird bor narsalar negizida mavhum narsalar rivojini o‘rganadi va shu yo‘l bilan ustoziga yaqinlashib boradi.
GYOTE

O‘z podonligini muallimlarni ayblash bilan oqlaydiganlar aslida o‘z bilganlaricha hech nima qila bilmaydigan va o‘zlari borishlari lozim bo‘lgan joyga quloqdan tortib olib borishlarini kutib yotadigan kimsalardir.
A. DOBROLYUBOV


Горячие афоризмы, мудрые изречения о школе, воспитании, учителях, учениках и педагогической деятельности.
Самое главное для людей после хлеба – это школа.
Дж. ДАНТОН
Школа по основным предметам и принципам, заложенным в ее системе, является великой силой в определении жизни и судеб народов и государств.
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ
Школа – это мастерская по формированию мышления подрастающего поколения; если не хочешь упустить будущее, надо крепко держать школу в своих руках.
А. БАРБЮС
Нет более острого оружия, чем знание, основанное на процессе труда.
М. ГОРЬКИЙ
Социокультурный подъем палат может быть нормальным только тогда, когда рука тренирует мозг, а затем углублённый мозг снова тренирует руку и оказывает более сильное влияние на рост мозга.
М. ГОРЬКИЙ
Час работы дает объяснение больше, чем день, потому что, пока я занимаю ребенка в мастерской, его руки работают на ум: он становится философом, считая себя простым ремесленником.
Джей Джей Руссо
Научить ученика труду, приучить его не только любить труд, но и быть в гармонии с ним, чтобы труд мог проникнуть в его тело, научить его ничего не знать в своих силах, считаться неразумным; он должен мыслить самостоятельно, искать, проявлять себя, развивать свои непробудившиеся способности, воспитывать из себя стойкого человека.
А. ДИСТЕРВЕГ
Учитель, способный привить своим ученикам качества удовольствия от работы, достоин почестей.
Э. ХАББАРД
Учитель – инженер человеческой души.
М.И. КАЛИНИН
Чтение — это всего лишь один лепесток цветка под названием образование.
И СУКСОМЛИНСКИЙ
Кто на пути правды научил тебя письму с
обидой , НАВОИ
Все дело в воспитании детей зависит от того, кто является воспитателем.
ПИСАРЕВ Д.И.
Те, кто учит нас, по праву называются нашими учителями, но не каждый, кто учит нас, достоин этого звания.
И. ГЁТЕ
Точно так же, как педагог хочет видеть своих учеников, он должен прежде всего быть самим собой.
ВИ ДАЛЬ
Для того чтобы его воспитание подготовило человека к жизни, он должен прежде всего иметь глубокие знания о жизни.
Л. Н. ТОЛСТОЙ
Сам воспитатель должен быть интеллигентен, предельно спокоен, добр, обладать высокими нравственными качествами.
М.И. ДРАГОМАНОВ
… Воспитатель должен быть образован сам.
К. МАРКС
Мы также учимся, обучая других.
СЕНЕКА
Тот, кто мало знает, учит другого.
да. КОМЕНСКИЙ
Обучение означает чтение дважды.
Дж. ЮВЕР
Вам нужно больше интеллекта, чем нужно, чтобы учить кого-то, учиться самому.
М. МОНТЕН
Кто идет на увещевание, тот должен чувствовать предприимчивость по отношению к слушателю увещевания: даже небольшая ошибка испортит дело.
Р. ДЕКАРТ
Чтобы быть хорошим учителем, вы должны любить то, чему вы учите — кого вы учите, кого вы учите.
В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ
Для педагогической деятельности, во-первых, воспитатель должен знать своего ученика во всех отношениях, во-вторых, между воспитателем и учеником должно быть полное доверие,
Д. И. ПИСАРЕВ
Ключом к успешному воспитанию является уважение к ученику.
Р. ЭМЕРСОН
Если не требовать от человека многого, много не получишь.
АС МАКАРЕНКО
Педагог всегда должен быть убежден, что сила образования настолько несравненна, что он никогда не сможет использовать ее в полной мере.
К. Д. УШИНСКИЙ
Репетитор не бюрократ; если он чиновник, то он не воспитатель.
К. Д. УШИНСКИЙ
Чем ниже нравственный уровень воспитателя, чем безнравственнее его нравственный образ и чем больше он думает только о собственном покое и спокойствии, тем в большей степени он способен не подчиняться различным заповедям и запретам, которых требуют детские тревоги.
да. КОРЧАК
Кто думает, что я должен учить детей не в той мере, в какой они могут усвоить, а в той мере, в какой я хочу, тот совершенно недальновиден.
да. КОМЕНСКИЙ
Человек — не пустой сосуд, который можно наполнить любой жидкостью.
ПИСАРЕВ Д.И.
Самая большая ошибка в воспитании детей — это поспешность.
Дж. Ш. РУССО
Уроки, которые преподают детям, должны соответствовать их возрасту, иначе они рискуют стать эгоистичными, эгоцентричными и гордыми.
И. КАНТ
Людей учат всему, но не учат думать, хотя их отличает скорее не знание, а то беспокойство, которому они так и не научились.
Б. ПАСКАЛЬ
Нет ничего тяжелее, чем перевоспитать плохо воспитанного человека.
да. КОМЕНСКИЙ
Как рубашку, которую всю жизнь не чистили, нельзя быстро почистить, так и человека можно сразу перетренировать.
М. Е. САЛТИКОВ-ЩЕДРИН
Ясно, что изучать надо реальные жизненные потребности, а не абсолютную сумму полезных.
АРАСТУ
Есть реалии жизни, которым можно научиться только после определенного возраста, например, политика, права.
А. И. ГЕРЦЕН
Говорят, что лучшее правило в политике — не преувеличивать администрацию. Это правило относится и к воспитанию в той же степени.
ЯН ПОЛ
Главный вопрос в обучении детей заключается не в том, как их учат, а в том, как их учат. Обыкновенные бытовые вещи, которым хорошо и умело научат ребенка, принесут ему в будущем во сто крат больше пользы, чем высокие истины, непостижимые для его разумения.
Н. И. ПИРОГОВ
Нет точных наук, есть только науки, которые трудно усвоить.
А. И. ГЕРЦЕН
Везде, где слово служит посредником между людьми, недопустимо много говорить, особенно в области образования, и резко заканчивать речь.
В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ
Слово дано учителям не для того, чтобы выражать свое мнение, а для того, чтобы вызывать мысли у других.
В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ
Некомпетентный учитель просто говорит правду и учит его находить ее.
ВО ДИСТЕРВЕГ
Ни один тренер не должен забывать, что его главная задача — научить своих учеников умственной работе, и что эта задача важнее, чем преподавание урока.
К. Д. УШИНСКИЙ
Без развития у учащихся инициативы и активности любое знание безжизненно; нужно учить не только думать, но и желать.
УМОВА Н.А.
Воспитание, не возбуждающее желания, есть воспитание, разрушающее сердце. Воспитатель также должен учить воле.
А. ФРАНЦИЯ
Чрезвычайно полезно учащимся и преподавателям как можно более убедительно обосновывать общую и частичную важность тех знаний, которые учащиеся получат в будущем при интерпретации урока в каждой области знаний для достижения успеха.
Дж. ПЕЙО
Грубое заблуждение считать педагогику наукой о ребенке, а не о человеке.
да. КОРЧАК
Истинное образование состоит в том, чтобы подготовить человека к человечности.
Н: И. ПИРОГОВ
Цель школы — воспитывать и только воспитывать.
И. ПЕСТОЛОСИ
Образование важнее образования. Образование приближает человека к взрослой жизни
. SENT-EXCUPERI
Цель просветления – взрастить характер.
Г. СПЕНСЕР
Важнейшей частью воспитания является формирование характера.
УШИНСКИЙ
Важнейшей основой хорошего воспитания человека является формирование его характера.
Э. ТЕЛЬМАН
Главный способ воспитания человека – доверие.
К. Д. УШИНСКИЙ
Хорошо сделать красивую статую и дать ей жизнь, но еще лучше взращивать молодой ум, формировать по-своему молодую душу, возрождать в ней чувство справедливости.
В. ГЮГО
Вера усваивается теорией, а поведение формируется примером.
А. И. ГЕРЦЕН
Это как не вырыть яму в земле и не отложить яйца.
А. НАВОИЙ
Пусть он не делает того, что повелевает, и пусть никто не пользуется и не пользуется его словом.
А. НАВОИЙ
Иш эрур улким, он делает свою мать,
Хикмат ульким, он также знает свою мать. НАВОИ
Без образца невозможно ни правильное преподавание, ни хорошее чтение.
Л. КОЛУМЕЛЛА
Без шаблона ничему не научишься.
да. КОМЕНСКИЙ
Легко идти по стопам того, кто идет прямо вперед.
да. КОМЕНСКИЙ
Пока воспитатель дает волю некоторым из своих страстей, его разговоры об обуздании страстей бесполезны; он также оказывается неэффективным в попытках покончить с пороками или неуместными привычками, которые он допускает в своих учениках.
Дж. ЛОКК
Не надо ругаться, чтобы учить, оскорблять, чтобы помочь.
Ф. ЛАРОШФУКО
Истинная дисциплина заключается в упражнениях, а не в правилах.
Джей Джей Руссо
Благородные привычки обнаруживаются из-за узора.
А. ФРАНЦИЯ
Блаженна школа, которая учит усердно и делать добро, с настойчивостью переносить, с усердием претерпевать еще паче.
да. КОМЕНСКИЙ
Хорошее воспитание любого невежественного человека прибавляет в ряды мужчин.
ВЕЛИНСКИЙ В.Г.
Нет в мире ничего, что могло бы быть усовершенствовано с момента зарождения, напротив, во всяком случае, прежде всего есть простые надежды, а потом, конечно, есть полная картина.
АПУЛИ
Природа подбрасывает зерно или семена дикой травы в основу каждого человека; так что надо вовремя позаботиться о первом, уничтожить второго.
Ф. БЭКОН
Трудно увидеть хорошую сторону человека. Хорошие качества в человеке обычно приходится воображать, и воспитатель должен уметь это делать. Он должен подходить к человеку с большой надеждой, даже если есть риск небольшого распространения.
АС МАКАРЕНКО
Если вы принимаете людей такими, какие они есть на самом деле, со всеми их недостатками, вы никогда не сможете их улучшить. Если вы относитесь к людям как к идеальным людям, вы можете поднять их на ту высоту, которую хотите, чтобы они увидели.
И. ГЁТЕ
Будут сообразительные и любознательные дети, но дети гуманные и упрямые. У них обычно нет глаз, чтобы видеть таких людей в школе, они всегда смотрят на них с недоверием; однако при хорошем воспитании из них выйдут великие люди.
да. КОМЕНСКИЙ
Если воспитанные, хорошо охлаждённые, самые быстрые бедуины выйдут из самых сухих свадеб.
ПЛУТАРКС
Вы не можете изменить свою сущность, и великая тайна и великая сила воспитания в том, что оно направляет всевозможные склонности характера, даже недостатки, к добру.
Дж. СЭНД
Цель воспитания ребенка – сделать так, чтобы он в будущем мог расти без помощи учителя.
Э. ХАББАРД
Ученик, который неохотно читает, — бескрылая птица.
САУДОВСКАЯ
Чтобы усваивать знания, их надо переваривать с аппетитом.
А. ФРАНЦИЯ
Безделье во время занятий, отсутствие его там, где требуется умственная работа, является основной причиной отсутствия свободного времени.
II. А. СУКСОМЛИНСКИЙ
Любопытство ко всему культивируют ученые и поэты.
А. ФРАНЦИЯ
Кто не хочет читать — никогда не может быть настоящим человеком.
ХОСЕ МАРТИ
Приобретать знания своими силами, осваивать результаты работы напарника — нечестно. Не делать домашнюю работу самостоятельно — это первый шаг к самопожертвованию.
И СУКСОМЛИНСКИЙ
Пока никто не владеет секретами какого-либо искусства, науки или ремесла, он никогда не сможет создать что-то большее.
МИЧУРИН
Без чтения невозможно достичь какого-либо искусства или мудрости.
ДЕМОКРИТ
Кто ничем не интересуется, тот ничему не научится.
Т. ФУЛЛЕР
Внимание — это единственное окно нашего сердца, через которое все, что происходит в нашем уме, проходит без слов.
К. Д. УШИНСКИЙ
Только тот, кто обращает внимание, может запомнить это.
С. ДЖОНСОН
Повторяя то, что сказал учитель, семье трудно оставаться его последователями.
ПИСАРЕВ Д.И.
Настоящий ученик изучает эволюцию абстрактных вещей на основе существующих вещей и таким образом сближается со своим учителем.
ГЁТЕ
Те, кто оправдывает свое невежество, обвиняя учителей, на самом деле являются людьми, которые не могут делать ничего из того, что знают, и ждут, когда их заберут оттуда, где они должны быть.
А. ДОБРОЛЮБОВ

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 2
  1. Ro‘ziyeva Nilufar

    :mrgreen: :lol: :idea:

  2. Аноним

    :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: