Esse qanday yoziladi? Esse yozish qoidalari

Esse qanday yoziladi? Esse yozish qoidalari

Esse qanday yoziladi, esse yozish qoidalari bilan batafsil tanishing.

Esse haqida qisqacha tushuncha

Esse — fransuz tilida «essai» -«tajriba», ingliz tilida «essay», «assay» — intilish, ijodiy sinov, ocherk; lotincha «exagium» — «o‘ylash» degan ma’noni bildiradi.
Esse — o‘quvchining aniq mavzu yuzasidan shaxsiy fikr-mulohazalari asosida yoziladigan ixcham ijodiy ish hisoblanadi. Uning o‘zgachaligi mavzuda ko‘tarilayotgan muammoga fakt va dalillarni o‘rinli keltirish orqali o‘z munosabatini bildirish.

Esse va inshoning o‘xshash va farqli jihatlari

Insho — arab tilidan olingan so‘z bo‘lib, «bino qilish», «qurish» degan ma’noni bildiradi. Insho o‘quvchining o‘zbek adabiyoti fanidan olgan nazariy bilimlarini o‘z fikri va dunyoqarashi bilan bog‘lab yozadigan ijodiy mehnati. Bunda o‘quvchidan o‘qilgan badiiy asarni chuqur o‘ylashi, tahlil qilishi, so‘ng badiiy til bilan ta’sirli ifodalashi talab etiladi.
Esse erkin kompozitsiya asosiga quriladigan, tuzilish jihatdan ixcham nasriy asar bo‘lib, badiiy-publitsistik janrning bir turi. Esse muayyan bir reja asosida yozilmaydi. Insho — tuzilishi jihatdan hajmi keng, fan bo‘yicha egallangan nazariy bilimlar asosida yoziladigan ijodiy ish. Insho uchun reja tuziladi va epigraf yoziladi. Essening turlari bir necha xil bo‘lib, yozilish maqsadiga ko‘ra uning qay turga mansubligi aniqlanadi. Insho shartli ravishda uch guruhga bo‘linadi: adabiy, ijodiy va erkin mavzudagi insholar. Essening maqsadi — o‘quvchini faol fikrlashga o‘rgatish, o‘z mulohazalarini dalillashga yo‘naltirish, til unsurlaridan o‘rinli foydalanish orqali fikrni to‘g‘ri yetkazib berish ko‘nikmalarini shakllantirish Inshodan ko‘zda tutilgan maqsad o‘quvchining yozma nutqini rivojlantirish.
Esse yozish o‘quvchilarga o‘z fikrini erkin bildirishga, mavzuga aloqador ma’lumotni ongli qabul qilishga va tushunishga, muammoning yechimini topishga aloqador dalillardan foydalanib, o‘z xulosasini aniq va savodli bayon etishga imkon yaratadi. Muhimi, keltirilgan fakt va dalillarning o‘rinli qo‘llanishidir.

Essening tuzilishi

Esse 3 qismdan iborat.

1. Kirish

Kirish — mavzuni mantiqiy va uslubiy jihatdan bog‘lab oydinlashtirish. Bu bosqichda qalamga olingan mavzuni yoritish uchun savolni to‘g‘ri qo‘yish muhim. Chunonchi, bu o‘rinda esse yozuvchi «Kirish qismida ushbu mavzuga ma’lumot berish kerakmi?», «Men tanlagan mavzuning dolzarbligi qay darajada?», «Men esse yozish davomida o‘z fikrimni dalillash uchun qanday manbalarga tayanaman?», «Men kalit so‘zdan kelib chiqqan holda tezis qo‘ya olamanmi?» kabi savollarni o‘z oldiga qo‘yishi va shuning tevaragida fikr yuritgani ma’qul. Essening kirish qismi kamida, ikki xatboshidan iborat bo‘lishi va har bir xatboshida ikki-uch gap ifodalanishi mumkin. O‘quvchini qiziqtirish, uning e’tiborini jalb etish maqsadida essening kirish qismi jonli va aniq yozilishi kerak. Bunda xitob, undov, shaxsiy tajribaga ishora, ritorik so‘roq kabilardan foydalanish o‘rinlidir.
Kirish qismida o‘quvchi esse mavzusiga tushuncha beradi, shu orqali uning esse mavzusini qanday tushunganligi aniqlanadi va bu mavzu nima uchun dolzarb ekanligi yoritiladi. Mavzu va uning dolzarbligi yoritilgandan keyin tezis qo‘yiladi. Tezisdan keyin asosiy qismga bog‘lovchi gap yoziladi. Agar tezis aniq va yaqqol berilsa, gap yozilmasligi ham mumkin. Tezis qo‘yish essening eng muhim shartlaridan biridir. Tezis — essening kaliti. Kaliti topilmasa, essening asosiy maqsadiga yetish qiyin. Tezis — muallifning shaxsiy nuqtayi nazarini bildirib, u asosiy qismda isbotlanadigan fikrni yo‘naltiruvchi g‘oya hisoblanadi. Tezis essening kirish qismida yoziladi.

2. Asosiy qism

Asosiy bo‘lim — mavzuning nazariy asosi va savolning mazmunini bayon etuvchi bo‘lim. Bunda mavzuga mos barcha bilimlar, asosiy fikr va muammoga bog‘liq dalil va faktlar jamlangan bo‘lib, unda dalillar, xabarlar, turli statistik ma’lumotlardan foydalanib, mavzu yoritiladi, ko‘tarilgan muammoning kelib chiqish sabablari oydinlashtiriladi. Bu jarayon birmuncha murakkabroq kechadi. Shu sababli, asosiy bo‘limni bir necha kichik qismlarga bo‘lish mumkin. Har bir qismni dalillar asosida yoritish asosiy savolga javob topishga ko‘maklashadi.
O‘quvchining keltirilgan fakt va dalillarni taqqoslab, o‘z qarashlarini tahlil orqali ko‘rsatib borishi asosiy bo‘limning to‘liq yoritilishiga imkon beradi. Qismlarga to‘g‘ri ajratish va izchillik bilan bayon etish mavzuning yoritilishidagi mantiqiylikni ta’minlaydi. Dalillar — o‘quvchi tomonidan aytilgan fikrni isbotlash uchun keltiriladigan ko‘chirma (maqol, tsitata, hikmatli so‘z, rivoyat, she’riy parchalar va h.k.). Qo‘yilgan tezisga kamida ikkitadan dalillar keltirilishi kerak.
Asosiy qismni yoritish uchun kerakli ma’lumotlarni keltirish jarayonida qo‘yilayotgan masalaga o‘quvchining shaxsiy munosabatini bildiruvchi, shuning bilan birga, menimcha, mening fikrimcha, birinchidan, ikkinchidan, shu kabi, demak, biroq, unday bo‘lsa kabi kirish so‘zlardan foydalanish o‘rinli bo‘ladi.

3. Xulosa

Xulosa — mavzu bo‘yicha chiqariladigan yakuniy jumlalar bo‘lib, unda yangi fikr mulohazalar bildirilmaydi, balki dalillarga suyangan holda yakun chiqarilib, uni yechish yo‘llari ko‘rsatiladi.
Essening yakuniy qismida asosiy qismda berilgan muammoning yechimi tasdiqlanadi va mazmunning mohiyati ochiladi, ya’ni «Esse boshida ko‘tarilgan masala bo‘yicha nima deyish mumkin?» degan savolga aniq va tushunarli javob tarzida yozilishi kerak.
Xulosa qismida quyidagi kirish so‘zlardan foydalaniladi: men shunday xulosaga keldimki.., qisqasi, asosiy fikrim shuki.., xulosa qilib aytganda… va boshqalar.

Esse yozish jarayonida nimalarga e’tibor berish kerak

Esse yozish jarayonida quyidagilarga e’tibor berish kerak:

1. Kirish va yakuniy qismdagi fikr asosiy masalaga uzviy bog‘liq bo‘ladi. Masalan, kirish qismida “Men… haqida shuni aytmoqchiman” deb boshlansa, yakuniy qismda “Men …xulosaga keldim” kabi tugallanadi.

2. Esse yozishda his-hayajonli/ta’sirchan va badiiy bo‘yoqdor so‘zlardan foydalaniladi.

3. Esse ko‘lamiga e’tibor berish. (200-250 so‘zdan iborat bo‘ladi. Kirish -60-70 so‘z, asosiy qism -100-130 so‘z, xulosa — 30-40 so‘z)

4. Esseda birgina mavzu atrofida fikr yuritiladi. Unda birgina fikr o‘rtaga tashlanadi va rivojlantiriladi. Uning bir necha mavzu va bir qancha g‘oyasi bo‘lishi maqsadga muvofiq emas.

5. Esse erkin kompozitsiya asosida yoziladi. Yaxshi esseni mavzuni yaxshi tushungan, uni har tomonlama idrok eta olgan, o‘z g‘oyalari bilan o‘quvchini o‘ylanishga majbur eta oladigan odamgina yoza oladi.

6. Esse yozishda bir qolipdagi so‘zlardan foydalanish, so‘zlarni qisqartirish, yuzaki xulosa chiqarishdan xoli bo‘lish kerak. Esse tili salmoqlilikni talab qiladi. Bunda esse mavzusini oydinlashtirish, hajmini va maqsadni aniq belgilab olish muhimdir.

7. Esseda badiiy to‘qima va fantaziya bo‘lmaydi. Unda adabiy til uslublaridan to‘g‘ri va o‘rinli foydalaniladi.

8. Esse ixcham hajmli bo‘lgani bois, fikr-mulohaza bildirishda batafsil hikoyalashdan cheklanish, keltirilgan ma’lumotni ipidan ignasigacha bayon etishdan saqlanish, bir aytilgan fikrni yana qayta takrorlashga yo‘l qo‘ymaslik kerak. Uzundan uzoq, aralash turdagi qo‘shma gaplar o‘rniga qisqa va ixcham ifoda usulini qo‘llagan ma’qul.

9. Esse xatboshilarga to‘g‘ri ajratilishi kerak. Esseni yozib bo‘lgach, uni qayta-qayta o‘qib chiqish tavsiya etiladi.

10. Ensiklopediya va turli manbalardan olingan ma’lumotlar o‘z o‘rnida qo‘llanilishi kerak. Aks holda, essening badiiyligi va ta’sirchanligiga putur yetadi.

Esse yozishda qanday talablar bor

Esse yozishda quyidagi talablarga qat’iy rioya qilinadi: shaxsiy munosabatning bildirilishi; tezis — kalit so‘zni to‘g‘ri aniqlash; faktli dalillar (argumentlar); nazariyaga asoslanish; atamalarni o‘z o‘rnida qo‘llash; sitatalar keltirish; mantiqiy qonuniyatning saqlanishi; taqqoslash va xulosalash usullaridan foydalanish; savodlilik (uslubiy, imlo, tinish belgilari); yumor, o‘tkir hajv;

Mavzuga doir:
Esse yozishga bir namuna misol

Bolani insho yozishga qanday o‘rgatish mumkin

Insholardagi matniy xatolar, ularni tuzatish metodikasi


Узнайте больше о том, как написать эссе, о правилах написания эссе.

Краткий обзор сочинения

Эссе — по-французски «essai» — «эксперимент», по-английски «essay», «assay» — стремление, творческая проба, сочинение; Латинское «exagium» означает «думать».
Эссе – это лаконичная творческая работа, написанная на основе личного мнения студента по определенной теме. Его специальность – выражать свое отношение к проблеме, поднятой в теме, путем приведения фактов и доказательств.

Сходные и разные аспекты эссе и эссе

Эссе — слово, взятое из арабского языка и означающее «строительство», «строительство». Эссе – это творческая работа студента, который пишет в связи с теоретическими знаниями узбекской литературы со своим собственным мнением и мировоззрением. При этом от ученика требуется глубоко задуматься, проанализировать прочитанное художественное произведение, а затем эффектно выразить его художественным языком.
Эссе представляет собой структурно компактное прозаическое произведение, основанное на свободном сочинении, и является разновидностью художественно-публицистического жанра. Эссе пишется не по определенному плану. Эссе – это творческая работа, написанная на основе полученных теоретических знаний по предмету, имеющая большую структуру. Планируется сочинение и пишется эпиграф. Существует несколько видов эссе, и в зависимости от цели написания определяется, к какому типу оно относится. Сочинения условно делятся на три группы: сочинения на литературные, творческие и свободные темы. Цель реферата — научить учащегося активно мыслить, направлять свои рассуждения на доказательства, сформировать навыки правильного изложения мыслей за счет соответствующего использования языковых элементов, развития речи.
Написание эссе позволяет учащимся свободно высказывать свое мнение, осознанно получать и понимать информацию, относящуюся к теме, использовать доказательства, связанные с поиском решения проблемы, четко и грамотно излагать свой вывод. Важно правильное использование приведенных фактов и доказательств.

Структура эссе

Сочинение состоит из 3 частей.

1. Введение

Введение — логическое и методическое разъяснение темы. На этом этапе важно правильно сформулировать вопрос, чтобы охватить тему, которую вы написали. Например, в этот момент автор эссе должен спросить: «Должен ли я предоставить информацию по этой теме во введении?», «Насколько актуальна выбранная мной тема?», «На какие источники я буду опираться, чтобы подтвердить свое мнение». при написании реферата?», «Можно ли сделать реферат по ключевому слову?» такие вопросы лучше задать и подумать. Введение эссе может состоять как минимум из двух абзацев, а каждый абзац может содержать от двух до трех предложений. Чтобы заинтересовать читателя и привлечь его внимание, введение эссе должно быть написано ярко и ясно. В этом случае уместно использование восклицаний, возгласов, отсылок к личному опыту, риторических вопросов.Во введении читатель дает понимание темы эссе, тем самым определяя, как он понимает тему эссе и почему эта тема актуальна. После объяснения темы и ее актуальности ставится тезис. После тезиса в основной части пишется предложение-связка. Если тезис изложен ясно и ясно, предложение можно не писать. Постановка тезиса является одним из важнейших условий эссе. Тезис – это ключ к сочинению. Если ключ не найден, трудно достичь основной цели эссе. Тезис – это руководящая мысль, выражающая личную точку зрения автора и доказываемая в основной части. Тезис написан во введении реферата.

2. Основная часть

Основной раздел – это раздел, в котором описывается теоретическая основа темы и содержание вопроса. В нем собраны все актуальные знания, основные идеи, доказательства и факты, относящиеся к проблеме, с использованием доказательств, отчетов и различных статистических данных, освещена тема, выяснены причины поднятой проблемы. Этот процесс немного сложнее. Поэтому основной раздел можно разделить на несколько небольших разделов. Освещение каждой части на основе фактических данных помогает найти ответ на главный вопрос.
Тот факт, что учащийся сопоставляет приведенные факты и аргументы и показывает свое мнение посредством анализа, позволяет полностью охватить основной раздел. Правильное деление на части и связное изложение обеспечивают логичность в освещении темы. Доказательством является отрывок (пословица, цитата, мудрое изречение, повествование, поэтические отрывки и т. д.), приведенный читателем в доказательство высказанной точки зрения. К данному тезису следует привести не менее двух аргументов.
В процессе приведения необходимой информации для освещения основной части выражает личное отношение читателя к проблеме, поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, во-первых, во-вторых, вот так, следовательно, но, затем, из вводных слов такие, которые будут уместны в использовании.

3. Заключение

Выводы – заключительные предложения по теме, в которых не высказываются новые идеи, а на основе доказательств делаются выводы и показываются пути ее решения.
В заключительной части эссе подтверждается решение проблемы, данной в основной части, и раскрывается суть содержания, т. е. «Что можно сказать по вопросу, поднятому в начале эссе?» должны быть написаны ясно и понятно.
В заключении употребляются следующие вводные слова: Я пришел к выводу, что.., короче, мой основной тезис в том, что.., в заключении… и др.

На что обратить внимание в процессе написания эссе

В процессе написания эссе следует обратить внимание на следующее:

1. Мысль введения и заключительной части неразрывно связана с основной проблемой. Например, если вступление начинается со слов «Я хочу сказать об этом…», заключительная часть заканчивается словами «Я пришел к выводу».

2.В написании эссе используются эмоциональные/впечатляющие и художественные слова.

3. Обратите внимание на объем эссе. (Он будет состоять из 200-250 слов. Вступление — 60-70 слов, основная часть — 100-130 слов, заключение — 30-40 слов)

4. Эссе посвящено одной теме. В ней раскрывается и развивается только одна идея. Неуместно, чтобы у него было несколько тем и несколько идей.

5. Эссе пишется по свободному сочинению. Хорошее эссе может написать только человек, хорошо разбирающийся в теме, способный воспринять ее во всех аспектах, способный своими идеями заставить читателя задуматься.

6. При написании эссе необходимо использовать тот же набор слов, сокращать слова, быть свободным от поверхностных выводов. Язык эссе требует серьезности. Важно уточнить тему эссе, четко определить его объем и цель.

7. В эссе не будет художественной фактуры и фантазии. Стили литературного языка используются правильно и уместно.

8. Поскольку эссе имеет компактный объем, необходимо при выражении мнения воздержаться от подробного рассказа, от нитки до иголки описать приведенную информацию, не повторять повторно одну и ту же мысль. Лучше использовать короткий и лаконичный метод выражения вместо длинных и длинных, смешанных предложений.

9. Эссе должно быть правильно разделено на абзацы. После написания эссе рекомендуется перечитывать его снова и снова.

10. Вместо них следует использовать энциклопедии и информацию из различных источников. В противном случае художественность и действенность эссе будут испорчены.

Какие требования к написанию реферата

При написании эссе строго соблюдаются следующие требования: выражение личного отношения; тезис — правильная идентификация ключевого слова; фактические доказательства (аргументы); теоретическое обоснование; использовать взаимозаменяемые термины; цитирование; сохранение логического закона; использование методов сравнения и вывода; грамотность (стиль, орфография, пунктуация); юмор, острый юмор;

Предмет:
Пример как написать сочинение

Как научить ребенка писать сочинение

Текстовые ошибки в эссе, способы их исправления

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 171
 1. Аноним

  :???: ;-) :| :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :arrow: :???: :?: :!:

  1. Orzu

   Qoyil

   1. Quyoncha

    Siz menga dars qilishimga yordam berdingiz rahmat :idea:

    1. _pr1ncessa011_

     Rahmat siz menga juda katta yordam berdingiz

    2. Rahmat dars qilishga yordam berdingiz
    3. Men sizni sevib qoldim nomeringizni bering

     ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)

     1. Muslima

      Man nomer

     2. Caros

      Jinni pinnimasmisan tupoy

   2. Аноним

    :lol: :lol: :mrgreen: :evil: :evil: :smile: :evil: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :grin: :?: :!:

    1. BOBURJON

     Robotlarga o’rnini beradigan kasblar haqida.

     1. Аноним

      Yozib Bering

  2. Аноним
  3. Oyzoda

   Assalamu alaykum

  4. ♤♡◇♧♧◇♡♤♤♡◇♧♧◇♡♤♤♡◇♧♧◇♡♤♤♡◇♧♧◇♡♧

   ♤♡◇◇♧♧◇♡♤♤♡◇♧♧◇♡♤♤♡◇♧♧◇♡♤♡◇♧◇♡♤♡♤♡♡◇♧♧◇◇♡♡♤♤◇◇♧◇♡♡♤♤♡♡◇◇♧♧♧◇♡♤

   1. Salom

    :oops:

    1. Nigora
  5. Uh

   Gfx

  6. Аноним

   :o :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :sad:

  7. Arslon

   Yoshlar oʻrtasoda hurmat tuygʻusi
   Esse qilib yozish kerak

 2. abdujamol

  qoyil :shock: :shock: :shock: :oops: :o

  1. NOZIMA

   Esse

 3. abdujamol

  qoyil ;-) :shock: :oops: :oops: :o :shock:

  1. Zoʻr

   :???: :oops: :oops: :mrgreen:

 4. Zarina
  1. лллл

   зор

  2. Asadbek

   Zõr

   1. King

    dabdala

    1. y

     :oops: :oops:

    2. Dilnoza

     :idea:

    3. Shunaqa

     :sad:

    4. Jasur.ake

     :?: :idea: :idea: :idea:akeyaxshi malumot

   2. Shaxina

    :idea:

 5. Sug‘diyona

  zo‘r qoyil :cool: :cool:

  1. Endi men ham esse yoza olaman

   ;-)

  2. bek

   ha juda zor ekan ;-)

  3. 5 b da oqimisanmi

   A

 6. Shahzod

  Assalomu alaykum sizdan bir iltimos bor edi esse yozishga yordam bering iloji bolsa

  1. Muhammad

   Nomeringizni tashlang yaxshi qiz……..

   1. Аноним

    Assalomu aleykum mangayam yozib berolismi

    1. Eldor Tinchlikov

     Kimga esse yozish kk bo‘lsa men yozib beraman
     917004300

     1. Sabina

      Salom yozib berasmi esse

     2. Humoyunmirzo

      Yaqinda ichki imtihonim bor shunga yordam bervoring

     3. Muslimaxon

      :idea: :idea: :smile: :smile:

     4. Ferdavs

      Assalomu alaykum esse yozishga yozdam kerak edi mavzusi yoʻq rasm asosida mavzu qoʻyib esse yozish kerak lekin mavzusi nima ekanligini bila olmayabman

     5. Salom 1 kun ichida yozib bera olasizmi

      Salom 1 kun ichida yozib bera olasizmi

     6. Oydin

      Mavzu: Aytimlar kelajakda baʼzi sohalar toʻliq kompyuter grafikasiga oʼtib ketishini taʼkidlashadi. Bunda ilmiy bilimning oʻziga xos xususiyatlari qanday?

     7. Вовлвово

      Влвлчлвлчлыжьятс :x

    2. Аноним

     ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

  2. Sarvina

   Zorr

 7. guli

  assalomu alekum zor

 8. Аноним
 9. MNA

  Katta rahmat katta yordam boʻldi esse yozishga. Oldin esse yozishni bilmas edim rahmat zoʻr :idea: :idea: :idea:

  1. Аноним

   Assalomu alaykum. Iltimos menga ham esse yozishga yordam beringlar Islom nurli ma’rifat dini mavzusida yozishim kerak

  2. Shaxnoza

   Thank you for your advise to write essays

 10. Saodat

  Yaxshi

 11. Аноним

  Robotlarga oʻrnini bermaydigan kasblar mavzusida esse yozib berila :(

  1. Elon Musk

   Robot yaratuvchilar haqida yozin

 12. Mr cipher
 13. Gul

  Esse yozib beradiganlar bormi

  1. Diyorbek

   Bor :idea:

  2. Salom

   Salom men Xushnudbekman

 14. Аноним

  ;-)

 15. Аноним

  :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:

  1. Аноним

   ☝️

 16. Xumora
  1. Аноним

   Asaluma alikum yaxshimisi sizdan yordam soramoqchi edi iltimos yordam bering Esse qanday yoziladi

 17. Hulkar

  esse yozishga yordam beringlar :smile:

 18. Dastan

  Rahmat yaxshi maʼlumot oldim

 19. Ruxshona

  Raxmat esse yoza oldim

  1. Аноним

   :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o

 20. Ozoda

  Qoyil. Esse haqaida koʻp maʼlumotlarga ega boʻldim

 21. Sakina

  Esse yozishga yordamingiz kerak :!:

  1. Аноним

   Assalomu alaykum. Iltimos menga ham esse yozishga yordam beringlar Islom nurli ma’rifat dini mavzusida yozishim kerak

 22. Anora

  Raxmat yaxshi ma’lumot oldim .

 23. Noza

  Zor esse haqda kop narsabilib oldim

  1. Ramizjon

   :oops: :o :o :o

 24. Sherali Ortiqzoda

  Yil Asarini>> yozishga ketdim. Sherali Ortiqzoda kutib ol xalqim

 25. Bibi

  Esse yozishga yordam bera olaslarmi

 26. Shaydo

  Esse yoziwga yordam bervorilar

  1. ppipip

   :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

 27. Аноним

  Salom mengayam esse yozishga yordam berib yuboringlar iltimos

 28. mashhura

  Rahmat esse yozishni tushunib oldim ;-) ;-) ;-) ;-)

 29. Jasminabonu

  Rahmat esse yozishimga yordam berdi

 30. Norpoʻlatov Jonibek

  Rahmat bilim berganingiz uchun.
  Ilmingiz Ziyoda boʻlsin

 31. Аноним

  Qoyil esse yozishni bilmasdim :shock:

 32. Gulnoza

  Yanada koʻproq maʼlumot bersangiz yaxshi boʻlardi

 33. Gulnoza

  :oops:

 34. Sardorbek

  Chidasa boladi

 35. Choliqushi

  :idea: :idea: :idea: :oops: :oops: :oops:

 36. Mohinur

  Esse yozishga yordam bervoriylar

 37. Mohinur

  Esse yozishga yordam bervoriylar pls

 38. Marjona

  Bugungi kunda ko‘chma do‘konlarga ayrim insonlar ijobiy ayrim insonlar salbiy fikr bildirishi

 39. Sevinch

  esse yozishga yordam kera

 40. Sevinch

  esse yozishga yordam kerak

  1. Islombek

   ?????

   1. .....

    :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :mrgreen: :sm :mrgreen:

 41. Sevara

  Salom mangayam esse yozishga yordam bervorilar iltimos umuman tushumadim

 42. Yulduz

  Esse yozib beradiganlar bormi

 43. Muslima

  Assalomu alaykum yaxshimisiz bugun yakunida esse yozishim kk edi nomerizni tashlolmisizmi yordamiz kk edi

 44. Ruslan Tojiyev

  Esse yozish qoidalarini bilib oldim rahmat

 45. dilshod

  6 sinf lar bormi
  :twisted:

  1. Rayxona

   6 sinflar bor

   1. Shaxlo

    ;-) :smile:

  2. Abdusamad

   Xa bo aka

 46. sevinc

  menga esse kerek edi yordam bervorila mening ixtirom mavzusida

 47. Marg‘ub...

  Essey yozishga yordam berizlar

 48. Feruza

  Iltimos mengiyam yordam beringizlar iltimos

 49. Rayxona

  6 sinflsr bor

 50. ERALI

  ODAM DEB OLGAN ODAM DOIM TIRIKDIR SHUNGA ESSE YOZISH KERAK ;-)

 51. ERALI

  8LA BOMI

  1. Xa men 8

   :mrgreen:

 52. Shahnoza

  Esse yozishga yordamlashing

 53. Ергашбоева Ёркиной

  Ассалому алайкум яхшимисиз лар укиб чикиб хам тушунмадим фикр бериб юборилар

 54. Аноним

  ✔‍

 55. Аноним

  :idea:

 56. Аноним

  :roll: :sad: :evil: :x

 57. Madina

  Manga tug‘ilgan kun haqida esse yozvoring ,

 58. Сайдалиева Мохинур

  8синфларми, агар 8синф болса Ман Борман

 59. Fotema

  assalomu alaykum menga dustlik haqida esse kerak iltimos bulsa tashlavoringizlar

 60. Sau11

  esseni juda murakkab deyishadiku,bu yerda boshqacha oson o‘rgatishgan

 61. Sau11

  bu ma’lumotlar to‘g‘rimi. :?:

 62. Rayxona

  Zurr rasa

 63. Я

  Islom nurli ma’rifat dini mavzusida esse yozdingizmi menga tashlab yuboring. @Xusanov_25 shu telegramga

 64. Аноним

  :idea: :idea: :idea: :idea: :grin:

 65. Аноним

  :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:

 66. Dastan

  :idea: :idea:

 67. Asal

  Assalomu alaykum yaxshimisizlar
  kim esse yozib beroladi

 68. Gulzoda

  Qoyilman judayam tushunarli va aniq bayon etilibdi

 69. mubina

  Umman cummeman wu esse haqida nma u uzi

 70. asal

  Manga ona tili haqida esse kere de wunga tawa beromislami

 71. Muxlisa

  :idea:

  1. Guli

   Berilgan maʼlumotlar uchun kattakon raxmat

  2. Alisher

   ;-)

 72. Mohiniso

  Essi yozish qanday buladi

 73. Esse qanday bõladi
 74. õquvchi

  engzõr narsa

 75. Аноним

  :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :???: :x :grin:

 76. 5 b da oqimisanmi

  A

 77. Auper

  Buncha kop yozgandan kora, 2 baho olgan yaxhi

 78. Ferdavs

  Assalomu alaykum esse yozishga yordam kerak edi mavzusi rasm asosida rasmda nima tasvirlanganini tushunmayabman shunga yordam berib yuborizla

 79. Ahmsd

  O so good :shock:

 80. Simura

  Iltimos esesyozishga yordam beri yuboring

 81. Jasminichka

  rahmat tushunmagan narsalarimga yordam berdizlar

 82. chummadim

  man chummadim :!: :!: :!: :!: :!: :!: :?: :?: :?: :?: :cool: :cool: :cool: :cool: :arrow: :arrow: :arrow:

 83. Zahro

  Rahmat esse yozish haqida malumotlarga ega boʻldim

 84. Oygul

  zo‘rrrr

 85. Аноним

  Dabdala

 86. Juda zor

  Omad

 87. SEVDIYOR

  Bulmaydi :sad: :sad:

 88. Mumisa

  :twisted: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :!:

  1. Аноним

   ✔️

 89. Amira

  Esse yoziwga yordam berila

 90. QAYSAR QIZ

  :idea: :idea: :idea: Zòrrrr gap bulishi mumkin emas

 91. Shaxnoza

  Assalomu alaykum kottakon raxmat

 92. Аноним

  :idea: :idea:

 93. Mahi

  Esse qanday yoziladi

 94. azim

  :idea: :idea: :idea: :idea:

 95. Аноним

  Assalomu alaykum menga esse kerak psixologiya mening nazarimda mavzusida yordam beringlar iltimos

 96. Muyassar

  Meni hozirdan asra mavzusiga esse yozvorilar bolla qizla iltimos .

 97. Milashka

  Jigarni asraylik mavzusida esse koʻrsataolasizmi ?

 98. Asilbek

  Zurki Robotlarga o’rnini berdigan kasblar haqida ham yozish kerakda.

  1. BOBURJON

   Asilbek

 99. Аноним

  Robotlarga o’rnini beradigan kasblar haqida esse yozib bering

 100. atirgulllzaxargulllatirgulllza@gmail.com

  Robotlarga o’rnini beradigan kasblar haqida esse yozib bering

 101. Oybek

  Robotlarga órniniberadigon kasblar haqida esse yozishga yordam bering

 102. Аноним

  ,,,,

 103. Баходир

  asosiy qisimdan so’ng sonli dalillar ham bo’lishi kerak

 104. Аноним

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :evil: :evil: :grin: :idea: :lol: :mrgreen: :o :oops: :oops: :cool: :arrow: :???: :!:

 105. Gulnoza
 106. ......

  Men oilqmning eng muhim a’zosiman haqida matn bomi

 107. Dildora

  Liderlik sari 5 qadam mavsuda esse yozishda yordam berib yubiringlar iltimos(onlayn tarzda albatta)

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: