Kampyuter klaviaturasi Klaviatura haqida to‘liq ma’lumot

Kampyuter klaviaturasi Klaviatura haqida to‘liq ma’lumot

Kampyuter klaviaturasi va klaviaturadagi tugmalar haqidagi ma’lumot bilan tanishing.

Eslatib o‘taman, saytimizda kampyuterda tez yozish yo‘riqnomasi bor. Keyinchalik yo‘riqnoma bilan tanishish uchun ushbu sahifaga o‘ting: Qanday qilib klaviaturada juda tez yozishni o‘rganish
Standart klaviaturalar 101 yoki 102 tugmadan iborat bo‘lib, undan tashqari hozirda chiqayotgan multiklaviaturalar ham bor. Standart klaviatura bilan multiklaviaturaning farqi multiklaviaturada qo‘shimcha tugmalar mavjudligidir (ovoz tugmasi, kalkulyator chaqirish tugmasi, internet va e-mail kabilar mavjud).

Klaviatura beshta asosiy guruhga bo‘linadi:

Asosiy guruh tugmalari

–         harflar va sonlar;

–         Enter-buyruqni kiritish tugmasi;

–         Shift-katta harflarni kiritish tugmasi;

–         Caps Lock-katta harflarda yozish rejimi;

–       Ctrl, Alt-boshqaruvchi tugmalar, bu tugmalar boshqa  tugmalar bilan birga ma’lum vazifani bajaradi;

–       Tab-tabulyatsiya tugmasi bo‘lib, kursorni sakkiz belgi o‘ngga suradi.

–       (Kursor-o‘chib-yonuvchi belgi (  | ), qayerga belgi qo‘yilishini ko‘rsatadi).

–       Backspace-chap tarafdagi belgini o‘chirishni amalga oshiradi.

–       ÿ– Windows tugmasi bo‘lib, bosh menyuni chiqaradi.

–       –kontekst menyuni chiqaruvchi tugma (Kontekst menyu – biror ob`yekt  ustida bajarish mumkin bo‘lgan amallar ro‘yxatini chiqaradi).

Klaviaturaning maxsus tugmachalari

Klaviaturada alifbo, raqamli va tinish belgili tugmachalardan tashqari maxsus tugmachalar bor.

–  (Enter) tugmachasi (“Enter” so‘zi inglizcha so‘z bo‘lib  “kirish” ma’nosini anglatadi) satr kiritilishini tugaganligini bildiradi. Masalan, MS DOS komandalarini kiritilishi uchun har bir komanda (Enter) tugmachasining bosilishi bilan tugallanishi kerakdir.

–  (Del) tugmachasi, to‘liq “delete” so‘zidan olingan bo‘lib, “olib tashlash” ma’nosini bildiradi va kursor ko‘rsatayotgan belgini olib tashlash uchun ishlatiladi.

–  (Ins) tugmachasi (to‘liq «insert» so‘zidan olingan bo‘lib, “surish” ma’nosini bildiradi) belgilarni kiritishda  rejimidan almashtirish rejimiga o‘tishni “surish”ta’minlaydi.

–  (Backspace) tugmachasi kursordan chapdagi belgini o‘chiradi.

–  (Home), (End), (PgUp), (PgDn) tugmachalari kursorni boshqarish tugmachalari deyiladi. (Home-satr boshiga, End-satr oxiriga) surilishiga va matnni “varaqlashga” (PgUp – orqaga, PgDn – oldinga) olib keladi.

–  (Numlock) (raqamlar rejimi) tugmachasi bosilgan holda, klaviatura o‘ng tomonda joylashgan 1-9, 0 raqamlaridan foydalanish mumkin, aks holda kursorni boshqarish tugmachalari ishlamaydi.

–  (Esc) tugmachasi (“escape” so‘zi “qochish” ma’nosini bildiradi) komandani bekor  qilish, dasturdan chiqish uchun foydalaniladi.

–  (F1) dan to (F12) gacha funksional tugmachalar turli maxsus amallarni bajarish uchun zarur. Ularning vazifasini bajarayotgan dastur belgilaydi.

–  (Ctrl), (Alt) maxsus tugmachalar. (Shift) kabi boshqa tugmachalar vazifasini o‘zgartiradi. Bu tugmachalar boshqa tugmachalar bilan birgalikda dastur ishiga ta’sir ko‘rsatadi.

–  (Prtscr) – tugmachasi ekrandagi tasvirni printerga chiqaradi.

–  (Break) – tugmachasi dastur ishini to‘xtatish uchun ishlatiladi.

–  – б, в, Я, а – kursorni mos ravishda yuqoriga, pastga, chapga, o‘ngga siljitish tugmalari;

–  Insert – qo‘shib qo‘yish yoki almashtirish rejimlarini o‘zgartirish tugmasi:

–  belgilarni surish orqali ma’lumot kiritish (qo‘shib qo‘yish) va belgilarni o‘chirib, o‘rniga yozish orqali (almashtirish).

Yordamchi tugmalar

Ushbu guruhdagi tugmalarda raqamlar va kursorni boshqarish tugmalari birlashtirilgan. Raqamli rejimda raqamlar kiritiladi, kursorni boshqarish rejimida esa ushbu tugmalar kursorni boshqarish tugmalari guruhidagi tugmalarga mos amallar bajariladi. Rejimlarni o‘zgartirish uchun Num Lock tugmasidan foydalaniladi.

–  (Ctrl)+(Break) Ishlayotgan dastur yoki komanda tugatilishini  ta’minlaydi.

–  (Ctrl)+(Alt)+(Del) MS DOS tizimini qayta yuklanishini ta’minlaydi.  Operatsion tizimni xotiraga qayta yuklaydi.

–  (Shift)+(Prtscr) ekrandagi axborot nusxasini printerga chiqarish rejimini ulash va o‘chirishni ta’minlaydi.

–  (Ctrl)+(Numlock) – Dastur ishini to‘xtatib turadi. Davom etish uchun ixtiyoriy  tugmacha bosiladi.

MS DOS tizimi bilan muloqot uchun foydalanuvchi quyidagicha maxsus tugmachalar majmuidan foydalanish mumkin.

–  (Ctrl)+(C) komanda yoki dastur ishini tugatadi.

–  (Ctrl)+(P) Ekrandagi ma’lumot nusxasini printerga ko‘chirishni tashkil etadi.

–  (Ctrl)+(S) Dastur bajarilishini to‘xtatib turadi.

–  (F6) – Fayl oxiri belgisini kiritadi. Bu simvol (Ctrl)+(Z) bilan belgilanadi.

Maxsus tugmalar

–       Esc – buyruqni bekor qilish buyrug‘i;

–       Print Screen – monitordagi tasvirni printerdan chiqarish uchun xizmat qiladi;

–       Scroll Lock – ba’zi dasturlarda kursorni bir joyda qotirish va butun hujjatni varaqlashda ishlatiladi;

–       Pause (Break) – dasturni vaqtincha to‘xtatish tugmasi.

Manba: Dasturim.uz


Узнайте о клавиатуре компьютера и клавишах на клавиатуре.

Напомню, что на нашем сайте есть инструкция по быстрому набору текста на компьютере. Тогда перейдите на эту страницу, чтобы ознакомиться с руководством: Научитесь очень быстро печатать на клавиатуре.
Стандартные клавиатуры состоят из 101 или 102 клавиш, в настоящее время также доступны многоадресные клавиатуры. Отличие стандартной клавиатуры от мультиклавы в том, что мультипара имеет дополнительные кнопки (клавиша громкости, кнопка вызова калькулятора, интернет и электронная почта и т.д.).

Клавиатура разделена на пять основных групп:

Кнопки основной группы

— буквы и цифры;

— Enter-командная клавиша;

— клавиша Shift-заглавная;

— Caps Lock — режим заглавных букв;

— Ctrl, Alt-клавиши управления, эти клавиши вместе с другими клавишами выполняют определенную функцию;

— Клавиша табуляции, которая перемещает курсор на восемь символов вправо.

— (Мигающий символ курсора (|) указывает, где отметить).

— Backspace удаляет символ слева.

— ÿ– клавиша Windows, вызывающая главное меню.

— кнопка контекстного меню (Контекстное меню — перечисляет действия, которые можно выполнять над объектом).

Специальные клавиши на клавиатуре

Клавиатура имеет специальные клавиши в дополнение к алфавитным, цифровым и пунктуационным клавишам.

— Клавиша (Enter) (слово «Enter» — английское слово, означающее «логин») указывает на то, что ввод строки завершен. Например, чтобы вводить команды MS DOS, каждая команда должна быть завершена нажатием клавиши (Enter).

— Клавиша (Del), образованная от полного слова «удалить», означает «удалить» и используется для удаления символа, указанного курсором.

— Кнопка (Ins) (происходит от полного слова «вставить», что означает «нажать») позволяет «нажать» для переключения из режима ввода символов в режим переключения.

— Кнопка (Backspace) удаляет символ слева от курсора.

— Клавиши (Home), (End), (PgUp), (PgDn) называются клавишами управления курсором. (в начале строки, в конце строки) и «прокрутить» текст (PgUp — назад, PgDn — вперед).

— При нажатии клавиши (Numlock) можно использовать цифры 1-9, 0 в правой части клавиатуры, иначе клавиши управления курсором не будут работать.

— Клавиша (Esc) (слово «escape» означает «escape») используется для отмены команды и выхода из программы.

— Функциональные клавиши от (F1) до (F12) необходимы для выполнения различных специальных операций. Определяет программу, выполняющую их функцию.

— (Ctrl), (Alt) пользовательские клавиши. Изменяет функцию других клавиш, например (Shift).Эти клавиши, наряду с другими клавишами, влияют на работу программы.

— (Prtscr) — кнопка печатает изображение экрана на принтер.

— (Break) — кнопка остановки программы.

— — б, в, я, а — кнопки перемещения курсора вверх, вниз, влево, вправо соответственно;

— Вставить — кнопка для добавления или изменения режимов:

— Вводите информацию, нажимая символы (вставка) и удаляя и заменяя символы (заменяя).

Вспомогательные кнопки

Кнопки этой группы объединяют в себе цифры и кнопки управления курсором. В цифровом режиме вводятся числа, а в режиме управления курсором эти клавиши выполняют действия, соответствующие клавишам в группе клавиш управления курсором. Используйте клавишу Num Lock для изменения режимов.

— (Ctrl) + (Break) Позволяет завершить запущенную программу или команду.

— (Ctrl) + (Alt) + (Del) Обеспечивает перезагрузку системы MS DOS. Перезагружает операционную систему в память.

— (Shift) + (Prtscr) Включает и выключает режим экранного копирования.

— (Ctrl) + (Numlock) — Останавливает программу. Для продолжения нажимается необязательная кнопка.

Для связи с системой MS DOS пользователь может использовать специальный набор ключей следующим образом.

— (Ctrl) + (C) завершает команду или программу.

— (Ctrl) + (P) Копирует экранную копию на принтер.

— (Ctrl) + (S) Останавливает выполнение программы.

— (F6) — Вводит символ конца файла. Этот символ обозначается (Ctrl) + (Z).

Пользовательские кнопки

— Esc — отменить команду;

— Print Screen — служит для печати изображения на мониторе;

— Scroll Lock — используется в некоторых программах для перемещения курсора на одном месте и прокрутки всего документа;

— Пауза (Break) — кнопка для приостановки программы.

Источник: Dasturim.uz

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 4
 1. Rahimjonov azamjon

  Sohranit qilish

 2. Аноним

  :cry: :evil: :grin: :lol: :mrgreen: :o :oops: :x :| :|

 3. Amirjon

  :twisted: :twisted: ;-) ;-) :| :roll: ;-)

 4. Аноним

  :grin: :evil: :evil: :evil:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: